×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 9

Neamul lui Saul, care, căutând asinile tătâne-său, au mers la Samuil, căruia i se descoperisă că să va unge Saul împărat, cu carele prânzind, şi noaptea în sălaş priimindu-l, a doao zi l-au slobozit.

1 Şi era un bărbat din fiii lui Veniamin, şi numele lui, Chis feciorul lui Aviil, a fiiului lui Iared, al fiiului lui Vahir, al fiiului lui Afec, al fiiului bărbatului iemeneu, bărbat tare în vârtute.

2 Şi acesta avea un fecior, şi numele lui, Saul, bărbat bine mare şi bun, şi nu era întru fiii lui Israil om mai bun decât el, de la umăr şi în sus mai înalt preste tot pământula.

3 Şi au perit asinile lui Chis, tatălui lui, şi au zis Chis cătră Saul, fiiul său: „Ia cu tine o slugă, şi vă sculaţi şi meargeţi şi căutaţi asinele”.

4 Şi trecând ei prin muntele lui Efraim şi prin pământul lui Selha, şi nu le-au aflat, şi au trecut prin pământul lui Segalim, şi nu era, şi au trecut şi prin muntele lui Iamin, şi nu le-au aflat.

5 Şi, venind ei în pământul lui Sif, au zis Saul slugii sale, carele era cu el: „Vino şi să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl mieu să fie lăsat asinele şi să se îngrijească de noi”.

6 Şi i-au zis lui sluga: „Iată, omul lui Dumnezeu easte în cetatea aceasta, şi easte om slăvit, tot ce grăiaşte să plineaşte, şi acum, dară, să meargem acolo, ca să ne spuie noao calea noastră pre carea am purces”.

7 Şi au zis Saul slugii sale, carele era cu el: „Iată cum vom mearge şi ce vom duce omului lui Dumnezeu? Că pâinile s-au sfârşit din traistele noastre, şi mai mult nu avem la noi să aducem omului lui Dumnezeu”.

8 Şi au adaos sluga a grăi lui Saul şi au zis: „Iată, să află în mâna mea a patra parte de siclu de argint, acesta-l vei da omului lui Dumnezeu şi ne va spune noao calea noastră”.

9 Că mai înainte, în Israil, fieştecarele, când mergea să întreabe pre Dumnezeu, aceastea zicea: „Vino şi să meargem la văzătoriul”. Că pre proroc mai înainte norodul îl chema văzătoriu.

10 Şi au zis Saul cătră sluga sa: „Bun easte cuvântul tău, vino şi să meargem”. Şi au mers în cetatea unde era omul lui Dumnezeu.

11 Şi când să suia ei pre costişul cetăţii, au aflat featele care ieşisă după apă, şi le-au întrebat pre eale, zicând: „Aici easte văzătoriul?”

12 Şi le-au răspuns lor featele şi le-au zis: „Easte, iată, înaintea feaţii voastre easte, grăbiţi, că astăzi au venit în cetate, că jertvă easte norodului astăzi întru Cel Înalt.

13 Deaca veţi întra în cetate, îl veţi afla, că încă nu s-au suit întru Cel Înalt să mănânce, că norodul nu va mânca până nu va veni el, pentru că el blagosloveaşte jertva, şi după aceaea mâncă cei străini. Drept aceaea, acum vă suiţi, că astăzi îl veţi afla pre el”.

14 Şi s-au suit ei în cetate şi, mergând prin mijlocul cetăţii, iată, Samuil le-au ieşit înaintea lor ca să se suie întru Cel Înalt.

15 Iară Domnul au fost descoperit în ureachea lui Samuil cu o zi mai înainte, decât au venit la el Saul, zicând:

16 „Mâne în vreamea aceasta voiu trimite la tine om din pământul lui Veniamin, pre acela să-l ungi domn preste norodul Mieu, Israil, şi va mântui pre norodul Mieu din mâna celor de alt neam; că am căutat spre smereniia norodului Mieu, că au venit strigarea lor la Mine”.

17 Şi, văzind Samuil pre Saul, Domnul i-au răspuns lui: „Iată omul de carele am grăit ţie, acesta va împărăţi preste norodul Mieu”.

18 Şi s-au apropiiat Saul cătră Samuil în mijlocul cetăţii şi au zis: „Spune-mi, rogu-te, carea easte casa văzătoriului?”

19 Şi, răspunzind Samuil lui Saul, au zis: „Eu însumi sânt acela, suie-te înaintea mea în Cel Înalt, şi mănâncă cu mine astăzi, şi te voiu slobozi dimineaţă, şi voiu spune ţie toate ceale din inima ta.

20 Şi de asinele tale ceale pierdute acum de trei zile să nu-ţi fie inima la eale, că s-au aflat, şi la cine sânt toate ceale bune a lui Israil? Au nu la tine şi la toată casa tătâne-tău?”

21 Şi, răspunzând Saul, au zis: „Au, doară, nu sânt eu bărbat, feciorul lui Iemeneu, din schiptrul cel mai mic al neamului lui Israil? Şi din neamul cel mai mic din tot schiptrul lui Veniamin, şi moşiia mea easte mai mică decât toate moşiile lui Veniamin, şi pentru ce ai grăit cătră mine după cuvântul acesta?”

22 Şi au luat Samuil pre Saul şi pre sluga lui, şi i-au dus pre ei la sălaş, şi le-au dat lor acolo locul cel mai întâiu întră cei chemaţi, carii era ca vro şeaptezeci de oameni.

23 Şi au zis Samuil bucătariului: „Dă-mi partea carea ţ-am dat, de carea ţ-am zis să o ţii la tine”.

24 Şi, rădicând bucătariul armul şi ce era preste el, l-au pus înaintea lui Saul, şi au zis Samuil lui Saul: „Iată, puiu înaintea ta ce au fost rămas, mănâncă, că spre mărturie de la norod s-au pus ţie acesta, ciuguleaşte. Şi au mâncat Saul cu Samuil în zioa aceaea.

25 Şi s-au pogorât din Cel Înalt în cetate, şi au aşternut lui Saul în foişor şi au dormit.

26 Şi au fost când să suia zorile au chemat Samuil pre Saul în foişor şi i-a zis: „Scoală-te şi te voiu slobozi”. Şi s-au sculat Saul, şi au ieşit el şi Samuil până afară.

27 Iară când s-au pogorât ei la o parte a cetăţii, au zis Samuil lui Saul: „Zi slugii tale să treacă înaintea noastră, şi tu stăi aici astăzi, şi voiu spune ţie cuvântul Domnului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.