×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 30

Depărtat fiind David cu ai săi, năvălind Amalic, au bătut Sichelacul şi l-au ars tot. Iară pre lăcuitori, cu toate averile, robindu-i, s-au întors în calea sa, pre care, gonindu-i David, i-au omorât, şi luând toate prăzile, drept le-au împărţit soţiilor şi celor ce rămăsease la Valea Vosorului osteniţi.

1 Şi au fost după ce au întrat david şi bărbaţii lui în Sichelac a treia zi: Amalic au năvălit asupra răsăritului şi asupra Sichelacului, şi au bătut Sichelacul, şi l-au ars cu foc.

2 Şi pre muieri, şi pre toţi cei ce era într-însul, de la mic până la mare, n-au omorât nici bărbat, nici muiare, ci i-au robit şi s-au dus în calea sa.

3 Şi au venit David şi bărbaţii lui în cetate, şi, iată, era arsă cu foc, iară muierile lor şi fiii lor şi featele lor duse în robie.

4 Şi au râdicat David şi bărbaţii lui glasul său, şi au plâns până n-au mai putut plânge.

5 Şi amândoao muierile lui David au fost duse în robie, Ahinaam Iezrailteanca şi Avigail, muiarea lui Naval Carmileanului.

6 Şi s-au năcăjit David foarte, pentru că u zis norodul: „Să-l ucidem cu pietri”, că întristat era sufletul tot norodului pentru fiii săi şi pentru fiicele sale, şi s-au întărit David întru Domnul Dumnezeul său.

7 Şi au zis David cătră Aviatar, preotul, fiiul lui Ahimeleh: „Ado efodul”. Şi au adus Aviatar efodul la David.

8 Şi au întrebat David pre Domnul, zicând: „Alerga-voiu după turma aceasta, şi ajunge-i-voiu pre ei?” Şi au zis lui Domnul: „Aleargă, că, ajungând, vei ajunge pre ei, şi, scoţind, vei scoate”.

9 Şi au mers David şi cei şease sute de bărbaţi cu dânsul, şi au venit până la Valea Vosorului, unde unii au stătut.

10 Şi au alergat cu patru sute de bărbaţi, iară doao sute de bărbaţi, osteniţi fiind, au şezut dincolo de Valea Vosorului.

11 Şi aflând un om eghiptean în ţarină, l-au prins şi l-au adus la David, şi i-au dat lui pâine şi au mâncat, şi apă de au beut.

12 Şi i-au dat lui o legătură de smochine şi doao de stafide, şi au mâncat, şi s-au întors duhul lui întru el, că nu au fost mâncat pâine, nici au fost beut apă, trei zile şi trei nopţi.

13 Şi au zis David cătră el: „De unde eşti, şi al cui eşti?” Şi au zis sluga, eghipteanul: „Eu sânt rob al unui bărbat amalichitean, şi m-au lăsat stăpânul mieu, pentru că m-am bolnăvit acum, de trei zile.

14 Şi noi am fost năvălit cătră amiiazăzi al Heletului, şi spre părţile Iudeiia, şi Sichelacul l-am ars cu foc”.

15 Şi i-au zis David lui: „Putea-mă-vei duce la turma aceasta?” Iară el au zis: „Joară, dară, mie pre Dumnezeu că nu mă vei omorî şi nu mă vei da în mâinile stăpânului mieu? Şi eu te voiu duce la turma aceasta”. Şi au jurat Davidb.

16 Şi l-au dus pre el acolo, şi, iată, ei şedea împrăştiiaţi preste faţa a tot pământul mâncând şi bind şi ospătându-să din toate prăzile ceale mari, care le-au luat din pământul celor de alt neam, şi din pământul lui Iuda.

17 Şi au venit preste ei David, şi i-au lovit de dimineaţa până seara, şi a doao zi, şi nu au scăpat nici un om dintru ei, fără numai patru sute de slugi, carii era călări pre cămile, aceştia au fugit.

18 Şi au luat David toate câte luasă amalichiteanii, şi pre amândoao muierile sale le-au scos.

19 Şi nu le-au lipsit lor de la mic până la mare, şi până la feciori şi la feate, şi din prăzi, până la toate câte luasă aceia de la dânşii, toate le-au întors David.

20 Şi luând David toate turmele şi ciurzile, le-au mânat înaintea prăzilor, care să zicea: „Aceastea sânt prăzile lui David”.

21 Şi s-au întors David la ceale doao sute de bărbaţi, carii au fost rămas de nu au fost mers după David, şi i-au fost aşezat pre ei în Valea Vosorului; iară ei au ieşit înaintea lui David, şi înaintea norodului celui ce era cu dânsul, şi apropiindu-să David de norod, i-au întrebat pre ei ceale de pace.

22 Şi răspunzind tot bărbatul cel rău şi fără de leage dintră bărbaţii carii merseasă cu David, au zis: „Pentru că nu au mers cu noi, nu le vom da lor din prăzile care le-am scos, fără numai fieştecare să-şi ia muiarea sa şi fiii săi, şi să se întoarcă”.

23 Iară David au zis: „Nu faceţi aşea, fraţii miei, deaca ne-au dat noao Domnul, şi ne-au păzit pre noi, şi au dat Domnul în mâinile noastre turma, carea vinea asupra noastră.

24 Şi cine va asculta de cuvintele aceastea ale voastre? Că nu sânt ei mai puţin decât noi, ci precum easte partea celui ce să pogoară la războiu, aşea va fi şi partea celui ce şeade la unealte, întocma vor împărţi”.

25 Şi din zioa aceasta înainte, s-au făcut poruncă şi îndreptare lui Israil până astăzi.

26 Şi venind David în Sichelac, au trimis din prăzi bătrânilor lui Iuda şi celor deaproape ai săi, zicând: „Iată, dar voao din prăzile vrăjmaşilor Domnului”.

27 Celor din Vetsur, şi celor din Rama răsăritului, şi celor din Ghetor.

28 Şi celor din Aroir, şi celor din Amadi, şi celor din Safi, şi celor din Estie.

29 Şi celor din Ghet, şi celor din Chimat, şi celor din Safec, şi celor din Timat, şi celor din Carmil, şi celor din cetăţile Ieremeilului, şi celor din cetăţile Chinezeului.

30 Şi celor din Ierimut, şi celor din Virsavee, şi celor din Nomve.

31 Şi celor din Hevron, şi de la toate locurile pre la care au trecut David şi bărbaţii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.