×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 24

David, fiind pitulat în peştera Engadului, au tăiat poala hainei lui Saul pre ascuns. Şi nevrând a-l omorî, l-au slobozit pre el. Pentru aceaea, Saul îşi cunoaşte vina sa, şi ştiind că David va împărăţi, pofteaşte să joare David că nu-i va ştearge sămânţa după dânsul. Şi jurând David pre Domnul, s-au dus Saul la casa sa.

1 Şi s-au sculat David de acolo şi au şezut în strâmtorile Engadului.

2 Şi au fost după ce s-au înturnat Saul de după cei de alt neam, i-au spus lui, zicând: „David easte în pustiia Engadului”.

3 Şi luând cu sine trei mii de bărbaţi aleşi din tot Israilul, s-au dus să caute pre David şi pre bărbaţii lui pre faţa Sadeemului.

4 Şi au venit la stânile turmelor ceale de lângă cale, şi era acolo o peşteră. Şi Saul au întrat ca să se găteascăa, iară David şi bărbaţii lui şedea mai înlăuntru în peşteră.

5 Şi au zis bărbaţii lui David cătră dânsul: „Iată, aceasta easte zioa carea au zis Domnul cătră tine, ca să dea pre vrăjmaşul tău în mâinile tale, şi ca să faci lui cum va plăcea întru ochii tăi”. Şi s-au sculat David şi au tăiat pre ascuns poala hainei lui Saul.

6 Şi au fost după aceasta, au părut rău lui David pentru că au tăiat poala hainei lui.

7 Şi au zis David cătră bărbaţii săi: „Nicidecum să nu fie mie de la Domnul, ca să fac lucrul acesta domnului mieu, unsului Domnului, şi să puiu mâna mea preste el, că unsul Domnului easte acela”.

8 Şi au potolit David cu cuvinte pre bărbaţii săi, şi nu i-au lăsat să se scoale să omoară pre Saul. Iară Saul, sculându-să din peşteră, s-au dus în calea sa.

9 Şi s-au sculat şi David după el din peşteră, şi au strigat David după Saul, zicând: „Doamne, împărate”. Şi au căutat Saul îndărăpt. Iară David, plecându-să cu faţa sa la pământ, s-au închinat lui.

10 Şi au zis David cătră Saul: „Pentru ce asculţi de cuvintele norodului, ce zice: «Iată, David caută sufletul tău?»

11 Iată, în zioa aceasta au văzut ochii tăi cum te-au dat Domnul astăzi în mâinile meale în peşteră, şi nu am vrut să te omor, şi nu m-am îndurat de tine, şi am zis: «Nu voiu pune mâna mea preste domnul mieu, că unsul Domnului easte acesta».

12 Şi, iată, poala hainei tale în mâna mea easte, eu am tăiat poala hainei tale şi nu te-am omorât, cunoaşte şi vezi astăzi că nu easte în mâna mea răutate, nici păgânătate, nici defăimare, şi n-am păcătuit asupra ta, şi tu vânezi sufletul mieu ca să-l iai pre el.

13 Judece Domnul întră mine şi întră tine, şi să-mi izbândească Domnul de pre tine; iară mâna mea nu va fi asupra ta.

14 Precum să zice în pilda cea veachie: «Dintru cei fără de leage va ieşi păcatul», iară mâna mea nu va fi preste tine.

15 Şi acum, după cine umbli, împărate a lui Israil? După cine alergi? După un câne mort, după un purece?

16 Fie Domnul judecătoriu şi legiuitoriu întră mine şi întră tine, vază Domnul şi să judece judecata mea, şi să mă izbândească din mâna ta”.

17 Şi au fost după ce au încetat David a grăi cătră Saul cuvintele aceastea, au zis Saul: „Glasul tău easte acesta, fiiule David?” Şi râdicând Saul glasul său, au plâns.

18 Şi au zis Saul cătră David: „Mai drept eşti tu decât mine, că tu mi-ai dat mie bune, iară eu ţ-am răsplătit reale.

19 Şi tu mi-ai arătat mie astăzi ce bine mi-ai făcut, cum m-au dat Domnul în mânile tale astăzi, şi nu m-ai omorât.

20 Că de va afla neştine pre vrăjmaşul său în năcaz, şi-l va slobozi în cale bună, şi Domnul va răsplăti lui bune, precum ai făcut tu astăzi.

21 Şi acum, iată, eu cunosc că cu adevărat vei împărăţi, şi va sta în mâna ta împărăţiia lui Israil.

22 Şi acum, joară mie pre Domnul că nu vei piiarde sămânţa mea după mine, şi nu vei piiarde numele mieu din casa tătâne-mieu”.

23 Şi au jurat David lui Saul, şi s-a dus Saul la casa sa, iară David şi bărbaţii lui s-au suit în Mesara cea strâmtă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.