×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 23

Mântuind David Cheila de cei de alt neam, ca să nu-l dea lăcuitorii din Cheila în mâinile lui Saul, să duce în pustiia Zif, unde vădindu-l zifeanii, să înnoiaşte legătura întră David şi întră Ionatan; Saul îl goneaşte, ci pentru năvălirea celor de alt neam, îl lasă.

1 Şi au spus lui David, zicând: „Iată, cei de alt neam bat Cheila, şi pradă şi calcă ariile”.

2 Şi au întrebat David pre Domnul, zicând: „Duce-mă-voiu, şi să bat pre cei de alt neam?” Şi au zis Domnul: „Du-te, şi vei bate pre cei de alt neam şi vei mântui Cheila”.

3 Şi au zis bărbaţii lui David cătră dânsul: „Iată, noi aici în Iudeea ne teamem, şi cum va fi de vom mearge la Cheila, în pântecele celor de alt neam vom întra?”

4 Şi au adaos David a întreba încă pre Domnul, şi i-au răspuns lui Domnul, şi i-au zis: „Scoală-te şi te pogoară la Cheila, că Eu dau pre cei de alt neam în mâinile tale”.

5 Şi s-au dus David şi bărbaţii cei ce era cu ei la Cheila, şi s-au bătut cu cei de alt neam, şi aceia au fugit de la faţa lui, şi le-au luat dobitoacele lor, şi i-au bătut pre ei bătaie mare, şi au mântuit David pre cei ce lăcuia în Cheila.

6 Şi au fost după ce au fugit Aviatar, fiiul lui Avimeleh, la David, s-au pogorât şi el cu David la Cheila, având efod în mâna sa.

7 Şi s-au spus lui Saul că au venit David la Cheila, şi au zis Saul: „Datu-l-au pre el Dumnezeu în mânile meale, că s-au închis întrând în cetate cu porţi şi cu încuietori”.

8 Şi au poruncit Saul tot norodului să se pogoară la războiu la Cheila, ca să prinză pre David şi pre bărbaţii lui.

9 Şi cunoscând David că nu va înceta Saul de la răutatea cea asupra lui, au zis cătră Aviatar, preotul: „Ado efodul Domnului”.

10 Şi au zis David: „Doamne Dumnezeul lui Israil, auzind au auzit robul Tău că cearcă Saul să vie la Cheila să strice cetatea pentru mine.

11 Conteni-să-va sau pogorî-să-va acum Saul, precum au auzit robul Tău? Doamne Dumnezeul lui Israil, spune robului Tău”. Şi au zis Domnul: „Să va pogorî”.

12 Şi au zis David: „Au da-mă-vor cei din Cheila pre mine şi pre oamenii miei în mâinile lui Saul?” Şi au zis Domnul: „Da-vor”.

13 Şi s-au sculat David şi bărbaţii cei ce era cu el, ca la vro patru sute, şi ieşind din Cheila mergea încătro putea mearge, şi s-au spus lui Saul că au ieşit David din Cheila, şi au părăsit a ieşi.

14 Şi au şezut David în Maserem, în pustie, la strâmtori, şi au şezut în munte, în pustiia Zif, în pământ năsipos, şi-l căuta pre el Saul în toate zilele, şi nu l-au dat pre el Domnul în mânile lui.

15 Şi au văzut David că iasă Saul să-l caute pre el, şi David era în muntele cel uscat, în cea noao, Zif.

16 Şi s-au sculat Ionatan, feciorul lui Saul, şi au mers la David în cea noao, şi au întărit mâinile lui întru Domnul.

17 Şi au zis cătră el: „Nu te teame, că nu te va afla pre tine mâna lui Saul, tatălui mieu, şi tu vei împărăţi preste Israil, şi eu voiu fi ţie al doilea, şi Saul, tatăl mieu, ştie aceasta”.

18 Şi au făcut amândoi legătură înaintea Domnului, şi David au şezut în cea noao, iară iară Ionatan s-au dus la casa sa.

19 Şi s-au suit zifeii din uscat la Saul în deal, zicând: „Iată, David s-au ascuns la noi în Mesara, în strâmtori, în cea noao, în dealul lui Ehela, de-a dreapta Iesemonului.

20 Acum, dară, toţi, precum au dorit sufletul împăratului, să se pogoară la noi, că închişi sânt în mâinile împăratului”.

21 Şi le-au zis lor Saul: „Blagosloviţi sânteţi voi Domnului, că v-au durut de mine.

22 Meargeţi şi gătiţi încă mai bine, şi căutaţi şi vedeţi locul lui unde easte piciorul lui degrabă, acolo unde aţi zis, ca nu cumva cu vicleşug să se meşteşugească.

23 Şi vedeţi şi ştiţi toate locurile unde să ascunde el, şi vă întoarceţi la mine cu lucrul gata, şi voiu mearge cu voi, şi va fi de va fi pre pământ, eu îl voiu căuta pre el întru toate miile Iudei”.

24 Şi s-au sculat zifeii şi au mers înaintea lui Saul; iară David şi bărbaţii lui era în pustiia Maonului cătră seară; de-a dreapta Iesemonului.

25 Şi s-au dus Saul şi bărbaţii lui să caute pre David, şi s-au dat ştire lui David, şi s-au pogorât la piiatra cea din pustiia Maonului, şi au auzit Saul, şi au alergat după David la pustiia Maonului.

26 Şi mergea Saul şi bărbaţii lui de partea muntelui, dincoace; iară David şi bărbaţii lui era de partea muntelui, dincolo, şi să ferea David a mearge de cătră faţa lui Saul, şi Saul şi bărbaţii lui au tăbărât asupra lui David şi asupra bărbaţilor lui, să-i prinză pre ei.

27 Şi au venit la Saul vestitoriu, zicând: „Grăbeaşte şi vino, că cei de alt neam au întrat în pământ”.

28 Şi s-au întors Saul de la alergarea după David şi s-au dus întru întâmpinarea celor de alt neam, pentru aceaea s-au chemat locul acela Piiatra Împărţirei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.