×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 22

David priimeaşte la sine pre mulţi în peştera Odolam. De acolo să duce în Masifatul lui Moav; de unde, zicându-i prorocul Gad, să întoarce în pământul lui Iuda. Iară Saul, chemând pre Ahimeleh şi pre fraţii lui, preoţii Domnului din Nomva, pre toţi i-au omorât prin mâna lui Doic Sirul, trei sute şi cinci de bărbaţi.

1 Şi s-au dus de acolo David şi au scăpat, şi au venit în peştera Odolam, şi auzind fraţii lui şi toată casa tătâne-său, s-au pogorât acolo la el.

2 Şi s-au adunat la el toţi cei ce era în nevoie, şi toţi deatornicii, şi toţi cei năcăjiţi cu sufletul, şi era povăţuitoriu preste ei, şi era cu el ca la vro patru sute de bărbaţi.

3 Şi s-au dus David de acolo în Masifatul lui Moav, şi au zis cătră împăratul lui Moav: „Să fie tatăl mieu şi mumă-mea la tine, până voiu şti ce va face mie Dumnezeu”.

4 Şi au rugat faţa împăratului lui Moav, şi au lăcuit la dânsul în toate zilele în care au fost David în cetatea aceaea.

5 Şi au zis Gad, prorocul, cătră David: „Nu şedea în cetatea aceasta, mergi şi te întoarce în pământul lui Iuda”. Şi mergând David, au venit şi au şezut în cetatea Saric.

6 Şi au auzit Saul că s-au ştiut David şi bărbaţii cei cu el, şi Saul şedea în deal, supt arătura cea din Rama, şi suliţa în mâna lui, şi toate slugile lui sta împregiurul lui.

7 Şi au zis Saul cătră slugile sale, care sta împregiurul lui: „Ascultaţi, fiii lui Veniamin, au cu adevărat tuturor voao va da fiiul lui Iese ţarine şi vii şi pre toţi pre voi vă va pune mai-mari preste sute şi preste mii.

8 Că v-aţi strâns toţi asupra mea, şi nu easte cine să fie descoperit urechii miiale, când au făcut legătură fiiul mieu cu fiiul lui Iese, şi nimenea dintră voi nu easte pre carele să-l doară de mine şi să-mi spuie, pentru că au râdicat fiiul mieu pre robul mieu asupra mea vrăjmaş, precum easte în zioa aceasta”.

9 Şi răspunzind Doic Sirul, cel mai mare preste muşcoii lui Saul, au zis: „Văzut-am pre fiiul lui Iese venit în Nomva, la Avimeleh, preotul, fiiul lui Ahitov.

10 Şi au întrebat pentru el pre Dumnezeu, şi de mâncat i-au dat, şi sabiia lui Goliat, celui de alt neam, i-au dat lui”.

11 Şi au poruncit împăratul să chiiame pre preotul Avimeleh, fiiul lui Ahitov, şi pre toţi fiii tătâne-său, preoţii cei din Nomva, şi au venit toţi la împăratul.

12 Şi au zis Saul: „Ascultă acum, fiiule al lui Ahitov”. Şi au zis: „Iată eu, grăiaşte, doamne”.

13 Şi au zis Saul lui: „Căci te-ai unit asupra mea tu şi fiiul lui Iese, şi i-ai dat lui pâine şi sabie, şi ai întrebat pentru el pre Dumnezeu, ca să-l pui asupra mea vrăjmaş, ca în zioa aceasta?”

14 Şi au răspuns Avimeleh împăratului, şi au zis: „Şi cine easte întru toate slugile tale ca David credincios, şi ginere împăratului, şi ascultătoriu de toată porunca ta, şi mărit în casa ta?

15 Au, doară, astăzi am început a întreba pre Dumnezeu pentru el? Nicidecum să nu gândească împăratul acest lucru de robul său, nici de toată casa tatălui mieu, că nu au ştiut robul tău întru toate aceastea cuvânt mare, sau mic”.

16 Şi au zis împăratul Saul: „Cu moarte vei muri, Avimeleh, tu şi toată casa tătâne-tău!”

17 Şi au zis împăratul slujitorilor, carii sta lângă dânsul: „Vă duceţi şi omorâţi pre preoţii Domnului, că mâna lor easte cu David, şi pentru că au ştiut că el fuge, şi nu mi-au spus mie”. Ci slugile împăratului nu au vrut să râdice mâinile sale ca să omoară preoţii Domnului.

18 Şi au zis împăratul lui Doic: „Întoarce-te tu şi omoară pre preoţi”. Şi s-au întors Doic Sirul, şi au omorât pre preoţii Domnului în zioa aceaea, trei sute şi cinci de bărbaţi, toţi carii purta efod.

19 Şi Nomva, cetatea preoţilor, o au bătut cu ascuţitul sabiei de la bărbat până la muiare, de la prunc până la sugătoriu, şi boul şi asinul şi oaia.

20 Şi au scăpat un fecior a lui Avimeleh, fiiului lui Ahitov, anume Aviatar, şi au fugit după David.

21 Şi au spus Aviatar lui David că au omorât Saul pre toţi preoţii Domnului.

22 Şi au zis David lui Aviatar: „Ştiiam în zioa aceaea, când era acolo Doic Sirul, că va spune lui Saul, eu sânt pricina morţii sufletelor casii tătâne-tău.

23 Şezi cu mine, nu te teame, că unde voiu căuta loc sufletului mieu, voiu căuta şi sufletului tău, pentru că ai scăpat tu la mine”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.