×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 2

Cântarea Anei de mulţămită pentru că au născut; lui Ili să ameninţază pentru păcatele fiilor şi prea multa lui îngăduinţă, şi moartea fiilor mai înainte i să vesteaşte.

1 Şi s-au rugat Ana şi au zis: „Întăritu-s-au inima mea întru Domnul, înălţatu-s-au cornul mieu întru Dumnezeul mieu, lărgitu-s-au asupra vrăjmaşilor miei gura mea, bucuratu-m-am de mântuirea Ta.

2 Că nu easte sfânt ca Domnul, şi nu easte drept ca Dumnezeul nostru, nu easte sfânt afară de Tine.

3 Nu vă lăudaţi şi nu grăiţi înalte cu mândrie, şi să nu iasă mare graiu din gura voastră, că Dumnezeul cunoştinţelor e Domnul, şi Dumnezeu, Cel ce găteaşte isprăvile Sale.

4 Arcul celor tari au slăbit şi cei slabi s-au încins cu puteare.

5 Cei plini de pâini s-au lipsit, şi cei flămânzi au moştenit pământul, că cea stearpă au născut şeapte şi cea cu fii mulţi au slăbit.

6 Domnul omoară şi face viu, pogoară în iad şi râdică.

7 Domnul face sărac şi îmbogăţeaşte, smereaşte şi înalţă.

8 Râdică de la pământ pe cel lipsât, şi din gunoiu scoală pre cel sărac, ca să-l aşeaze pre el cu boiarii norodului, şi scaonul măririi să-l dea moştenire lui.

9 Cel ce dă rugăciunea celui ce să roagă, şi au blagoslovit anii dreptului, că nu să întăreaşte omul cel putearnic întru vârtutea sa, Domnul slab va face pre protivnicul Său, Domnul cel Sfânt.

10 Să nu să laude cel înţălept întru înţălepciunea sa, şi să nu să laude cel putearnic întru putearea sa, şi să nu să laude cel bogat întru bogăţiia sa.

11 Ci întru aceasta să se laude cel ce să laudă, ca să cunoască şi să ştie pre Domnul, şi să facă judecată şi dreptate în mijlocul pământului.

12 Domnul S-au suit în ceriu şi au tunat, El va judeca marginile pământului, drept fiind, şi va da tărie împăraţilor noştri, şi va înălţa cornul unsului Său”. Şi l-au lăsat pre el acolo înaintea Domnului, iară ei s-au dus în Armatem, şi pruncul slujea feaţii Domnului înaintea lui Ili, preotul.

13 Şi fiii lui Ili, preotului, era fii necredincioşi, neştiind pre Domnul.

14 Şi acesta era venitul preotului de la norodul cel ce jertvea, vinea pruncul preotului deaca fierbea carnea şi furcuţa cu trei coarne în mâna lui.

15 Şi o băga în căldarea cea mare, sau în tigaie, sau în oală, şi tot în ce să împlânta furcuţa luoa şie preotul, aceastea făcea tuturor israilteanilor carii vinea să facă jertvă Domnului în Silom.

16 Şi mai înainte de ce să tămâia grăsimea, venea pruncul preotului şi zicea omului celui ce jertvea: „Dă carne să se frigă preotului, că nu voiu luoa de la tine carne fiiartă din căldare”.

17 Şi zicea cel ce aducea jertva: „Să se tămâiază, dară, întâiu după cum să cuvine grăsimea, şi atunci ia ţie din toate, care pofteaşte sufletul tău”. Iară el zicea: „Ba, acum dă, iară de nu, voiu luoa cu putearea”.

18 Şi era păcatul pruncilor mare foarte înaintea Domnului, pentru că urgisea jertva Domnului.

19 Iară Samuil, pruncul încins cu efod de in, slujea înaintea Domnului.

20 Şi făcea lui mumă-sa vejmânt mic, şi-l aducea lui în tot anul, când să suia cu bărbatul său să jertvească jertva cea de preste an.

21 Şi au blagoslovit Ili pre Elcana şi pre muiarea lui, zicând: „Să-ţi răsplătească Domnul sămânţă din muiarea aceasta pentru deatoriia carea ai dat Domnului”. Şi s-au dus omul la casa sa.

22 Şi au cercetat Domnul pre Ana, şi au zămislit, şi au născut încă trei feciori şi doao feate, şi au crescut pruncul Samuil înaintea Domnului.

23 Şi Ili, fiind foarte bătrân, au auzit toate ceale ce făcea fiii lui fiilor lui Israil, şi cum dormea fiii săi cu muierile ceale ce să aduna la uşile cortului mărturiei, şi le-au zis lor:

24 „Pentru ce faceţi lucruri ca aceastea care le auz ei din gura a tot norodul Domnului?

25 Nu faceţi, fiii miei, nu faceţi, că nu bine auz eu de voi, nu faceţi, că nu sânt bune ceale ce auz eu de voi, că faceţi pre norod să nu slujească lui Dumnezeu.

26 Că, de va păcătui om asupra omului, să vor ruga pentru el Domnului, iară de va păcătui Domnului, cine să va ruga pentru el?” Şi nu au ascultat cuvântul tatălui lor, pentru căci vrând au vrut Domnul să-i strice pre ei.

27 Iară pruncul Samuil sporea şi creştea, şi plăcea Domnului şi oamenilor.

28 Şi au venit omul lui Dumnezeu la Ili şi i-au zis: „Aceastea zice Domnul: «Descoperind M-am descoperit casii tătâne-tău, când era ei în pământul Eghiptului robi casii lui Faraon.

29 Şi am ales casa tătâne-tău dintru toate casele lui Israil să-Mi preoţască, să se suie pre jertvenicul Mieu şi să tămâiază tămâie, şi să poarte efod înaintea Mea, şi am dat căsii tătâne-tău toate ceale ce să ard cu foc de la fiii lui Israil spre mâncare.

30 Şi pentru că ai căutat la tămâia Mea şi la jertva Mea cu ochiu fără de ruşine, şi ai mărit pre fiii tăi mai mult decât pre Mine, ca să vă îngrăşaţi din pârga a toată jertva lui Israil înaintea Mea».

31 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil, zis-am: «Casa ta şi casa tătâne-tău va rămânea înaintea Mea până în veac». Iar acum zice Domnul: «Să nu fie Mie nicidecum, că numai pre cei ce Mă vor mări pre Mine îi voiu mări, şi cel ce Mă urgiseaşte pre Mine să va necinsti.

32 Iată, vor veni zile şi voiu piiarde sămânţa ta şi sămânţa casii tătâne-tău, şi nu va fi ţie bătrân în casa ta.

33 Şi vei vedea tăriia Mea întru toate ceale bune a lui Israil, şi nu va fi bătrân în casa ta în toate zilele.

34 Însă de tot nu voiu lăpăda din tine bărbat de la oltariul Mieu, ci voiu face ca să lipsască ochii lui şi să se scură sufletul lui, şi toată prisoseala casii tale va cădea în sabiia oamenilor.

35 Şi acesta va fi ţie sămnul care va veni preste aceşti doi fii ai tăi, Ofni şi Finees, într-o zi vor muri amândoi.

36 Şi voiu râdica Mie preot credincios, carele toate ceale din inima Mea şi din sufletul Mieu va face, şi voiu zidi Mie casă credincioasă, şi va petreace înaintea unsului Mieu în toate zilele.

37 Şi va fi, tot cel rămas în casa ta va veni să se închine lui cu un ban de argint şi cu o pâine, zicând: ‚Priimeaşte-mă la o slujbă din preoţiile tale să mănânc pâine’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.