×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 18

Pentru că iubea Ionatan pre David, cu mare legătură să împreunează amândoi; auzind Saul că lui i să dau mii şi lui David zeci de mii pentru învingere, foarte s-au măniiat, şi căuta prilej să omoară pre David; şi pre Merov, fata sa, pre care o logodisă lui David, o dă lui Adriil, iară pre Melhol, cea mai mică, cu vicleşug prin mijlocirea a o sută de mădulări a celor de alt neam, o logodeaşte lui David muiare.

1 Şi au fost după cea au sfârşit a grăi cu Saul, sufletul lui Ionatan s-au legat cu sufletul lui David, şi l-au iubit pre el Ionatan ca pre sufletul său.

2 Şi l-au luat pre el Saul în zioa aceaea şi nu l-au lăsat să se întoarcă în casa tătâne-său.

3 Şi au făcut Ioantan cu David legătură, pentru că-l iubea pre el c apre sufletul său.

4 Şi s-au dezbrăcat Ionatan de veşmântul său cel deasupra cu care era îmbrăcat, şi l-au dat lui David, şi hainele sale şi sabiia sa şi arcul său şi brâul său.

5 Şi mergea David oriunde-l trimetea Saul, şi înţălepţeaşte să purta, şi l-au pus pre el preste bărbaţii războiului, şi au plăcut întru ochii a tot norodului, încă şi înaintea slugilor lui Saul.

6 Şi au fost la întoarcerea lor, când să întorcea David de la uciderea celui de alt neam, au ieşit ceale ce juca întru întâmpinarea lui David dintru toate cetăţile lui Israil, cântând şi jucând, şi întru întimpinarea lui Saul, împăratului, cu timpine şi cu fluieri şi cu alăute.

7 Şi cânta muierile şi zicea: „Bătut-au Saul cu miile lui, şi David cu zecile de mii ale lui”.

8 Şi s-au mâniiat Saul foarte, şi nu. au plăcut întru ochii lui Saul cuvântul acesta, şi au zis: „Lui David au dat zeci de mii, şi mie mi-au dat mii, şi ce mai lipseaşte lui, fără numai împărăţiia?”

9 Şia s-au făcut Saul căutând spre David din zioa aceaea şi de aici înainte.

10 Şi au fost a doao zi, au căzut duh rău a lui Dumnezeu preste Saul, şi au prorocit în mijlocul casii sale, şi David făcea musică cu mâna sa, ca în toate zilele, iară Saul ţinea a mână suliţa.

11 Şi au râdicat Saul suliţa, zicând: „Lovi-voiu pre David până în păreate”. Şi s-au ferit David de la faţa lui de doao ori.

12 Şi s-au temut Saul de faţa lui David, pentru că Domnul era cu el, şi de la Saul S-au fost depărtat.

13 Şi l-au depărtat pre el Saul de la sine, şi l-au pus mai-mare preste o mie, şi ieşea şi întra înaintea norodului.

14 Iară David întru toate căile sale înţălepţeaşte să purta, şi Domnul era cu el.

15 Şi văzind Saul că el era foarte înţelept, să sfiia de faţa lui.

16 Şi tot Israilul şi Iuda iubea pre David, pentru că el întra şi ieşea înaintea feaţii norodului.

17 Şi au zis Saul cătră David: „Iată, fata mea cea mai mare, Merov, pre ea o voiu da ţie muiare, numai să fii mie fiiul puterii, şi să te oşteşti războaiele Domnului”. Iară aceasta au făcut Saul cugetând: „Ca să nu fie mâna mea preste el, ci să fie preste el mâna celor de alt neam”.

18 Şi au zis David cătră Saul: „Cine sânt eu şi carea easte viiaţa rudenii tatălui mieu în Israil, ca să fiu ginere împăratului?”

19 Şi au fost în vreamea în carea era să se dea lui David, Merov, fata lui Saul, s-au dat lui Adriil Molatineanului muiare.

20 Şi Mehol, fata lui Saul, au îndrăgit pre David şi s-au spus lui Saul, şi s-au părut drept întru ochii lui cuvântul.

21 Şi au zis Saul: „Da-o-voiu pre ea lui, ca să-i fie spre piiadecă”. Şi era asupra lui Saul mâna celor de alt neam, şi au zis Saul cătră Davidb: „A doao oară îmi vei fi ginere astăzi”.

22 Şi au poruncit Saul slugilor sale, zicând: „Grăiţi voi pre ascuns lui David, zicând: «Iată ce voiaşte împăratul, şi toate slugile lui te iubesc, şi tu fii ginere împăratului»”.

23 Şi au grăit slugile lui Saul în urechile lui David după cuvintele aceastea, şi au zis David: „Au lucru mic să pare întru ochii voştri a fi ginere împăratului? Şi eu sânt bărbat smerit, şi nu slăvit?”

24 Şi au spus slugile lui Saul cuvintele aceastea, care le-au grăit David.

25 Şi au zis Saul: „Aceastea să grăiţi lui David: «Nu voiaşte împăratul altă dare, fără numai o sută de mădulări netăiate împregiur ale celor de alt neam, să izbândeşti asupra vrăjmaşilor împăratului»”. Şi Saul au gândit să bage pre David în mâinile celor de alt neam.

26 Şi slugile lui Saul au spus lui David cuvintele aceastea, şi au plăcut lui David cuvântul ca să se facă ginere împăratului.

27 Şi încă nu s-au plinit zilele şi, sculându-să David, au mers el şi bărbaţii lui şi au ucis o sută de bărbaţi din cei de alt neam, şi au adus împăratului mădulările lor ceale netăiate împregiur, şi s-au făcut ginere împăratului, şi i-au dat Saul pre Mehol, fata sa, muiare lui.

28 Şi au văzut Saul şi au cunoscut că Domnul easte cu David, şi cum că tot Israilul îl iubeaşte.

29 Şi au adaos mai mult a să teame de David, şi au fost Saul mănios pre David în toate zilele.

30 Şi au ieşit boiarii celor de alt neam şi s-au făcut din destul ieşirii lor, şi David era mai înţelept decât toate slugile lui Saul, şi s-au cinstit numele lui foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.