×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 15

Trimiţind Domnul pre Saul să şteargă de tot pre Amalic şi toate ale lui, Saul au ţinut viu pre Agag, şi din prăzi spre jertvă; iară Samuil, împutând neascultarea lui Saul, a doao oară îi zice că-l va lăpăda Domnul de la împărăţie; şi tăind Samuil pre Agag, s-au dus şi au plâns pre Saul.

1 Şi au zis Samuil cătră Saul: „Pre mine m-au trimis Domnul să te ung împărat preste Israil, norodul Lui, şi acum ascultă glasul cuvintelor Domnului.

2 Aceastea zice Domnul Savaot: «Acum voiu izbândi ceaea ce au făcut Amalic lui Israil, cum i-au ieşit lui înainte în cale, când să suia din Eghipt.

3 Şi acum, mergi, şi vei bate pre Amalic şi pre Ierim, şi toate ale lui, şi nimica dintru ale lui să nu cruţi, şi să-l pierzi pre el şi să anatematiseşti pre el şi toate ale lui, să nu-ţi fie milă de el, şi să ucizi de la bărbat până la muiare, şi de la prunc până la sugătoriu, şi de la viţel până la oaie, şi de la cămilă până la asin»”.

4 Şi au poruncit Saul norodului şi i-au numărat pre ei, în Galgala, doao sute de mii de pedestraşi, şi din Iuda, treizeci de mii de pedestraşia.

5 Şi au venit Saul până la cetăţile lui Amalic şi au pus leşuiri în părău.

6 Şi au zis Saul cătră Chineu: „Du-te şi ieşi dintră Amalichit, ca să nu pieri împreună cu el, că tu ai făcut milă cu fiii lui Israil, când să suia ei din Eghipt”. Şi au ieşit Chineul dintră Amalic.

7 Şi au bătut Saul pre Amalic, de la Evilat până la Sur, în preajma Eghiptului.

8 Şi au prins viu pre Agag, împăratul lui Amalic, şi pre tot norodul lui l-au surpat, şi pre Ierim l-au ucis cu ascuţitul sabiei.

9 Şi Saul şi tot norodul au ţinut pre Agag viu, şi ceale bune din turme şi din ciurzi şi din bucate şi din vii şi din toate bunătăţile, şi nu au vrut să le piiarză, numai tot lucrul prost şi slab au pierdut.

10 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Samuil, zicând:

11 „Rău Îmi pare că am pus pre Saul împărat, că s-au abătut de la Mine, şi cuvintele Meale nu le-au ţinut”. Şi s-au măhnit Samuil, şi au strigat cătră Domnul toată noaptea.

12 Şi, mânecând Samuil dimineaţa, au mers întru întâmpinarea lui Israil, şi s-au spus lui Samuil, zicând: „Au venit Saul la Charmil şi, iată, şi-au rădicat mânab, şi şi-au întors carul său şi s-au pogorât în Galgala”.

13 Şi au mers Samuil la Saul, şi, iată, el aducea ardere de tot Domnului din prăzile ceale mai de frunte, care le-au adus de la Amalic, şi Saul i-au zis lui: „Binecuvântat eşti tu Domnului, făcut-am toate câte au zis Domnul”.

14 Şi au zis Samuil: „Dară ce easte acest glas de turmă în urechile meale, şi glasul boilor care auz eu?”

15 Şi au zis Saul: „De la Amalic le-am adus, că au ţinut norodul ceale mai bune din turme şi din boi, ca să jertvească Domnului Dumnezeului tău, iară cealealalte le-am pierdut”.

16 Şi au zis Samuil cătră Saul: „Lasă-mă să-ţi spuiu ţie ceale ce au grăit Domnul cătră mine întru această noapte”. Şi au zis lui:„Spune!”

17 Şi au zis Samuil cătră Saul: „Au nu fiind tu mic înaintea Lui, te-au făcut povăţuitoriu schiptrului neamului lui Israil şi te-au uns pre tine Domnul împărat preste Israil?

18 Şi te-au trimis Domnul în cale şi ţ-au zis: «Mergi şi piiarde pre Amalic, şi ucide pre cei ce au păcătuit împrotiva Mea, şi să-i baţi până ce-i vei sfârşi pre ei».

19 Şi pentru ce nu ai ascultat de cuvântul Domnului, să faci toate câte ţ-au poruncit ţie, ci te-ai pornit a prăda şi ai făcut ce e rău înaintea Domnului?”

20 Şi au zis Saul cătră Samuil: „Pentru că am ascultat eu glasul norodului, şi am mers în calea în carea m-au trimis Domnul, şi am adus spre Agag, împăratul lui Amalic, şi pre Amalic l-am pierdut.

21 Şi au luat norodul din prăzi, oi şi boi, pârga din ceale de pierdut, să jertvească Domnului Dumnezeului nostru în Galgala”.

22 Şi au zis Samuil: „Au, doară, mai mult voiaşte Domnul arderi de tot şi jertve, decât a asculta de cuvântul Domnului, iată, ascultarea mai bună e decât jertva bună, şi înţăleagerea, decât grăsimea berbecilor.

23 Că păcatul vraje easte, dureare şi năcazuri idoliceşti aducc. Pentru că ai lăpădat cuvântul Domnului şi Domnul te va lăpăda să nu fii împărat preste Israil!”

24 Şi au zis Saul cătră Samuil: „Păcătuit-am, că am călcat cuvântul Domnului şi cuvântul tău, că m-am temut de norod şi am ascultat de glasul lor.

25 Şi acum, râdică păcatul mieu şi te întoarce cu mine, şi mă voiu închina Domnului Dumnezeului tău”.

26 Şi au zis Samuil cătră Saul: „Nu mă voiu întoarce cu tine, că ai lăpădat cuvântul Domnului, şi Domnul te va lăpăda să nu fii împărat preste Israil”.

27 Şi, întorcându-şi Samuil faţa sa să se ducă, l-au apucat Saul de poala hainei şi o au rupt.

28 Şi au zis cătră el Samuil: „Rupt-au Domnul împărăţiia ta de preste Israil din mâna ta astăzi şi o va da deaproapelui tău celui mai bun decât tine.

29 Şi să va împărţi Israil în doao, şi Cel Sfânt a lui Israil nu Să va întoarce, nici Îi va părea rău, că nu easte ca omul, să-i pară Lui rău”.

30 Şi au zis Saul: „Păcătuit-am, ci măreaşte-mă înaintea bătrânilor lui Israil şi înaintea norodului mieu, şi te întoarce cu mine, şi mă voiu închina Domnului Dumnezeului tău”.

31 Şi s-au întors Samuil înapoi cu Saul şi s-au închinat Domnului.

32 Şi au zis Samuil: „Aduceţi-mi pre Agag, împăratul lui Amalic!” Şi au venit la dânsul Agag tremurând,şi au zis Agag: „De easte aşea amară moartea!”

33 Şi au zis Samuil cătră Agag: „În ce chip sabiia ta au făcut pre muieri fără de fii, aşea fără de fii va fi mumă-ta întră muieri”. Şi au tăiat Samuil pre Agag înaintea Domnului în Galgala.

34 Şi s-au dus Samuil în Armatem, şi Saul s-au suit în casa sa, în Gavaa.

35 Şi n-au mai adaos Samuil a vedea pre Saul până în zioa morţii sale, că plângea Samuil pentru Saul, şi Domnului I-au părut rău că au pus pre Saul împărat preste Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.