×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 12

Samuil să cunoaşte nevinovat din mărturisirea norodului; iartă pre Israil pentru nemulţămirea cătră Dumnezeu şi vorbele sale le întăreaşte cu seamne din ceriu, îndemnându-i să se lipească de Domnul, încetează a să ruga pentru ei.

1 Şi au zis Samuil cătră tot Israilul: „Iată, am ascultat de cuvântul vostru întru toate câte mi-aţi zis mie şi am pus împărat preste voi.

2 Şi acum, iată, împăratul mearge înaintea voastră, că eu am îmbătrânit, şi voiu şedea, şi fiii miei, iată, întru voi sânt, şi, iată, eu am umblat înaintea voastră din tinereaţele meale până în zioa aceasta.

3 Iată, eu, mărturisiţi de mine înaintea Domnului şi înaintea unsului Lui, de am luat boul cuiva sau asinul cuiva, sau de am silit pre cineva dintră voi, sau de am asuprit pre cineva, sau de am luat din mâna cuiva mită sau încălţăminte? Mărturisiţi asupra mea şi voiu întoarce voao”.

4 Iară ei au zis cătră Samuil: „Nu ne-ai făcut strâmbătate noao şi nu ne-ai silit pre noi, nici ne-ai asuprit, nici ne-ai înfrânt, nici ai luat din mâna nimărui nimica”.

5 Şi au zis Samuil cătră norod: „Mărturie easte Domnul întru voi, şi mărturie easte unsul Lui în zioa aceasta că nu aţi aflat în mâna mea nimica”. Iară ei au zis: „Mărturie”.

6 Şi au zis Samuil cătră norod: „Mărturie easte Domnul, Cel ce au făcut pre Moisi şi pre Aaron, şi Cel ce au scos pre părinţii noştri din Eghipt.

7 Şi, acum, staţi şi voiu judeca pre voi înaintea Domnului, şi voiu spune voao toată dreptatea Domnului, carea au făcut cu voi şi cu părinţii voştri.

8 Cum au întrat Iacov şi fiii lui în Eghipt, şi i-au smerit pre ei Eghiptul, şi au strigat părinţii voştri cătră Domnul, şi au trimis Domnul pre Moisi şi pre Aaron, şi au scos pre părinţii voştri din Eghipt, şi i-au aşezat pre ei în locul acesta.

9 Iară ei au uitat pre Domnul Dumnezeul lor, şi i-au dat pre ei în mâinile lui Sisara, mai-marele oştilor lui Iavis, împăratul Asorului, şi în mâinile celor de alt neam, şi în mâinile împăratului Moav, şi i-au bătut pre ei.

10 Iară după aceaea au strigat cătră Domnul, şi au zis: «Păcătuit-am, că am părăsit pre Domnul, şi am slujit vaalimilor şi desişurilor, şi acum scoate-ne pre noi din mâinile vrăjmaşilor noştri şi vom sluji Ţie».

11 Şi au trimis Domnul pre Ierovaal şi pre Varac şi pre Ieftae şi pre Samuil şi-au scos din mâinile vrăjmaşilor voştri celor de primpregiur, şi lăcuiţi fără de frică.

12 Şi aţi văzut că Naas, împăratul fiilor lui Amon, au venit asupra voastră şi aţi zis: «Nu, ci numai împărat să împărăţască preste noi, şi Domnul Dumnezeul nostru împărăţea preste noi».

13 Şi acum, iată, împăratul pre carele l-aţi ales şi pre carele l-aţi cerut, iată, v-au dat Domnul preste voi împărat.

14 De vă veţi teame de Domnul, şi veţi sluji Lui, şi veţi asculta glasul Lui, şi nu vă veţi împrotivi gurii Domnului, şi veţi umbla, şi voi şi împăratul carele împărăţeaşte preste voi, după Dumnezeul vostru, nu va fi mâna Domnului asupra voastră.

15 Iară de nu veţi asculta de glasul Domnului, şi vă veţi împrotivi gurii Domnului, va fi mâna Domnului preste voi şi preste împăratul vostru.

16 Şi acum staţi şi vedeţi lucrul acest mare, care-l va face Domnul întru ochii voştri.

17 Au nu easte astăzi seacerea grâului? Voiu chema pre Domnul, şi va da tunete şi ploaie, şi veţi cunoaşte şi veţi vedea că mare easte răul vostru, care aţi făcut înaintea Domnului cerându-vă împărat”.

18 Şi au chemat Samuil pre Domnul, şi au dat Domnul tunete şi ploaie, în zioa aceaea, şi s-au temut foarte norodul de Domnul şi de Samuil.

19 Şi au zis tot norodul cătră Samuil: „Roagă-te pentru robii tăi cătră Domnul Dumnezeul tău, şi nu vom muri, că am adaos la toate capetele noastre răutate, cerându-ne împărat”.

20 Şi au zis Samuil cătră norod: „Nu vă teameţi, voi aţi făcut tot răul acesta, iară să nu vă abateţi de la Domnul, ci să slujiţi Domnului cu toată inima voastră.

21 Şi să nu meargeţi după cei ce nimica nu sânt, carii nimica nu vor folosi voao şi carii nu vă vor mântui pre voi, că nimica sânt.

22 Că nu va lepăda Domnul pre norodul Său, pentru numele Său cel mare, că au plăcut Domnului a vă lua pre voi să fiţi Lui norod.

23 Iară departe să fie de la mine păcatul acesta înaintea Domnului, ca să încetez a mă ruga Domnului pentru voi, şi voiu sluji Domnului şi voiu arăta voao calea cea bună şi dreaptă.

24 Iară voi teameţi-vă de Domnul şi slujiţi Lui cu adevăr, şi cu toată inima voastră, căci aţi văzut ceale mărite care au făcut cu voi.

25 Iară de veţi face reale, şi voi şi împăratul vostru veţi pieri”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.