×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 10

Samuil unge pre Saul împărat, lui dându-i-să şi adeverindu-să seamnele, proroceaşte întră proroci, şi, aruncând sorţi Samuil, întăreaşte pre Saul împărat; să pun în carte legile împărăţiei înaintea Domnului.

1 Şi luând Samuil vasul cel cu untdelemn, au turnat preste capul lui, şi, sărutându-l, i-au zis lui: „Iată, te-au uns pre tine Domnul împărat preste norodul Său, Israil, şi tu vei împărăţi întru norodul Domnului, şi-l vei mântui pre el din mâinile vrăjmaşilor lui celor de primpregiur, şi acesta va fi ţie sămn cum că te-au uns Domnul să fii împărat preste moştenirea Sa.

2 După ce te vei duce astăzi de la mine, vei afla doi oameni la mormântul Rahilei, în muntele lui Veniamin, cătră amiiazăzia, sărind şi jucând, şi vor zice ţie: «Aflatu-s-au asinele, după care aţi mers să le căutaţi, şi, iată, tatăl tău au lăsat cuvântul asinelor şi s-au îngrijat pentru voi, zicând: ‚Ce voiu face pentru fiiul mieu?’»

3 Şi, trecând de acolo înainte, vei sosi la stejariul Tavor şi vei afla acolo trei oameni suindu-să la Dumnezeu în Vetil, unul ducând trei căprişoare, şi unul ducând trei vase de pâine, şi unul ducând un foale de vin.

4 Şi, întrebându-te de pace, îţi vor da doao bucăţi şi le vei lua din mâinile lor.

5 Şi după aceasta, vei sosi la dealul lui Dumnezeu, unde easte stareab celor de alt neam, acolo easte Nasiv, cel de alt neam, şi va fi după ce vei întra acolo în cetate, vei întâmpina o ceată de proroci pogorându-să din Cel Înalt, şi înaintea lor alăute şi timpene şi fluiere şi copze, şi ei prorocind.

6 Şi să va pogorî preste tine Duhul Domnului, şi vei proroci împreună cu ei, şi te vei muta întru alt bărbat.

7 Şi va fi după ce să vor întâmpla ţie seamnele aceastea, fă toate câte va afla mâna ta, că Dumnezeu va fi cu tine.

8 Şi te vei pogorî înaintea mea în Galgala, şi, iată, eu mă voiu pogorî la tine, să aducem ardere de tot şi să jertvesc jertve păciuitoare, şeapte zile vei aştepta până voiu veni eu la tine şi-ţ voiu arăta ce să faci”.

9 Şi s-au făcut când şi-au întors umărul său să se ducă de la Samuil, i-au schimbat Dumnezeu altă inimă şi au venit toate seamnele aceastea în zioa aceaea.

10 Şi au venit de acolo la deal şi, iată, înaintea lui ceată de proroci, şi s-au pogorât preste el Duhul lui Dumnezeu şi au prorocit în mijlocul lor.

11 Şi toţi cei ce l-au fost văzut pre el ieri şi alaltaieri l-au văzut, şi, iată, el în mijlocul prorocilor prorocea, şi au zis norodul, fieştecarele, cătră deaproapele său: „Ce easte aceasta ce s-au făcut fiiului lui Chis, au şi Saul întră proroci?”

12 Şi oarecarele dintră ei, răspunzind, au zis: „Şi cine easte tatăl luic?” Şi pentru aceaea s-au făcut pildă: „Au şi Saul întră proroci?”

13 Şi au încetat a proroci şi au venit în deal.

14 Şi au zis unchiul său cătră el şi cătră sluga lui: „Unde aţi umblat?” Iară ei au zis: „Să căutăm asinele, şi am văzut că nu sânt şi am venit la Samuil”.

15 Şi au zis unchiul cătră Saul: „Spune-mi, dară, ce ţ-au zis Samuil?”

16 Şi au zis Saul cătră unchiul său: „Spuindu-mi, mi-au spus că s-au aflat asinele”. Iară despre cuvântul împărăţiei, care l-au grăit Samuil, nu i-au spus lui.

17 Şi au poruncit Samuil la tot norodul să se adune la Domnul, în Masifat.

18 Şi au zis Samuil cătră fiii lui Israil: „Aceastea grăiaşte Domnul Dumnezeul lui Israil, zicând: «Eu am scos pre părinţii voştri, pre fiii lui Israil, din Eghipt, şi v-am izbăvit din mâna lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi dintr-a tuturor împăraţilor, carii vă necăjea pre voi.

19 Iară voi astăzi aţi lepădat pre Dumnezeu, Cel ce v-au mântuit din toate răutăţile şi necazurile voastre, şi aţi zis: ‚Ba nu, ci numai împărat să pui preste noi’. Deci acum staţi înaintea Domnului, după schiptrurile voastre, şi după neamurile voastre»”.

20 Şi au adunat Samuil toate schiptrurile lui Israil şi au căzut soartea pre schiptrul lui Veniamin.

21 Şi au adunat schiptrul lui Veniamin şi neamurile lui, şi au căzut soartea pre neamul lui Matari, şi au adunat neamul lui Matari şi bărbaţii lui, şi au căzut soartea pre Saul, feciorul lui Chis, şi-l căuta pre el şi nu să afla.

22 Şi iară au întrebat Samuil pre Domnul, zicând: „Au veni-va bărbatul acela aici?” Şi au răspuns Domnul: „Iată, el easte ascuns în vase”.

23 Şi alergând Samuil, l-au luat pre el de acolo şi l-au pus în mijlocul norodului, şi era mai înalt decât tot norodul, de la umăr în sus.

24 Şi au zis Samuil cătră tot norodul: „Văzut-aţi pre carele Şi-au ales Domnul, că nu easte aseamenea lui întru voi toţi”. Şi au cunoscut tot norodul, şi au zis: „Să trăiască împăratul”.

25 Şi au spus Samuil cătră tot norodul dreptul împărăţiei; şi l-au scris în carte şi o au pus înaintea Domnului.

26 Şi au slobozit Samuil pre tot norodul, şi s-au dus fieştecarele la casa sa, şi Saul s-au dus la casa sa în Gavaa, şi au mers împreună cu Saul fiii puterilor, a cărora inimă o au fost atins Domnul împreună cu Saul.

27 Iară fiii cei pierzători au zis: „Au acesta ne va mântui pre noi?” Şi l-au hulit pre el şi nu i-au adus lui daruri, şi el s-au făcut a nu-i auzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.