×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA RUT

Capitolul 4

Vooz înaintea bătrânilor cetăţii ia ţarina lui Elimeleh, şi pre Rut, nora celui mort, şieşi muiare, lăsând cel mai aproape ce i să cuvine lui, din carea naşte pre Ovid, moşul lui David.

1 Şi Vooz s-au suit la poartă şi au şezut acolo, şi, iată, rudeniia aceaea, de carea zicea Vooz, mergea pre aproape, şi au zis Vooz cătră dânsul: „Abate-te şi şezi aici”. Iară el s-au abătut şi au şezut.

2 Şi au luat Vooz zeace oameni din cei mai bătrâni ai cetăţii şi au zis: „Şedeţi aici”. Şi au şezut.

3 Şi au zis Vooz rudeniei: „Partea ţarinii carea easte a fratelui nostru Elimeleh, carea va să o vânză Noemin, ceaea ce s-au întors din ţarina lui Moav.

4 Şi eu am zis că te voiu înştiinţa pre tine, şi-ţi voiu spune înaintea celor ce şed şi înaintea bătrânilor norodului mieu, de vei să o moşteneşti, pentru că eşti rudenie mai de aproape, cumpără-o şi o moşteneaşte; iară de nu vreai, spune-mi, ca să ştiu ce să fac, că afară de tine nu easte rudenie mai aproape, şi eu sânt după tine”. Iară el au zis: „Eu voiu cumpăra ţarina”.

5 Şi au zis Vooz: „De vreame ce vei să iai ţarina din mâna Noeminii, trebuie să iai şi pre Rut Moaviteana, muiarea răpăosatului, ca să râdici numele rudeniei tale ceii moarte în moştenirea sa”.

6 Şi au zis rudeniia aceaea: „Nu voiu putea să o iau mie, ca să nu stric moştenirea mea, ia tu ce să cuvine mie, că eu nu voiu putea să iau”.

7 Şi acest obiceaiu mai dinainte era întru Israil la rudenie şi la schimbare, ca să stea tot cuvântul, că dezlega omul încălţămintea sa şi o da deaproapelui său, carele era rudenie cu el, şi aceasta era mărturie în Israil.

8 Şi i-au zis lui Vooz rudeniia: „Ia ţie rudeniia mea”. Şi şi-au dezlegat încălţămintea sa şi o au dat lui.

9 Şi au zis Vooz cătră bătrâni şi cătră tot norodul: „Martori sânteţi voi astăzi cum am dobândit toate ale lui Elimeleh, şi toate câte sânt ale lui Heleon şi ale lui Maalon din mâna Noeminii.

10 Şi pre Rut Moaviteana, muiarea lui Maalon, o am luat mie muiare, ca să râdic numele celui mort întru moştenirea lui, şi să nu piiară numele celui mort dintră fraţii lui, şi din neamul norodului lui, şi din poarta locului, martori sânteţi voi astăzi”.

11 Şi, răspunzind tot norodul şi martorii cei de la poartă şi bătrânii, au zis: „Dea Domnul ca muiarea ta, carea întră în casa ta, să fie ca Rahil şi ca Liia, care amîndoao au au zidit casa lui Israil şi au făcut puteare în Efrata, şi va fi nume în Vifleem.

12 Şi să se facă casa ta ca casa lui Fares, pre carele l-au născut Tamar lui Iuda, din sămânţa ta să dea ţie Domnul din tinăra aceasta feciori”.

13 Şi au luat Vooz pre Rut şi au fost lui muiare, şi au întrat la dânsa, şi i-au dat ei Domnul rod şi au născut feciori.

14 Şi au zis muierile cătră Noemin: „Bine e cuvântat Domnul, Cel ce nu au lăsat să se stângă astăzi neamul tău, ci ca să se numească numele tău în Israil.

15 Acesta va fi carele va întoarce la tine sufletul tău şi va hrăni bătrâneaţele tale, că nora ta, ceaea ce te-au iubit pre tine, au născut fecior, carea easte ţie mai bună decât şeapte feciori”.

16 Şi, luând Noemin pruncul, l-au pus în sinul său şi i-au fost lui ca o doică.

17 Şi au chemat vecinele numele lui, zicând: „Născutu-s-au fiiu lui Noemin”. Şi au chemat numele lui Ovid, acesta easte tatăl lui Iese, tatălui lui David.

18 Şi aceastea sânt naşterile lui Fares: Fares au născut pre Esrom.

19 Esrom au născut pre Aram, şi Aram au născut pre Aminadav.

20 Şi Aminadav au născut pre Nason, şi Nason au născut pre Salmon.

21 Şi Salmon au născut pre Vooz, şi Vooz au născut pre Ovid.

22 Şi Ovid au născut pre Iese, şi Iese au născut pre David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.