×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A TREIA A MACAVEILOR

Capitolul 4

Nici o cetate sau loc nu era fără de plâns pentru izgonirea jidovilor, pre carii, fiind adunaţi, nu-i pot scrie trimişii în patruzeci de zile, şi această împiedecare era din rânduială dumnezeiască.

1 Iară oriunde sosea porunca aceaea, păgânii făcea ospăţ norodului, cu strigări şi cu bucurie, şi cu îndrăzneală-şi arăta pizma cea rea, carea de demult o avea în inima sa.

2 Iară jidovilor neîncetată plângere era şi tânguire cu foarte mare strigare, cu lacrămi şi cu suspinuri ferbinţi a inimii lor, pretutindinea plângând perirea sa cea nevăzută mai înainte, carea fără de veaste s-au judecat asupra lor.

3 Ce stăpânire sau cetate, sau ce loc lăcuit oriunde, sau ce căi nu era pline de văitături şi de plânsuri de ei?

4 Că aşea de groaznic şi fără de milă, de mai-marii cetăţilor, toţi dimpreună să trimitea, cât şi unii din vrăjmaşii lor, cu mintea privind cumplitele chinuri, li să făcea milă şi, socotind neştiuta schimbare a vieţii, lăcrăma de trei ori ticăloasa lor trimitere.

5 Că să aducea mulţime de bătrâni albi de cărunteaţe, a cărora picioarele care de bătrâneaţe să cujbisă şi târziu păşea, fără de nici o ruşine le silea ca să păşească iute.

6 Şi ceale tinere, care de curând era măritate, în loc de a să veseli, să văita, şi cosiţele ceale unse cu mir cu prav le-au preserat, dezvălite să aducea, şi în loc de cântări de nuntă, toate împreună începea a plânge, ca cum ar fi rupte cu prăzi de alte neamuri, şi, legate cu sila, le trăgea norodul să le bage în corabie.

7 Şi bărbaţii acestora cu laţuri în loc de cununi era împleteciţi la grumazi în vârsta cea ca o floare a tinereaţelor, în loc de desfătare şi de veselie tinerească, zilele ceale rămase ale nuntei în plângeri le petrecea, lângă picioare văzindu-şi groapa zăcând.

8 Şi-i ducea ca pre nişte fieri legaţi cu fier, unii de cumpenele corăbiilor avea grumazii prinşi cu cuie, alţii avea picioarele ţapân legate cu obezi şi deasupra cu podine astupaţi, ca să nu vază lumina, şi de toate părţile să le fie întru întunearec ochii, ca pre nişte împrotivitori pre apă să-i ducă.

9 Pre aceştia, după ce i-au băgat în corabie şi au săvârşit meargerea, precum poruncisă împăratul, au poruncit să-i tăbărască înaintea cetăţii, în locul cel de alergătura cailor, care era foarte larg împregiur şi bun de-a-i putea vedea, să-i batjocorească toţi cei ce întra în cetate şi cei ce ieşea, de călătorea în ţară, ca nici cu oştile lui să se împreune, nici în cetate să se priimească.

10 Iară după ce s-au făcut aceasta, auzind cum că jidovii cei din cetate adease ies pre ascuns şi plâng ticăloşiia cea de ocară a fraţilor săi, măniindu-să, au poruncit ca şi acestora tocma aşea să le facă ca şi acelora, şi nici într-un chip să nu scape de muncile lor şi să se scrie tot neamul anume.

11 Pentru că nu va plini mai înainte lucrul cel cu osteneală a robiei, care cu puţin mai înainte s-au zis, ci, chinuiţi cu muncile poruncite, într-o zi îi va piiarde.

12 Făcutu-s-au, dară, scrisoarea acestora cu amară sârguială şi cu sumeaţă nevoinţă, de la răsăritul soarelui până la apus, carea desăvârşit nu s-au sfârşit până după patruzeci de zile.

13 Iară împăratul tare şi neîncetat s-au umplut de bucurie şi au făcut ospeaţe la toţi idolii, şi cu minte rătăcită departe de la adevăr, şi cu spurcată gură lăuda chipurile ceale surde, care nu pot lor să grăiască sau să le ajute. Iară asupra Preamarelui Dumnezeu lucruri necuvioasă grăia.

14 Iară după ce au trecut vreamea cea mai înainte zisă, au adus scriitorii răspuns la împăratul, cum că mai mult nu pot face scrisoarea jidovilor, pentru nenumărata lor mulţime, că încă cei mai mulţi era prin ţară, iară alţii încă prin căsi era adunaţi, alţii într-alte locuri, cât cu neputinţă era la toţi domnii carii era preste Eghipt.

15 Deci, înfricoşindu-i pre ei împăratul, ca cum ei ar fi luat daruri şi ar fi făcut meşteşug ca să scape, şi au crezut el că easte adevărată aceasta, iară ei zicea şi arăta cum că şi hârtiia şi condeaiele ceale de scris s-au sfârşit.

16 Iară aceasta au fost lucrarea purtării de grije ceii nebiruite a Celui ce din ceriu ajuta jidovilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.