×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

Capitolul 2

Partea a 2 (-a)a cărţii carea să pomeneaşte în capul dintâiu.

1 Şi să află în scrisori cum că Ieremia, prorocul, au poruncit celor ce era să se mute să ia foc, precum s-au arătat.

2 Şi cum că au poruncit prorocul celor ce era să se mute, când le-au dat lor leage, ca să nu uite poruncile Domnului şi ca să nu rătăcească cu cugetele văzind chipuri de aur şi de argint şi podoaba cea de primpregiurul lor.

3 Şi alte ca aceastea zicând, îi îndemna să nu depărteaze leagea de la inima lor.

4 Şi era într-acea scrisoare cum că prorocul, luând răspuns, au poruncit ca cortul şi sicriiul să-l ducă cu sine.

5 Şi, ieşind la muntele, în care s-au suit Moisi şi au văzut moştenirea lui Dumnezeu, şi cum că acolo venind Ieremia au aflat loc în peşteră şi cortul şi sicriiul şi jertvenicul tămâierii le-au băgat acolo şi uşa o au astupat.

6 Şi, venind unii din cei ce mergea după el ca să însămneaze calea, şi nu o au putut găsi.

7 Care lucru cunoscându-l Ieremiia, i-au înfruntat pre ei şi au zis că: «Necunoscut va fi locul acela, până când va aduna Dumnezeu adunarea norodului şi să va milostivi.

8 Şi atunci, Domnul va arăta aceastea şi să va arăta mărirea Domnului şi norul precum şi lui Moisi s-au arătat, şi precum când s-au rugat Solomon să se sfinţască locul, cu mărire s-au arătat.

9 Şi ca un înţălept au adus jertvă de sfinţirea şi de săvârşirea besearicii.

10 Precum şi când s-au rugat Moisi cătră Domnul şi s-au pogorât foc din ceriu şi au mistuit ale jertvei, aşea şi Solomon s-au rugat, şi, pogorându-să foc, au ars arderile de tot.

11 Şi au zis Moisi: ‚Pentru că nu s-au mâncat ce era pentru păcat, s-au amistuit’.

12 Aşijderea şi Solomon 8 zile au sărbat».

13 Şi să spunea şi în scrisorile acealea şi în pomenirile lui Neemiia ca şi aceastea, şi cum, aducând raclă de cărţi, au adunat ceale despre împăraţi şi despre proroci, şi a lui David, şi cărţile ceale trimise ale împăraţilor pentru dări.

14 Aşijderea şi a lui Iuda şi câte s-au întâmplat pentru războiul ce s-au făcut noao, toate le-au adunat şi sânt la noi.

15 Dintru care de vă vor trebui să trimiteţi carii să vi le aducă voao.

16 Vrând, dară, a face curăţeniia, v-am scris voao; drept aceaea, bine veţi face de veţi ţinea zilele aceastea.

17 Şi Dumnezeu, Cel ce au mântuit pre tot norodul Său, au întors moşiia tuturor şi împărăţiia şi preoţiia şi sfinţeniia.

18 În ce chip au făgăduit prin leage, că nădăjduim întru Dumnezeu, că curund ne va milui pre noi şi ne va aduna de supt ceriu, la locul cel sfânt.

19 Că din mari răutăţi ne-au scos pre noi şi locul l-au curăţit.

20 Iară de Iuda Macaveul şi de fraţii lui şi de curăţeniia marii besearici şi de înnoirea oltariului,

21 Şi de războaiele, ce au făcut asupra lui Antioh Epifan şi asupra lui Eupator, feciorului lui,

22 Şi arătările ceale din ceriu ce s-au făcut celor ce vitejeaşte s-au nevoit pentru jidovime, cât puţini fiind, ei toată ţara o au izbândita şi mulţime de varvari au gonit.

23 Şi besearica cea în toată lumea vestită o au zidit şi cetatea o au făcut slobodă şi legile ceale părăsite le-au întors Domnul cu toată liniştea, milostiv fiindu-le lor.

24 Ceale de la Iason Chirineanul arătate în cinci cărţi vom cerca întru o carte a le scrie.

25 Pentru că, socotind curgerea numerilor şi greutatea care easte celor ce vreau a înceape poveştile istoriilor, pentru mulţimea materiei,

26 Am avut grijă ca celor ce vor vrea să cetească să fie mângăiare sufletească, iară celor ce să vor nevoi a le ţinea aminte, uşurare, şi tuturor celor ce vor ceti, folos.

27 Iară noao, carii ne-am apucat a scurta acest lucru, nu de mică osteneală, ci de lucru plin de priveghiiare ne-am apucatb.

28 Ca şi celui ce găteaşte ospăţ şi caută folosul altora, nu e uşor. Însă pentru mulţămita celor mulţi, bucuroşi vom suferi pătimirea aceasta.

29 A aleage pre amăruntul adevărul fieştecărui lucru lăsăm celui ce au scris, iară întru aceasta mai mult ne ostenim, ca să stăm întru dreptariul scurtării.

30 Că precum meşterului casii ceii noao să cade a purta grije de toată aşezarea, iară cel ce să apucă a săpa şi a zugrăvi trebuie să caute ceale ce sânt spre podoabă, aşea trebuie a socoti şi de noi.

31 Că a căuta şi a culeage multe cu amăruntul şi despre toate a face cuvânt celui ce scrie istoriia să cuvine.

32 Iară a urma scurtarea zicerii şi a lăsa cercetarea lucrării easte în voia celui ce face tălmăcirea.

33 De aici, dară, vom înceape cuvântarea, la ceale ce mai sus am zis atâta adăogând, că prostesc lucru ar fi înainte de istorie a înmulţi cuvintele şi istoriia a o scurta”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.