×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

Capitolul 12

Iuda, bătând multe cetăţi şi învingând pre neamuri primprejur, mare învingere face asupra lui Gorghie şi a lui Timoteiu. Iară păzind şi unii dintră jidovi, carii adusease daruri la idoli, Iuda rânduiaşte să se aducă jertve pentru dânşii.

1 După ce s-au făcut legăturile aceastea, Lisie s-au dus la împăratul, iară jidovii petrecea întru lucrarea pământului.

2 Iară povăţuitorii oştilor, cei ce era pre locurile acealea, Timoteiu şi Apolonie, al lui Gheneu, încă şi Ieronim şi Dimofon şi, afară de aceştia, Nicanor, mai-marele Chiprului, nu-i lăsa pre ei să petreacă în pace şi în linişte.

3 Şi iopiianii răutate ca aceasta au făcut, că au îndemnat pre jidovii carii lăcuia cu ei ca împreună cu muierile şi cu pruncii să între în corăbiile ceale gătite de ei, ca cum nici o pizmă n-ar fi întră ei.

4 Deci, după răspunsul cel de obşte al cetăţii, au ascultat şi ei, vrând ca să fie în pace şi neavând nici un prepus şi, mergând cu corăbiile, i-au înecat, fiind ei nu mai puţin de doao sute.

5 Iară înţelegând Iuda răutatea ce s-au făcut celor de neamul său, poruncind bărbaţilor celor ce era cu sine,

6 Şi chemând pre Judecătoriul cel drept, Dumnezeu, au purces asupra ucigătorilor a fraţilor şi au aprins noaptea limanul şi corăbiile le-au ars şi pre cei ce fugisă acolo i-au omorât.

7 Şi oraşul fiind închis, s-au întors ca să vie a doao oară şi toată politiia iopiianilor de tot să o dezrădăcineaze.

8 Şi, înţelegând cum că şi cei din Iamnia vreau să facă aseamenea jidovilor celor ce lăcuia la ei,

9 Şi năvălind asupra iamniteanilor noaptea, au aprins vadul cu corăbiile, cât să vedea strălucirea flacării în Ierusalim, departe de doao sute şi patruzeci de stadii fiind.

10 Şi de acolo, mergând noao stadii şi făcând călătorie asupra lui Timoteiu, au năvălit aravii asupra lui, nu mai puţin de cinci mii şi cinci sute de călăraşi.

11 Şi, făcându-să războiu tare şi cu ajutoriul lui Dumnezeu biruind cei ce era cu Iuda şi împuţinându-să aravii, nomadii s-au rugat de Iuda să le dea lor dreapta, făgăduind că-i vor da dobitoace şi întru alte cealea îi vor folosi.

12 Iară Iuda, socotind cu adevărat că întru multe îi vor fi de folos, le-au dat pace şi, luând dreaptele, s-au dus la corturile sale.

13 Şi au năvălit şi asupra unei cetăţi cu pod tare şi cu ziduri încungiurată, în carea multe fealiuri de neamuri lăcuia, căriia numele era Caspin.

14 Iară cei dinlăuntru, nădăjduind în tăriia zidurilor şi în mulţimea bucatelor ce-şi strânsease, mai moale să purta, suduind pre cei ce era cu Iuda şi blăstămându-i şi grăind ceale ce nu să cuvin.

15 Iară cei ce era cu Iuda, chemând pre Putearnicul lumii, Cel mare, Carele fără de berbeci şi fără de unealte au surpat zidurile Ierihonului pre vremile lui Iisus, au năvălit ca nişte fieri asupra zidului.

16 Şi, cu voia lui Dumnezeu luând cetatea, nepovestită junghiiare au făcut, cât lacul cel de lângă cetate, care de doao stadii era de lat, plin de curgerea sângelui să vedea.

17 Şi de acolo, mergând şeapte sute şi cincizeci de stadii, au sosit în Haraca la cei ce să zic jidovi tuvini.

18 Ci pre Timoteiu nu l-au apucat în locurile acealea, carele fără de nici o ispravă s-au fost întors de la locurile acealea, lăsând pază de oaste întru oarecare loc foarte tare.

19 Iară Dositeiu şi Sosipatru, din povăţuitorii cei ce era cu Macaveiu, mergând, au omorât pre păzitorii cei lăsaţi de Timoteu, mai mulţi decât zeace mii de bărbaţi.

20 Iară Macaveiu, puindu-şi în rând oastea sa, i-au pus pre ei preste ceate şi au purces asupra lui Timoteiu, carele avea cu sine o sută şi doaozeci de mii de pedestraşi şi o mie şi cinci sute de călăraşi.

21 Deci, înţelegând Timoteiu de venirea lui Iuda, au trimis muierile şi pruncii şi ceaealaltă aveare la locul ce să chema Carnion, pentru că foarte anevoie să putea încungiura şi nu lezne putea a să apropiia el, pentru strâmtoarea tuturor locurilor.

22 Deci, mai întâiu ivindu-să ceata lui Iuda, s-au îngrozit vrăjmaşii şi s-au înfricoşat de faţa Celui ce toate le veade şi s-au pornit a fugi, carele cum putea, cât de multe ori ei de ei s-au fost vătămând, şi cu ascuţiturile sabiilor s-au fost tăind.

23 Iară Iuda, gonindu-i foarte tare, tăind pre spurcaţii aceia, au omorât ca la vro treizeci de mii de bărbaţi.

24 Iară Timoteiu au căzut în partea lui Dositeiu şi a lui Sosipatru, şi să ruga cu multe rugăciuni să-l sloboază viu, pentru că pre a multora din jidovi părinţi şi fraţi avea carii vor fi uitaţi, de va peri el.

25 Şi cu multe legându-să el înaintea lor, cum că pre toţi aceia nevătămaţi îi va întoarce, l-au slobozit pre el pentru mântuirea fraţilor.

26 Iară Iuda, purcezind asupra Carnului şi asupra Atargationului, au omorât doaozeci şi cinci de mii de oameni.

27 Şi, după fuga şi piiarderea acestora, au tăbărât Iuda asupra Efronului, carea era cetate tare, întru carea lăcuia Lisie şi mulţime de tot fealiul de neam; iară înaintea zidurilor sta voinici bărbaţi, carii vitejeaşte să bătea, acolo arme multe şi săgeţi era puse.

28 Ci chemând pre Cel Putearnic, Carele cu tărie zdrobeaşte putearea vrăjmaşilor, au luat cetatea supt mâinile sale şi din cei ce era înlăuntru au omorât ca vro doaozeci şi cinci de mii.

29 Şi, purcezind de acolo, au năvălit asupra cetăţii schitilor, carea era departe de Ierusalim, şease sute de stadii.

30 Iară jidovii cei ce lăcuia acolo, mărturisind dragostea carea avea cătră ei schitopoliteanii şi cum că, şi în vremile ceale nenorocite, blânzi le-au fost lor,

31 Mulţămindu-le lor, i-au îndemnat ca şi de aci înainte să fie buni cu neamul, şi au venit la Ierusalim când să apropiia sărbătoarea săptămânilor.

32 Iară după Rusalii, au pornit asupra lui Gorghiia, mai-marele Idumeii.

33 Şi au ieşit cu trei mii de pedestri şi cu patru sute de călăreţi.

34 Şi, bătându-să, s-au întâmplat de au căzut puţini din jidovi.

35 Iară oarecarele Dositeiu, dintr-a lui Vachinor, călăreţ şi bărbat tare, au prins pre Gorghia şi, ţiindu-l de veşmânt, îl aducea pre el vitejeaşte, vrând viu pre blăstămatul acela să-l aducă rob, iară unul din călăreţii trachilor venind asupră-i şi lovindu-l preste umăr, Gorghia au scăpat în Marisa.

36 Iară cei ce era cu Esdrin mai mult bătându-să şi ostenindu-să, Iuda au chemat pre Domnul să-i fie ajutoriu şi povăţuitoriu războiului.

37 Începând cu glasul părintesc, şi cu cântări strigând şi glas înălţind, fără de veaste, au năvălit asupra ostaşilor lui Gorghie şi i-au înfrânt.

38 Iară Iuda, luând oastea, s-au dus în cetatea Odolam şi, sosind zioa a şeaptea, s-au curăţit după obiceaiu şi au petrecut acolo zioa sâmbetii.

39 Iară a doao zi au venit cei ce era cu Iuda, precum s-au fost rânduit, ca să râdice trupurile celor omorâţi şi să le aşeaze cu rudeniile în părinteştile mormânturi.

40 Şi au aflat supt hainele fieştecăruia din cei morţi lucruri sfinţite idolilor Iamniei, de care oprea leagea pre jidovi, şi tuturor vădit lucru au fost cum că pentru această pricină au căzut aceştia.

41 Şi toţi binecuvântând pre Judecătoriul cel drept, pre Domnul, Cel ce arată ceale ascunse,

42 Şi întorcându-să la rugăciuni, s-au rugat pentru păcatul ce s-au făcut, ca de tot să se şteargă. Iară viteazul Iuda au îndemnat mulţimea ca să se păzască pre sine fără de păcat, văzind cu ochii ceale ce s-au făcut pentru păcatul celor ce mai înainte au căzut.

43 Şi, făcând gătire după numărul bărbaţilor, doao mii de drahme de argint au trimis în Ierusalim să aducă jertvă pentru păcat, foarte bine şi cuvios de înviiarea morţilor socotind.

44 Că, de nu ar fi avut nădeajde cum că vor înviia cei ce mai înainte au fost căzut, deşert şi de râs lucru ar fi a să ruga pentru cei morţi.

45 Şi au văzut cum că, celor ce cu bună cucernicie au adormit, foarte bun dar le easte pus.

46 Drept aceaea, sfânt şi cucearnic gând au fost, că au făcut curăţenie pentru cei morţi, ca să se slobozească de păcat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.