×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

Capitolul 11

Iuda omoară oastea lui Lisie. Lisie face pace întră Iuda şi întră împăratul.

1 Iară după puţină vreame, Lisie, carele era pitrop împăratului şi rudenie şi ispravnic preste trebi, foarte greu supărându-să pentru lucrul acesta ce s-au făcut,

2 Au adunat aproape de optzeci de mii şi toată călărimea şi au venit asupra jidovilor, gândind să facă cetatea lăcaş elinilor,

3 Şi besearica cu bani să o vânză, ca şi cealealalte capişti ale păgânilor şi arhieriia în tot anul să o vânză.

4 Nicidecum gândind de putearea lui Dumnezeu, ci sumeţindu-să cu zecile de mii de pedestraşi şi cu miile de călăraşi şi cu optzeci de elefanţi.

5 Deci, întrând în Iudeea şi apropiindu-să la Vetsura, carea era în loc tare şi departe de Ierusalim ca la cinci stadii, o bătea.

6 Iară, deaca au înţăles cei ce era cu Macaveiu că bate el cetăţile, cu plângere şi cu lacrămi să ruga Domnului, împreună cu tot norodul, ca să trimiţă înger bun spre mântuire lui Israil.

7 Şi Macaveiu, întâiu luând armele, au îndemnat pre ceialalţi să stea împreună cu el la primejdii şi să ajute pre fraţii săi.

8 Şi, împreună cu osârdie pornind şi la Ierusalim fiind ei, s-au arătat un călăreţ cu haină albă, mergând înaintea lor cu arme de aur sclipind.

9 Şi toţi împreună au binecuvântat pre milostivul Dumnezeu şi s-au întărit cu inimile, nu numai asupra oamenilor, ci şi asupra fierilor sălbatece şi zidurilor de fier, gata fiind a năvăli.

10 Deci, apropiindu-să cu bună rânduială, a-vând ajutoriu pre Domnul cel din ceriu, Carele Să milostivea spre ei,

11 Şi ca nişte lei năvălind asupra vrăjmaşilor, au aşternut din ei unsprăzeace mii şi o mie şi şease sute de călăraşi.

12 Şi pre toţi i-au întors în fugă şi mai mulţi dintru ei, răniţi, goli au scăpat, şi însuşi Lisie, urât fugind, au scăpat.

13 Şi, pentru că nu era fără de minte, socotind întru sine scădearea ce i s-au făcut lui şi socotind cum că jidovii sânt nebiruiţi, pentru că Atotputearnicul Dumnezeu le ajută lor,

14 Trimiţind la ei, au făgăduit cum că toate ceale dreapte le va priimi şi cum că şi pre împăratul îl va pleca ca să le fie lor priiatin.

15 Şi au ascultat Macaveiu de rugăciunile lui Lisie, întru toate purtând grijă de ceale de folos, pentru că câte au dat Macaveiu lui Lisie prin scrisori despre jidovi împăratul le-au îngăduit.

16 Iară cărţile ceale scrise de la Lisie jidovilor întru acest chip era: „Lisie, mulţimei jidovilor, bucurie!

17 Ioan şi Avesalom, pre carii voi i-aţi trimis, dând scrisorile ceale de la voi, au cerut ca ceale scrise într-însele să le plinesc.

18 Deci câte să cădea a să arăta împăratului am arătat şi ceale ce s-au întâmplat le-au iertat.

19 Deci, de veţi păzi bunăvoinţa întru lucruri, şi de-aici înainte mă voiu nevoi a mă face pricină voao de bunătăţi.

20 Şi pentru aceastea, am poruncit şi acestora, şi celor de la mine trimişi, pre amăruntul să vorbească cu voi.

21 Fiţi sănătoşi. În anul o sută patruzeci şi opt, a lunii lui dioscorintie, zioa a doaozeci şi patru”.

22 Iară cartea împăratului cuprindea întru acest chip: „Împăratul Antioh, fratelui Lisie, bucurie!

23 După ce tatăl nostru s-au mutat întră dumnezei, vrând noi ca cei dintru împărăţiia noastră să fie neturburaţi întru a lor purtare de grijă,

24 Auzind cum că jidovii nu au voit a asculta de tatăl mieu, ca să treacă la obiceaiurile elineşti, ci mai voiesc să-şi ţie leagea sa, pentru aceaea să roagă de noi ca să-i îngăduim să-şi ţie leagea sa.

25 Deci, voind noi ca şi neamul acesta să fie fără de turburare, am judecat ca şi besearica să li să întoarcă lor şi să petreacă după obiceaiurile strămoşilor săi.

26 Drept aceaea, bine vei face de vei trimite la ei şi le vei da dreapta, ca, ştiind voia noastră, să fie cuinimă bună şi veaseli să-şi isprăvească lucrurile sale”.

27 Iară cartea împăratului, carea au scris cătră neamul jidovesc, întru acest chip era: „Împăratul Antioh, bătrânimii jidovilor şi celoralalţi jidovi, bucurie!

28 De sânteţi sănătoşi, sânteţi precum voim, şi noi sântem sănătoşi.

29 Arătatu-ne-au noao Menelau cum că voi voiţi a mearge şi a fi la ale voastre.

30 Drept aceaea, celor ce vor mearge până în treizeci de zile a lunii lui xantic, le dăm bună volnicie.

31 Ca jidovii să-şi ţie bucatele şi legile sale ca şi mai înainte, şi nimenea dintru ei nici o nevoie să nu aibă pentru ceale ce prin neştiinţă s-au făcut.

32 Şi am trimis şi pre Menelau să vă mângăie pre voi.

33 Fiţi sănătoşi. Anul o sută patruzeci şi opt, în 15 zile a lunii lui xantic”.

34 Trimis-au şi romanii la ei carte, aşea scrisă: „Cvint Memie şi Tit Manilie, bătrânii romanilor, norodului jidovesc, bucurie!

35 Ceale ce Lisie, ruda împăratului, v-au îngăduit voao şi noi le îngăduim.

36 Iară pentru ceale ce au judecat să se aducă la împăratul, trimiteţi pre cineva îndată, care să vază despre aceastea, ca să aşezăm precum să cuvine voao, că noi venim la Antiohiia.

37 Drept aceaea, grăbiţi şi trimiteţi pre cariiva, ca şi noi să ştim ce voiţi.

38 Fiţi sănătoşi! Anul o sută patruzeci şi opt, zile 15 a lunii lui xantic”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.