×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

Capitolul 10

Curăţirea besearicii şi mare biruinţă împrotiva edomiteanilor şi asupra lui Timoteiu.

1 Iară Macaveiu şi cei ce era cu el, povăţuindu-i Domnul, au luat besearica şi cetatea.

2 Iară jertvenicile de prin târg, carele era făcut cei de alt neam, şi capiştele le-au stricat.

3 Şi, curăţind besearica, alt jertvenic au făcut şi, înfierbântânda pietri şi foc dintru eale luând, după ce au fost trecut doi anib, au adus jertvă şi tămâie şi lumini şi au făcut punerea-înainte a pâinilor.

4 Şi, după ce au făcut aceastea, plecându-să cu faţa la pământ, s-au rugat Domnului, ca să nu mai cază întru răutăţi ca aceastea, ci, de vor şi păcătui cândva, El să-i cearte cu milă şi să nu-i dea neamurilor celor hulitoare şi varvare.

5 Iară în zioa în carea cei de alt neam au fost spurcat besearica, s-au întâmplat de tocma întru aceaea zi s-au făcut curăţeniia în doaozeci şi cinci a aceiiaşi luni, carea easte haselev.

6 Şi cu veselie au prăznuit opt zile în chipul praznicului corturilor, aducându-şi aminte cum, cu puţină vreame mai înainte, praznicul corturilor l-au făcut în munţi şi în peşteri ca fierile păscând.

7 Pentru aceaea, stâlpări şi ramuri frumoase, încă şi finici având, laude da Celui ce bine au sporit a să curăţi locul Lui.

8 Şi au poruncit cu poruncă de obşte şi cu rânduială la tot neamul jidovesc ca din an în an să ţie zilele aceastea.

9 Şi sfârşitul lui Antioh, carele s-au numit Epifan, aşea au fost.

10 Iară acum, ceale ce s-au întâmplat pre vreamea lui Eupator Antioh, fiiul spurcatului Antioh, vom arăta pre scurt, spuind realele care s-au întâmplat din războaie.

11 Că acesta, după ce s-au făcut împărat, au pus mai-mare preste lucrurile împărăţiei pre oarecarele Lisia, carele fusease povăţuitoriu mai mare preste Chilo-Siriia şi Finichiia.

12 Că Ptolomeu, carele să chema Macron, au voit să ţie dreptate cătră jidovi, pentru nedreptatea ce li s-au fost făcut lor, şi să nevoia să trăiască în pace cu ei.

13 Şi, pentru aceasta, au fost pârât de priiatini cătră Eupator, şi, de multe ori auzind numindu-să vânzătoriu, pentru că au părăsit Chiprul, care Filomitor l-au fost încredinţat lui, şi au trecut la Antioh Epifan, nici stăpânie de bun neam având, de voie rea otrăvindu-să pre sine, au murit.

14 Iară Gorghie, după ce s-au făcut mai-mare preste locurile aceastea, adunând oaste străină, adeaseori da războiu asupra jidovilor.

15 Şi, împreunându-să cu aceştia şi idumeii, carii ţinea cetăţi tari, năcăjea pre jidovi, şi pre cei fugiţi de la Ierusalim, priimindu-i, cerca să se apuce de războiu.

16 Iară cei ce era cu Macaveiu, făcând rugăciune şi rugându-să lui Dumnezeu ca să le fie întru ajutoriu, au năvălit asupra cetăţilor idumeilor.

17 Care, vitejeaşte lovindu-le, au luat locurile şi au făcut izbândă asupra tuturor celor ce de pre zid da războiu, şi pre cei ce le vinea înainte i-au junghiiat şi au omorât nu mai puţini de doaozeci de mii.

18 Şi fugind unii, nu mai puţini decât noao mii, în doao turnuri foarte tari, care avea toate ceale de lipsă.

19 Iară Macaveiu, lăsând pre Simon şi pre Iosif, încă şi pre Zakheu şi pre câţva, carii era cu el, ca să-i încungiure pre ei şi să dea războiu asupra lor, el s-au dus la locurile ceale mai de lipsă.

20 Iară cei ce era cu Simon, iubind argintul, de oarecarii din cei din turnuri s-au amăgit cu bani, şi, şeaptezeci de drahme de argint luând, au lăsat pre oarecarii de au scăpat.

21 Şi, înştiinţindu-să Macaveiu de lucrul ce s-au făcut, adunând pre povăţuitorii norodului, i-au hulit pre ei, pentru că cu argint au vândut pre fraţi, lăsând pre vrăjmaşi asupra lor.

22 Deci pre aceşti vânzători i-au omorât, şi îndată au luat ceale doao turnuri.

23 Şi cu armele toate în mâini sporindu-să, au pierdut întru aceale doao turnuri mai mult decât doaozeci de mii.

24 Iară Timoteiu, cel ce mai înainte au fost biruit de jidovi, adunând oşti străine multe foarte şi nu puţină călărime din Asiia, au venit să robească Iudeea.

25 Iară Macaveiu şi cei ce era cu el, apropiindu-să el, să ruga Domnului, presărându-şi capul cu ţărână şi încingându-şi mijloacele cu saci.

26 Şi, căzând la pământ înaintea oltariului, s-au rugat să le fie lor blând şi vrăjmaşilor lor să fie vrăjmaş, şi celor împrotivnici să se împrotivească, precum zice leagea.

27 Şi, după rugăciune, luând armele, au ieşit din cetate departe şi, apropiindu-să de vrăjmaşi, era de eişi.

28 Şi, când au răsărit soarele, s-au lovit amândoao părţile, aceştia având făgăduitoriu de bună norocire şi de biruinţă fapta bună şi scăparea cea spre Domnul scăpare, iară aceia povăţuitoriu războiului puindu-şi măniia.

29 Şi, când tare să bătea, s-au arătat vrăjmaşilor din ceriu cinci bărbaţi străluciţi, călări pre cai cu frâne de aur, carii povăţuia pre jidovi.

30 Dintru carii, doi, luând pre Macaveiu în mijloc şi acoperindu-l cu armele sale, îl păzea nevătămat, iară asupra vrăjmaşilor arunca săgeţi şi trăznete. Deci, învăluindu-să pentru că nu vedea şi turburându-să, să tăia.

31 Şi s-au omorât doaozeci de mii şi cinci sutec şi şeasă sute de călăraşi.

32 Iară Timoteiu au fugit la Gazara, cetate tare, preste carea era mai mare Hereu.

33 Iară cei ce era cu Macaveiu veaseli au şezut împregiurul cetăţii aceiia patru zile.

34 Iară cei dinlăuntru, nădăjduind întru tăriia cetăţii, foarte mult blăstăma şi cuvinte necuvioase arunca.

35 Şi când să lumina zioa a cincea, doaozeci de feciori din cei ce era cu Macaveiu, mâniindu-să pentru blăsteame, bărbăteaşte au năvălit la zid şi, cu mânie sălbatecă suindu-să, pre tot carele era înainte îl tăia.

36 Aşijderea, şi alţii suindu-să asupra celor dinlăuntru, au dat foc turnurilor şi, aprinzind focuri, de vii au ars pre blăstămătorii aceia.

37 Iară alţii au tăiat porţile şi, priimind înlăuntru ceaealaltă tabără, au luat cetatea, şi pre Timoteiu, carele să ascunsease într-o groapă, l-au omorât, şi pre Hereu, fratele acestuia, şi pre Apolofani.

38 Şi, după ce au făcut aceastea, cu laude şi cu mărturisiri au binecuvântat pre Domnul, Cel ce mult bine au făcut lui Israil şi i-au dat lui biruinţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.