×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A MACAVEILOR

Capitolul 1

Jidovii cei din Ierusalim scriu jidovilor celor din Eghipt moartea lui Antioh şi a alor săi, carea să întâmplasă în Persida, mulţămind lui Dumnezeu şi îndemnându-i să prăznuiască zioa corturilor şi a focului ce s-au dat după întoarcerea robiei; a cării întâmplări istoriia şi rugăciunea lui Neemiia să pomenesc aici.

1 „Fraţilor jidovilor, carii sânt prin Eghipt, bucurie! Fraţii jidovii cei din Ierusalim şi cei din ţara Iudeii, şi pace bună!

2 Şi să vă facă voao bine Dumnezeu şi să-Şi aducă aminte de legătura Sa, carea au făcut cu Avraam şi cu Isaac şi cu Iacov, robii Săi cei credincioşi.

3 Şi să vă dea inimă tuturor voao, ca să vă închinaţi Lui şi să faceţi voia Lui cu inimă mare şi cu suflet voitoriu.

4 Şi să deşchiză inima voastră în leagea Sa şi întru poruncile Sale, şi pace să facă.

5 Şi să auză rugăciunile voastre şi să Se împace cu voi şi să nu vă părăsască pre voi în vreame rea.

6 Aşea ne rugăm acum, aici, pentru voi.

7 Împărăţind Dimitrie în anul o sută şeasezeci şi noao, noi, jidovii, scris-am voao din năcazul şi din pornirea ce au venit preste noi în anii aceştia, de când s-au depărtat Iason, şi cei ce au fost cu el, de la pământul cel sfânt şi de la împărăţie.

8 Şi au ars tinda şi au vărsat sânge nevinovat şi ne-am rugat Domnului şi ne-au ascultat şi am adus jertvă şi făină de grâu şi am aprins lumini şi am pus pâini înainte.

9 Şi acum, ca să ţineţi zilele înfigerii corturilor a lunii lui hasalev”.

10 În anul o sută optzeci şi opt, „Cei din Ierusalim şi din Iudeea şi bătrânimea şi Iuda, lui Aristovul, dascalului lui Ptolomeu împărat, carele easte din neamul preoţilor celor unşi, şi jidovilor celor din Eghipt, bucurie şi sănătate!

11 Din mari primejdii mântuindu-ne Dumnezeu, foarte mulţămim Lui, ca cei ce ne-am războit asupra împăratului.

12 Că el au scos pre cei ce s-au războit asupra sfintei cetăţi.

13 Că, fiind în Persida povăţuitoriul şi oştile ceale cu el, cărora să părea că nimene nu le poate sta înainte, s-au tăiat în besearica Naneii, înşelându-i cu cuvinte vicleane preoţii Naneii.

14 Că, ca cum ar vrea să lăcuiască cu ea, au venit la locul acela şi Antioh şi priiatinii, carii era cu el, ca să ia banii în loc de zeastre.

15 Şi, puind aceastea înainte preoţii Naneii, şi el apropiindu-să cu puţini la curtea besearicii, închizind besearica,

16 Deaca au întrat Antioh, au deşchis uşea cea ascunsă a podului şi, aruncând cu pietri, au omorât pre povăţuitoriu şi pre cei ce era cu el şi, desfăcându-i părţi şi tăindu-le capetele, le-au lăpădat celor din afară.

17 Întru toate binecuvântat e Dumnezeul nostru, Cel ce au dat pre cei ce au făcut păgânătate.

18 Vrând, drept aceaea, să facem, în doaozeci şi cinci de zile a lunii lui haselev, curăţeniia besearicii, cu cuviinţă am socotit a vă înştiinţa pre voi, ca şi voi, aseamenea, să prăznuiţi zioa înfigerii corturilor şi a focului, când Neemiia, cel ce au zidit besearica şi jertvenicul, au adus jertvă.

19 Că şi când ducea la Persida pre părin-ţii noştri, bunii credincioşi, preoţii, carii era atunci, luând din focul jertvenicului, pre ascuns au ascuns într-o groapă ca de fântână fără de apă, în carea l-au astupat, cât la toţi era neştiut locul.

20 Şi, după ce au trecut câţva ani, când au plăcut lui Dumnezeu, trimis fiind Neemiia de împăratul Persidei, pre nepoţii preoţilor celor ce au ascuns i-au trimis la foc şi, precum ne-au spus noao, nu au aflat foc, ci apă iute.

21 Şi le-au poruncit lor să scoaţă de acolo apă şi să aducă şi, după ce s-au adus ceale de jervit, au poruncit Neemiia preoţilor să stropească cu apa aceaea şi leamnele şi ceale ce era deasupra puse.

22 Carea după ce s-au făcut şi au venit vreamea, în carea au strălucit soarele, carele mai înainte era în nori, s-au aprins foc mare, cât toţi s-au minunat.

23 Şi rugăciune făcea toţi preoţii, când să amistuia jertva, şi preoţii şi toţi, începând Ionatan. Iară ceialalţi răspunzind ca Neemiia.

24 Iară rugăciunea era întru acest chip: «Doamne, Doamne Dumnezeule, Făcătoriul tuturor, Cel înfricoşat şi tare şi drept şi milostiv,

25 Cel ce unul eşti Împărat şi bun şi unul dătătoriu de bunătăţi şi unul drept şi atotţiitoriu şi veacinic, Cel ce mântuieşti pre Israil din tot răul, Cel ce ai ales pre părinţi şi i-ai sfinţit pre ei,

26 Priimeaşte jertva aceasta pentru tot norodul Tău, Israil, şi păzeaşte partea Ta şi o sfinţeaşte.

27 Adună râsipirea noastră, izbăveaşte pre cei ce slujesc întru neamuri, spre cei ocărâţi şi urâţi, caută şi să cunoască neamurile că Tu eşti Dumnezeul nostru.

28 Năcăjeaşte pre cei ce asupresc şi hulesc cu mândrie.

29 Răsădeaşte pre norodul Tău la locul cel sfânt al Tău, precum au zis Moisi».

30 Şi preoţii cânta laude.

31 Iară după ce s-au amistuit ceale ce era ale jertvei, au poruncit Neemiia să ude cu ceaealaltă apă, carea au rămas pietrile ceale mai mari.

32 Carea cât s-au făcut, s-au aprins dintr-însele flacără şi, din lumina carea au strălucit la jertvenic, s-au amistuit.

33 Şi, după ce s-au făcut aiavea lucrul acesta, s-au spus împăratului perşilor că, în locul în care au fost ascuns focul preoţii cei ce s-au mutat, s-au arătat apă, din carea Neemiia şi cei ce era cu el au curăţit jertvele.

34 Iară împăratul, cercând lucrul, au îngrădit locul şi au făcut besearică.

35 Şi multe daruri şi lucruri luând împăratul, le-au dăruit preoţilor.

36 Şi au numit Neemiia locul acela Neftar, care să tălmăceaşte «Curăţenie» şi să chiiamă la cei mulţi «Neftar».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.