×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 8

Să scriu vitejiile romanilor şi, trimiţind jidovii soli la Roma, fac aşezământ cu romanii.

1 Şi au auzit Iuda de numele romanilor, că sânt putearnici cu tăriia şi sânt voitori de bine tuturor celor ce să lipesc de ei şi, cu toţi carii vin la ei, fac prietenie şi cum că sânt putearnici cu tăriia.

2 Şi au spus lui războaiele lor şi vitejiile care au făcut asupra Galatelor şi cum i-au biruit pre ei şi i-au adus supt dajde.

3 Şi câte au făcut în ţara Işpaniei şi au biruit băile ceale de argint şi ceale de aur de acolo.

4 Şi au biruit tot locul acela cu sfatul său şi cu răbdarea mâniei; şi locul era departe de la ei foarte; şi pre împăraţii carii au venit asupra lor de la marginea pământului, până i-au zdrobit pre ei şi i-au bătut pre ei cu rană mare, şi ceialalţi dau lor bir preste an.

5 Şi pre Filip şi pre Persea, împăratul chiteanilor, şi pre cei ce s-au fost sculat asupra lor i-au zdrobit pre ei cu războiul şi i-au biruit.

6 Şi pre Antiohul cel Mare, împăratul Asiei, carele au mers asupra lor cu războiu, având o sută şi doaozeci de elefanţi şi călărime şi cară şi puteare multă foarte, şi s-au biruit de ei.

7 Şi pre el l-au prins viu şi au făcut legătură cu ei, ca şi el şi cei ce vor împărăţi după el să le dea lor bir mare şi chizeaşi şi aşezământ.

8 Şi ţara indicească şi Midiia şi Lidiia şi altele din ceale mai bune ţări ale lor, luându-le de la el, le-au dat lui Evmen, împăratului.

9 Şi cum că cei din Elada s-au sfătuit să meargă şi să-i piiarză pre ei, şi ei au înţăles cuvântul acesta.

10 Şi au trimis asupra lor pre un povăţuitoriu şi au dat războiu asupra lor şi au căzut dintru ei răniţi mulţi şi pre mulţi au robit, pre muierile lor şi pre fiii lor, şi i-au prădat pre ei şi au stăpânit pământul lor şi au stricat tăriile lor şi i-au jefuit pre ei şi i-au robit până în zioa aceasta.

11 Şi cealealalte împărăţii şi ostroave, care s-au împrotivit lor, le-au stricat şi le-au robit.

12 Iară cu priiatinii săi şi cu cei ce să aşază cu ei au păzit prieteşugul şi au biruit împărăţiile ceale de aproape şi ceale de departe, şi câţi au auzit de numele lor s-au temut de ei.

13 Iară la câţi vor să ajute şi pre câţi vreau să aibă împărăţie împărăţesc, şi pre carii vor îi lipsesc şi s-au înălţat foarte.

14 Şi întru toate aceastea nimenea dintru ei n-au pus stemă şi nu s-au îmbrăcat cu porfiră ca să se mărească întru ea.

15 Şi şi-au făcut sfat şie şi în toate zilele să sfătuiesc trei sute şi doaozeci, carii să sfătuiesc pururea pentru mulţime, ca bine să-i împodobească pre ei.

16 Şi-şi încred stăpânirea lor unui om într-un an, carele stăpâneaşte tot pământul lor, şi toţi ascultă de unul şi nu easte pizmă, nici râvnire întru ei.

17 Şi au ales Iuda pre Evpolemon, feciorul lui Ioan, al lui Acos, şi pre Iason, feciorul lui Eleazar, şi i-au trimis pre ei la Roma ca să aşeaze cu ei prieteşug şi însoţire.

18 Şi ca să ia de la ei jugul, că au văzut că împărăţiia grecilor asupreaşte pre Israil cu robie.

19 Şi au mers la Roma, iară calea era multă foarte, şi au întrat la sfat şi au grăit, zicând:

20 „Iuda Macaveul şi fraţii lui şi mulţimea jidovilor ne-au trimis pre noi la voi, ca să aşezăm cu voi însoţire şi pace şi să ne scrieţi pre noi întră soţii şi priiatini voao”.

21 Şi au plăcut cuvântul înaintea lor.

22 Şi acesta easte izvodul cărţii, carea o au scris pre table de aramă şi o au trimis la Ierusalim, să fie acolo la ei pomenire de pace şi de însoţire:

23 „Bine să fie romanilor şi neamului jidovesc, pre mare şi pre uscat în veac, şi sabiia şi vrăjmaşul departe să fie de la dânşii.

24 Iară de să va întâmpla războiu asupra Romii mai întâiu, sau asupra oricăruia din soţii lor întru toată stăpâniia lor,

25 Să ajute neamul jidovilor, cu inimă plină, precum va arăta lor vreamea.

26 Şi pre cei ce să vor bate cu ei nu-i vor ajuta nici cu bucate, nici cu arme, nici cu argint, nici cu corăbii, precum să va părea romanilor, şi vor păzi pazele lor, nimica luând.

27 Şi aseamenea de se va întâmpla mai înainte jidovilor războiu, vor ajuta romanii, din suflet, precum lor vreamea le va scrie.

28 Şi ajutătorilor nu să vor da bucate, arme, argint, corăbii, precum s-au părut romanilor, şi vor păzi pazele aceastea cu bună credinţă”.

29 După cuvintele aceastea au aşezat romanii cu norodul jidovesc.

30 Iară după cuvintele aceastea, de vor vrea aceştia sau aceia a adaoge sau a scădea ceva, vor face după cum să vor înţeleage, şi ce vor adaoge au vor scădea întărit va fi.

31 Şi, pentru răutăţile care le face lor împă-ratul Dimitrie, am scris lui, zicând: „Pentru ce ai îngreoiat jugul tău preste priiatinii noştri şi soţii jidovi?

32 Deci, de să vor mai jelui înaintea noastră de tine, vom face lor judecată şi vom da războiu asupra ta şi pre mare şi pre uscat”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.