×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 7

Dimitrie, viind din Roma într-o cetate lângă mare, au împărăţit, şi, omorând pre Antioh şi pre Lisie, pre Alchim, necredinciosul, l-au rânduit popă mare, pre care trimiţindu-l asupra lui Iuda şi nimic putând face, trimite pre Nicanor, pre care l-au omorât Iuda.

1 În anul o sută cincizeci şi unul, ieşit-au Dimitrie, feciorul lui Seleuc, din Roma, şi s-au suit cu oameni puţini la o cetate de lângă mare şi au împărăţit acolo.

2 Şi au fost după ce au venit în casa împărăţiei părinţilor săi, au prins oastea pre Antioh şi pre Lisie, ca să-i ducă pre ei la el.

3 Şi arătându-să lui lucrul, au zis: „Nu-mi arătaţi feaţele lor”.

4 Şi i-au omorât pre ei oştile şi au şezut Dimitrie în scaonul împărăţiei lui.

5 Şi au venit la el toţi bărbaţii cei fără de leage şi necredincioşi din Israil, şi Alchim, povăţuitoriul lor, carele voia să fie preot.

6 Şi au pârât pre norod cătră împăratul, zicând: „Pierdut-au Iuda şi fraţii lui pre toţi priiatinii tăi şi pre noi ne-au râsipit de la neamul nostru.

7 Acum, dară, trimite un om credincios, ca mergând să vază toată perirea aceasta, carea au făcut noao şi ţării împăratului, şi să pedepsască pre ei şi pre toţi cei ce le ajută lor”.

8 Şi au ales împăratul pre Vachid, priiatinul împăratului, carele stăpânea dincolo de râu şi era mare întru împărăţie şi credincios împăratului.

9 Şi l-au trimis pre el şi pre Alchim, necredinciosul, pre carele l-au pus preot, şi i-au poruncit lui să facă izbândă asupra fiilor lui Israil.

10 Şi au purces şi au venit cu puteare multă în pământul Iudei, şi au trimis soli la Iuda şi la fraţii lui, cu cuvinte de pace, cu vicleşug.

11 Ci nu au crezut cuvintelor lor, că au văzut că au venit cu puteare multă.

12 Şi s-au adunat la Alchim şi la Vachid adunare de cărturari, să cearce ceale dreapte.

13 Şi asideii era întâiu întru fiii lui Israil şi cerea de la ei pace,

14 Că zicea: „Om preot, din sămânţa lui Aaron, au venit cu oştile şi nu ne va face strâmbătate noao”.

15 Şi el au grăit cătră ei cuvinte de pace şi s-au jurat lor, zicând: „Nu vom face rău voao şi priiatinilor voştri”.

16 Şi au crezut lui, şi au prins dintru ei şeasezeci de bărbaţi şi i-au omorât într-o zi, după cuvintele ceale scrise:

17 „Trupurile cuvioşilor Tăi şi sângiurile lor le-au vărsat împregiurul Ierusalimului şi nu era cine să-i îngroape”.

18 Şi au căzut frica lor şi cutremurul preste tot norodul, că zicea că: „Nu easte la ei adevăr şi judecată, că au călcat legătura şi jurământul care au jurat”.

19 Şi au purces Vachid de la Ierusalim şi au tăbărât la Vizet, şi au trimis şi au prins pre mulţi din oamenii carii era cu el, carii de bunăvoie au venit, şi pre o samă din norod, şi i-au omorât pre ei şi i-au aruncat într-o fântână mare.

20 Şi au încredinţat ţara lui Alchim şi au lăsat cu el oaste multă să-i ajute, şi s-au dus Vachid la împăratul.

21 Şi s-au nevoit Alchim, pentru arhierie.

22 Şi s-au adunat la el toţi cei ce turbura norodul său, şi au biruit pământul Iudei şi au făcut rană mare în Israil.

23 Şi au văzut Iuda toată răutatea carea o au făcut Alchim şi cei ce era cu el, întru fiii lui Israil, mai mult decât neamurile.

24 Şi au ieşit la toate hotarăle Iudeii împregiur şi au făcut izbândă asupra bărbaţilor celor ce au fost mers de bunăvoie şi au încetat a mearge în ţară.

25 Iară, deaca au văzut Alchim că s-au întărit Iuda şi cei ce era cu el, au cunoscut că nu le va putea sta împrotivă şi, întorcându-să la împăratul, i-au pârât pre ei rău.

26 Şi au trimis împăratul pre Nicanor, unul din boiarii lui cei măriţi, carele avea ură şi vrăjmăşie asupra lui Israil, şi i-au poruncit lui să piiarză norodul.

27 Şi au venit Nicanor în Ierusalim cu oaste multă şi au trimis la Iuda şi la fraţii lui, cu vicleşug, cuvinte de pace, zicând:

28 „Să nu fie vrajbă întră noi şi întră voi, voiu veni cu oameni puţini să văz feaţele voastre, cu pace”.

29 Şi au venit la Iuda şi s-au sărutat unii cu alţii cu pace; iară vrăjmaşii era gata să răpească pre Iuda.

30 Şi au cunoscut Iuda cuvântul, că cu vicleşug au venit asupra lui, şi s-au temut de el şi n-au vrut a vedea mai mult faţa lui.

31 Şi au cunoscut Nicanor că s-au descoperit sfatul lui şi au ieşit întru întimpinarea lui Iuda, despre Hafarsalama, la războiu.

32 Şi au căzut din cei ce era cu Nicanor ca la vro cinci sute de bărbaţi şi au fugit în cetatea lui David.

33 Şi, după cuvintele aceastea, s-au suit Nicanor în Muntele Sionului, şi au ieşit unii din preoţi, din ceale sfinte, şi din bătrânii norodului să se închine lui cu pace şi să-i areate lui arderea de tot, carea să aduce pentru împăratul.

34 Iară el i-au batjocorit pre ei şi i-au mâscărit şi i-au spurcat pre ei, grăind cu trufie.

35 Şi s-au jurat cu mânie, zicând: „De nu să va da Iuda şi tabăra lui în mâinile meale acum, va fi, deaca mă voiu întoarce cu pace, voiu arde casa aceasta”. Şi au ieşit cu mânie mare.

36 Şi au întrat preoţii şi au stătut despre faţa oltariului şi a besearicii şi au plâns, zicând:

37 „Tu ai ales casa aceasta să se numească numele Tău într-însa, să fie casă de rugăciune şi de cearere norodului Tău.

38 Fă izbândă asupra omului acestuia şi asupra taberii lui, şi să cază în sabie! Adu-Ţi aminte de hulele lor şi nu-i suferi pre ei!”

39 Şi au ieşit Nicanor din Ierusalim şi au tăbărât la Vetoron şi l-au întâmpinat pre el putearea Siriei.

40 Iară Iuda au tăbărât în Adasa cu trei mii de bărbaţi; şi s-au rugat Iuda, zicând:

41 „Când au hulit solii cei trimişi de la împăratul asiriilor, ieşit-au îngerul Tău, Doamne, şi au bătut dintru ei o sută şi optzeci şi cinci de mii.

42 Aşea zdrobeaşte tabăra aceasta înaintea noastră, astăzi, şi să cunoască cei rămaşi că aceia au grăit rău asupra sfintelor Tale, şi judecă pre el după răutatea lui”.

43 Şi s-au lovit taberile la războiu în 13 a lunii lui adar şi s-au înfrânt tabăra lui Nicanor şi el întâiu au căzut în războiu.

44 Şi deaca au văzut tabăra lui că au căzut Nicanor, lăpădând armele sale, au fugit.

45 Şi i-au gonit pre ei, cale de o zi, de la Adasa până unde să vine la Gasira, şi au trâmbitat după ei cu trâmbiţele sămnărilor.

46 Şi au ieşit din toate satele Iudeii de primpregiur, şi-i bătea pre ei şi, întorcându-să aceştia la aceia, au căzut toţi de sabie şi n-au rămas dintr-înşii nici unul.

47 Şi au luat jeafurile şi prăzile, şi capul lui Nicanor l-au luat, şi dreapta lui, carea o au întins cu trufie, o au adus şi o au spânzurat la Ierusalim.

48 Şi s-au bucurat norodul foarte şi au petrecut zioa aceaea cu veselie mare.

49 Şi au rânduit ca în tot anul să se ţie zioa aceasta, a treisprăzeace a lui adar.

50 Şi au odihnit pământul Iudei, puţineale zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.