×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 5

Zeace războaie a lui Iuda Macaveiu împrotiva fiilor lui Isav, în Idumeea, împrotiva fiilor lui Vean, împrotiva amoniteanilor. După aceaea, trecând împrotiva tirilor, sidoneanilor, tolomaideanilor şi a Galileii, celor de alt neam. Şi iară, împrotiva lui Timoteiu, samariteanilor şi palestineanilor.

1 Şi au fost deaca au auzit neamurile de primpregiur, că s-au zidit jertvenicul şi s-au înnoit sfinţeniia ca şi mai înainte, s-au mâniiat foarte.

2 Şi au sfătuit ca să piiarză pre neamul lui Iacov, pre cei ce era întră ei. Şi au început a omorî din norod şi a piiarde.

3 Şi au dat războiu Iuda asupra fiilor lui Isav, în Idumeea, cea din Acravaptin, că încungiura pre Israil, şi i-au bătut pre ei cu rană mare şi i-au strâmtorit pre ei şi au luat prăzile lor.

4 Şi şi-au adus aminte de răutatea fiilor lui Veon, carii era norodului spre laţ şi spre piiadecă, aleşuind la drumuri.

5 Şi s-au închis de el în turnuri şi au tăbărât asupra lor şi i-au blăstămat pre ei şi au ars turnurile cu foc, împreună cu toţi cei ce era înlăuntru.

6 Şi au trecut la fiii lui Amon şi au aflat mână tare şi norod mult, şi pre Timoteiu povăţuitoriul lor.

7 Şi au făcut asupra lor războaie multe şi s-au zdrobit înaintea feaţii lui şi i-au bătut pre ei.

8 Şi au luat Iazirul, şi featele ei, şi s-au întors la Iudeea.

9 Şi s-au adunat neamurile ceale din Galaad asupra israilteanilor, celor ce era în hotarăle lor, ca să-i piiarză pre ei; iară ei au fugit în cetatea Datema.

10 Şi au trimis cărţi la Iuda şi la fraţii lui, zicând:

11 „Adunatu-s-au asupra noastră neamurile ceale de primpregiurul nostru, ca să ne piiarză pre noi; şi să gătesc să vie şi mai înainte să prinză cetatea în carea am fugit; şi Timoteiu povăţuiaşte tabăra lor.

12 Acum, dară, venind, scoate-ne din mâna lor, că mulţi au căzut dintru noi.

13 Şi toţi fraţii noştri, carii era în părţile Tuvinului, s-au omorât, şi au robit pre muierile lor şi pre fiii lor şi agonisealele lor, şi au pierdut acolo, ca la o mie de bărbaţi”.

14 Încă cetindu-să cărţile, iată, alţi soli au venit din Galilea, cu hainele rupte, spuind după cuvintele aceastea,

15 Zicând că: „S-au adunat asupra lor de la Ptolomaida şi de la Tir şi de la Sidon şi toată Galileea celor de alt neam, ca să ne piiarză pre noi”.

16 Şi deaca au auzit Iuda şi norodul cuvintele aceastea, s-au adunat adunare mare, să se sfătuiască ce vor face fraţilor săi, celor din nevoie, pre carii îi bătea aceia.

17 Şi au zis Iuda lui Simon, fratelui său: „Aleage-ţi ţie oameni şi pasă şi mântuiaşte pre fraţii tăi cei din Galilea, iară eu şi Ionatan, fratele mieu, vom mearge la Galaadita”.

18 Şi au lăsat pre Iosifon, fiiul lui Zaharie, şi pre Azariiaa, povăţuitori norodului, cu ceaealaltă oaste în Iudea, spre pază.

19 Şi le-au poruncit lor, zicând: „Fiţi mai-mari preste norodul acesta şi să nu daţi războiu asupra neamurilor, până ne vom întoarce”.

20 Şi s-au împărţit lui Simon bărbaţi trei mii, ca să meargă la Galilea, iară lui Iuda, bărbaţi opt mii, ca să meargă la Galaadita.

21 Şi, mergând Simon în Galilea, au făcut războaie multe asupra neamurilor. Şi, zdrobindu-să neamurile dinaintea feaţii lui, le-au gonit pre eale până la poarta Ptolemaidei.

22 Şi au căzut din neamuri, ca la vro trei mii de oameni, şi au luat prăzile lor.

23 Şi i-au luat pre ei din Galilea şi din Arvaţi, cu muierile şi cu pruncii lor şi toate câte avea ei, şi i-au adus în Iudeea, cu veselie mare.

24 Şi Iuda Macaveul şi Ionatan, fratele lui, au trecut Iordanul şi au mers cale de trei zile în pustie.

25 Şi s-au întimpinat cu navateii, carii, venind înaintea lor cu pace, au povestit lor toate câte s-au întâmplat fraţilor lor în Galaaditida.

26 Şi cum că mulţi dintru ei sânt prinşi la Vosora şi în Vosor, în Alemis, Hasfor, Mached şi Carnaim; toate aceastea sânt cetăţi tari şi mari.

27 Şi în cealealalte cetăţi ale Galaaditidei sânt prinşi, şi pre mâne să rânduiesc să tăbărască asupra cetăţilor şi să le ia, şi pre toţi să-i piiarză, într-o zi.

28 Şi au întors Iuda şi tabăra lui calea spre pustie la Vosora, fără de veaste, şi au luat cetatea şi au omorât toată partea bărbătească cu ascuţitul sabiei şi au luat toate prăzile lor şi o au ars pre ea, cu foc.

29 Şi s-au sculat de acolo noaptea şi au mers can asupra cetăţii.

30 Şi deaca s-au făcut zis, râdicând ochii săi, iată, norod mult, nenumărat, râdica scări şi unealte, ca să ia cetatea, şi da războiu asupra lor.

31 Şi văzind Iuda că s-au început războiul şi strigarea cetăţii s-au suit până la ceriu, cu trâmbiţe şi cu glas mare, au zis bărbaţilor puterii:

32 „Daţi războiu astăzi pentru fraţii voştri”.

33 Şi au ieşit cu trei rânduri, pri dinapoia lor, şi trâmbiţară cu trâmbiţele şi strigară cu rugă.

34 Şi au cunoscut tabăra lui Timoteiu că Macaveu easte; şi au fugit de la faţa lui şi i-au bătut pre ei cu rană mare şi au căzut dintru ei în zioa aceaea ca la vro opt mii de bărbaţi.

35 Şi, abătându-să la Masfa, au dat războiu asupra ei şi o au luat şi au omorât toată partea bărbătească într-însa şi au luat prăzile ei şi o au ars cu foc.

36 De acolo purcezind, au luat Hasfonul, Machedul, Vosorul şi cealelalte cetăţi ale Galaaditei.

37 Şi, după graiurile aceastea, au adunat Timoteiu altă tabără şi au tăbărât despre faţa Rafonului, dincolo de părău.

38 Şi au trimis Iuda să iscodească tabăra; aceştia i-au spus lui, zicând: „Adunatu-s-au la ei toate neamurile ceale de primpregiurul nostru, puteare multă foarte.

39 Şi pre aravi i-au năimit spre ajutoriul său şi sânt tăbărâţi dincolo de părău, gata a veni asupra ta cu războiu”. Şi au mers Iuda întru întimpinarea lor.

40 Şi au zis Timoteiu căpeteniilor oştilor sale: „Când să va apropiia Iuda şi tabăra lui, la părăul cel cu apă, de va treace la noi, el mai înainte, nu vom putea sta înaintea lui, că va fi mai tare decât noi.

41 Iară de să va spăimânta şi va tăbărî dincolo de părău, să treacem la el şi vom fi mai tari decât el”.

42 Iară deaca s-au apropiiat Iuda la părăul cel cu apă, au pus pre cărturarii norodului la părău şi le-au poruncit lor, zicând: „Să nu lăsaţi tot omul să tăbărască, ci să vie toţi la războiu”.

43 Şi au trecut asupra lor mai înainte, şi tot norodul lui după el, şi s-au înfrânt înaintea feaţii lui toate neamurile şi, lăpădând armele sale, au fugit la capiştea cea din Carnaim.

44 Şi au luat cetatea şi capiştea o au ars cu foc, împreună cu toţi cei ce era într-însa, şi s-au înfrânt Carnaim şi n-au mai putut să mai stea înaintea feaţii lui Iuda.

45 Şi au adunat Iuda pre tot Israilul, pre cei ce era la Galaaditida, de la cel mic până la cel mare, şi pre muierile lor şi pre fiii lor şi marfa lor, tabără mare foarte, ca să vie în pământul Iudei.

46 Şi au venit până la Efron; şi aceasta easte cetate mare, la întrarea ei foarte tare; nu să putea abate de la ea de-a dreapta au de-a stânga, ci trebuia a mearge prin mijlocul ei.

47 Şi i-au închis pre ei afară cei din cetate.

48 Şi au astupat porţile cu pietri.

49 Şi au trimis la ei Iuda, cu cuvinte de pace, zicând:

50 „Treace-voiu prin pământul tău, ca să ne ducem în pământul nostru, şi nimene nu va face rău voao, numai cu picioarele vom treace; şi nu au vrut să-i deşchiză lui.

51 Şi au poruncit Iuda să strige în tabără, ca să tăbărască fieştecarele în care loc easte. Şi au tăbărât bărbaţii puterii şi au dat războiu cetăţii toată zioa aceaea şi toată noaptea şi s-au dat cetatea în mâinile lui.

52 Şi au pierdut toată partea bărbătească cu ascuţitul sabiei şi de tot o au stricat şi au luat prăzile ei şi au trecut prin cetate pre deasupra celor omorâţi şi au trecut Iordanul, la câmpul cel mare, despre faţa Vetsanului.

53 Şi era Iuda, aducând pre cei mai de pre urmă şi mângâind norodul toată calea, până ce au venit în pământul Iudei.

54 Şi s-au suit în Muntele Sionului, cu veselie şi cu bucurie, şi au adus arderi de tot, căci n-au căzut dintru ei nimene, până ce s-au întors cu pace.

55 Iară în zilele în care era Iuda şi Ionatan la Galaad, şi Simon, fratele lui, la Galileea, spre faţa Ptolomaidei,

56 Au auzit Iosif, fiiul lui Zaharie, şi Azaria, mai-marii oştilor, de vitejiile şi de războiul care au făcut, şi au zis:

57 „Să ne facem şi noi noao nume şi să meargem să dăm războiu asupra neamurilor celor dimpregiurul nostru”.

58 Şi au poruncit celor din oastea carea era cu ei şi au mers asupra Iamniei.

59 Şi au ieşit Gorghia din cetate şi bărbaţii lui înaintea lor, la războiu.

60 Şi s-au înfrânt Iosif şi Azaria şi s-au gonit până la hotarăle Iudei şi au căzut în zioa aceaea, din norodul lui Israil, ca vro doao mii de bărbaţi, şi s-au făcut înfrângere mare în norodul lui Israil.

61 Pentru că n-au ascultat de Iuda şi de fraţii lui, gândind să facă vitejie.

62 Iară aceştia nu era din sămânţa bărbaţilor acelora, prin a cărora mâni s-au dat mântuire lui Israil.

63 Iară bărbatul Iuda şi fraţii lui s-au mărit foarte înaintea a tot Israilul şi a tuturor neamurilor, unde să auzea numele lor,

64 Cât să aduna la ei, lăudându-i.

65 Şi au ieşit Iuda şi fraţii lui ca să bată pre fiii lui Isav, în pământul de către amiiazăzi, şi au bătut pre Hevron şi featele ei şi au stricat tăriia ei şi turnurile ei le-au ars împregiur.

66 Şi s-au sculat să meargă în pământul celor de alt neam şi au trecut pre la Samaria.

67 În zioa aceaea, au căzut preoţii cetăţilor, vrând ei să facă bărbăţie, ieşind ei la războiu, fără de sfat.

68 Şi s-au abătut Iuda la Azot, pământul celor de alt neam, şi au surpat capiştile lor şi idolii cei ciopliţi i-au ars cu foc şi au prădat prăzile cetăţilor şi s-au întors la pământul Iudei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.