×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 3

Doao războaie, a Iudii Macaveiu cu Apolonie şi cu Siron, povăţuitorii lui Antioh.

1 Şi s-au sculat Iuda, carele s-au chemat Macaveiu, fiiul lui, în locul lui.

2 Şi, ajutându-i toţi fraţii lui şi toţi câţi să lipisă de tatăl lui, au bătut războiul lui Israil, cu veselie.

3 Şi au făcut mărire norodului său şi s-au îmbrăcat cu zauo, ca un uriiaş, şi s-au încins cu armele sale ceale de războiu şi au întărit războaie, apărând tabăra cu sabie.

4 Şi s-au asemănat leului, întru lucrurile sale, şi ca un puiu de leu, răgnind la vânat.

5 Şi au gonit pre cei fără de leage, certându-i, şi pre cei ce turbura pre norodul său i-au ars cu foc.

6 Şi s-au tras toţi cei fără de leage de frica lor şi toţi lucrătorii fărădelegii împreună s-au turburat şi s-au sporit mântuirea în mâna lui.

7 Şi au amărât împăraţi mulţi şi au veselit pre Iacov cu faptele sale, şi până în veac pomenirea lui, întru binecuvântare.

8 Şi trecând prin cetăţile Iudei, au pierdut pre cei necredincioşi dintr-însele şi au întors mâniia de cătră Israil.

9 Şi s-au vestit până la marginile pământului şi au adunat pre cei ce pierea.

10 Şi au adunat Apolonie neamuri şi de la Samariia puteare mare, ca să dea războiu asupra lui Israil.

11 Şi au înţeles Iuda şi au ieşit înaintea lui, şi l-au bătut pre el şi l-au omorât, şi mulţi au căzut răniţi, iară ceialalţi au fugit.

12 Şi au luat prăzile lor şi sabiia lui Apolonie o au luat Iuda, şi cu aceaea au făcut războiu în toate zilele.

13 Şi, auzind Siron, mai-marele puterii Siriei, că au strâns Iuda adunare şi ceata credincioşilor cu sine şi acelor ce ies la războiu, au zis:

14 „Face-voiu mie nume şi mă voiu mări întru împărăţie şi voiu bate pre Iuda şi pre cei ce sânt cu el şi pre cei ce nu ascultă de cuvântul împăratului”.

15 Şi au adaos a să sui; şi s-au suit cu el tabăra necuraţilor, cea tare, ca să-i ajute lui şi să facă izbândă asupra fiilor lui Israil.

16 Şi când s-au apropiiat, la suirea Vetoronului, au ieşit Iuda înaintea lui cu puţin.

17 Şi, văzind că vine tabăra întru întimpinarea lor, au zis cătră Iuda: „Cum noi, puţini, vom putea să dăm războiu asupra atâta mulţime tare? Şi noi am slăbit, ajunând astăzi”.

18 Şi au zis Iuda: „Lezne easte a să închide mulţi în mâinile celor puţini şi nu easte osibire înaintea Dumnezeului ceriului a mântui cu mulţi, au cu puţini.

19 Că nu întru mulţimea oastei easte biruinţa războiului, ci din ceriu easte putearea.

20 Aceia vin asupra noastră cu sumeţie multă şi cu fărădeleage, ca să ne piiarză pre noi şi pre muierile noastre şi pre fiii noştri, ca să ne prade pre noi.

21 Iară noi ne războim pentru sufletele noastre şi pentru legile noastre.

22 Şi însuşi Domnul va zdrobi pre ei de cătră faţa voastră şi voi nu vă veţi teame de ei”.

23 Şi, după ce au încetat a grăi, au sărit asupra lor fără de veaste şi s-au surpat Siron şi tabăra lui, înaintea lui.

24 Şi i-au gonit pre ei la pogorâşul Vetoronului, până la câmp, şi au căzut dintru ei ca vro opt sute de bărbaţi, iară ceialalţi au fugit la pământul Filistimului.

25 Şi au început frica lui Iuda şi a fraţilor lui şi spaima a cădea preste neamurile ceale dimpregiurul lor.

26 Şi au ajuns până la împăratul numele lui, şi de războaiele lui Iuda vorbea toate neamurile.

27 Iară după ce au auzit Antioh împărat cuvintele aceastea, s-au mâniiat cu iuţime şi, trimiţind, au adunat toate oştile împărăţiei sale, tabără mare foarte.

28 Şi, deşchizind cămara sa, au dat lefi ostaşilor lui pre un an şi le-au poruncit lor într-un an să fie gata la toată treaba.

29 Iară deaca au văzut că s-au sfârşit argintul din vistierii şi birurile ţării sânt puţine pentru împărechiiarea şi rana ce au făcut pre pământ, stricând legile care au fost din zilele ceale dintâiu,

30 Şi s-au temut ca nu cumva să nu aibă, ca o dată, şi a doao oară cheltuiale şi daruri, carele dădusă mai înainte cu mână largă, cât au întrecut cu dăruirea pre toţi împăraţii cei ce au fost mai înainte de el.

31 Şi să îndoia cu sufletul său foarte, şi s-au sfătuit să meargă la Persida şi să ia dăjdile ţărilor şi să adune argint mult.

32 Şi au lăsat pre Lisiia, om mărit şi de neam împărătesc, mai-mare preste lucrurile împăratului, de la râul Efratului până la hotarăle Eghiptului.

33 Şi să crească pre Antioh, fiiul lui, până să va întoarce el.

34 Şi i-au dat lui jumătate din oşti şi elefanţi, şi i-au poruncit lui despre toate lucrurile care au voit, şi de lăcuitorii Iudeii şi ai Ierusalimului.

35 Ca să trimiţă asupra lor oaste, să strâce şi să rădice tăriia lui Israil, şi rămăşiţa Ierusalimului, şi să piiarză pomenirea lor, din loc.

36 Şi să aşeaze oameni de alt neam în toate hotarăle lor şi să le dea cu soarte pământul lor.

37 Iară împăratul au luat ceaealaltă jumătate de oşti, care rămăsease, şi s-au sculat de la Antiohiia, din cetatea împărăţiei sale, în anul o sută patruzeci şi şeapte.

38 Şi au trecut apa Efratului şi mergea prin ţările ceale de sus, şi au ales Lisia pre Ptolomeu, fiiul lui Dorimen, şi pre Nicanor şi pre Gorghie, bărbaţi tari, din priiatinii împăratului.

39 Şi au trimis cu ei patruzeci de mii de bărbaţi şi şeapte mii de călăreţi, ca să vie în pământul Iudei şi să-l strice de tot, după cuvântul împăratului.

40 Şi s-au sculat cu toată putearea lor şi au venit şi au tăbărât aproape de Emaum, în pământul câmpiei.

41 Şi au auzit neguţătorii ţării numele lor, şi au luat argint şi aur mult foarte şi slugi, şi au venit la tabără, ca să ia pre fiii lui Israil robi.

42 Şi s-au adaos la el putearea Siriei şi a pământului celor de alt neam.

43 Şi au văzut Iuda şi fraţii lui că s-au înmulţit răutăţile şi oştile tăbărăsc în hotarăle lor, şi au înţeles de cuvintele împăratului, care au poruncit să facă norodului spre piiardere şi spre perire.

44 Şi au zis fieştecarele cătră deaproapele său: „Să râdicăm surparea norodului nostru şi să dăm războiu pentru norodul nostru şi pentru ceale sfinte”.

45 Şi s-au strâns adunarea, ca să fie gata la războiu şi ca să se roage şi să ceară milă şi îndurări.

46 Şi Ierusalimul era nelăcuit, ca o pustie; nu era cine să între şi cine să iasă din cei născuţi a lui; şi sfinţeniia călcată de fiii celor de neam străin, şi coşteiul era sălaşul neamurilor; şi s-au luat bucuriia de la Iacov şi s-au sfârşit fluiera şi alăuta.

47 Şi s-au adunat şi au venit la Masifa, în preajma Ierusalimului, că locul rugăciunei lui Israil, mai înainte, era la Masifa.

48 Şi au postit în zioa aceaea şi s-au îmbrăcat cu saci, şi cenuşe au pus pre capetele sale şi şi-au rupt hainele sale.

49 Şi au întins cărţile legii, de care cerca neamurile, ca să se scrie într-însele chipurile idolilor săi.

50 Şi au adus hainele preoţeşti şi ceale întâiu născute şi zăciuialele, şi au pus înainte pre nazareii cei ce plinisă zilele sale.

51 Şi au strigat cu glas mare la ceriu, zicând: „Ce vom face acestora şi unde vom duce pre ei?

52 Şi sfintele Tale s-au călcat şi s-au spurcat, şi preoţii Tăi în plângere şi în smerire.

53 Şi, iată, neamurile s-au adunat asupra noastră, ca să ne piiarză pre noi; Tu ştii ceale ce gândesc ei asupra noastră.

54 Cum vom putea sta împrotiva feaţii lor, de nu ne vei ajuta Tu noao?” Şi au trimbitat cu trimbiţele şi au strigat cu glas mare.

55 Şi, după aceasta, au pus Iuda povăţuitori norodului, preste mii şi preste sute, şi preste cincizeci şi preste zeace.

56 Şi au zis celor ce zidea case şi celor ce-şi logodisă muieri şi sădisă vii şi celor fricoşi să se întoarcă fieştecarele la casa sa, după leage.

57 Şi au purces tabăra şi au tăbărât la amiiazăzi a Emaumului.

58 Şi au zis Iuda: „Încingeţi-vă şi vă faceţi fii tari, şi fiţi gata pre dimineaţă, ca să daţi războiu asupra neamurilor acestora, care s-au adunat împrotiva noastră ca să ne piiarză pre noi şi sfintele noastre.

59 Că mai bine easte să murim noi în războiu, decât să vedem răutăţile neamului nostru şi ale sfintelor.

60 Iară precum va fi voia în ceriu, aşea să fie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.