×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 2

Matatiia, preotul, cu fiii săi, împrotivindu-să tirăniei lui Antioh şi ducându-să în muntele Modin, adună oaste. Care murind, îndeamnă pre fiii săi spre râvnirea legilor părinteşti.

1 În zilele acealea, sculatu-s-au Matatiia, fiiul lui Ioan, al lui Simeon, preotul, din fiii lui Ioariv, de la Ierusalim, şi au şezut în Modin.

2 Şi avea el cinci feciori, pre Ioanan, carele să poreclea Gadis,

3 Pre Simon, carele să chema Tasi,

4 Pre Iuda, carele să numea Macaveiu,

5 Pre Eleazar, care să chema Avaran,

6 Pre Ioanatan, carele să numea Apfus.

7 Şi văzind blăsteamele care să făcea în Iuda şi în Ierusalim,

8 Au zis: „Vai mie, pentru ce m-am născut a vedea zdrobirea norodului mieu şi zdrobirea cetăţii ceii sfinte şi a şedea acolo, când s-au dat în mâinile vrăjmaşilor,

9 Şi ceale sfinte în mâinile străinilor. Făcutu-s-au besearica ei ca un bărbat fără de cinste.

10 Vasele mărirei ei s-au dus în robie, omorâtu-s-au pruncii ei în uliţă, tinerii ei, cu sabiia vrăjmaşului.

11 Care neam n-au moştenit împărăţiia ei şi n-au stăpânit prăzile ei?

12 Toată podoaba ei s-au luat, în loc de slobodă, s-au făcut roabă.

13 Şi, iată, sfintele noastre şi frumseaţa noastră şi mărirea noastră s-au pustiit, şi le-au spurcat pre eale neamurile.

14 Pentru ce să trăim mai mult?” Şi şi-au rupt Matatiia şi fiii lui hainele lor şi s-au îmbrăcat cu saci şi au plâns foarte.

15 Şi au venit cei trimişi de la împăratul, carii silea pre cei din Modin, cetatea, să părăsească pre Dumnezeu şi să jertvească.

16 Şi mulţi din Israil au mers la ei; iară Matatiia şi fiii lui s-au adus.

17 Şi, răspunzind cei de la împăratul, au zis lui Matatiia, zicând: „Boiariu mare eşti şi mărit în cetatea aceasta şi întărit cu fii şi cu fraţi.

18 Acum, dară, vino întâiu şi fă porunca împăratului, precum au făcut toate neamurile şi bărbaţii lui Iuda, cei ce au rămas în Ierusalim, şi vei fi tu şi casa ta dintru priiatinii împăratului. Şi tu şi fiii tăi, bărbaţi, mări cu argint şi cu aur şi cu daruri multe”.

19 Şi au răspuns Matatiia şi au zis cu glas mare: „Măcar de şi toate neamurile împărăţiei şi ceale din casa împăratului vor asculta de el şi să vor depărta fieştecarele de la închinăciunea părinţilor săi şi au ascultat de poruncile lui,

20 Iară eu şi feciorii miei şi fraţii miei vom umbla întru aşezământul legii părinţilor noştri.

21 Milostiv fie noao, ca să nu lăsăm leagea şi îndreptările Lui.

22 De cuvintele împăratului nu vom asculta, ca să treacem slujba noastră la dreapta au la stânga”.

23 Şi, după ce au încetat a grăi cuvintele aceastea, au venit un bărbat jidov înaintea tuturor, să jertvească în capiştea cea din Modin, după porunca împăratului.

24 Şi au văzut Matatiia şi s-au aprins de râvnă şi s-au cutremurat rărunchii lui şi s-au aprins de mânie după judecată, şi, alergând, l-au junghiiat pre el pre jertvenic.

25 Şi pre omul împăratului, carele silea să jertvească, l-au omorât întru aceaeaşi vreame, şi jertvenicul l-au stricat.

26 Şi s-au aprins de râvna legii, precum au făcut Finees lui Zamvri, feciorului lui Salom.

27 Şi au strigat Matatiia în cetate cu glas mare, zicând: „Tot cel ce are râvna legii şi să ţine de legătură să vie după mine”.

28 Şi au fugit el şi fiii lui la munţi, şi au lăsat toate câte au avut în cetate.

29 Atunci, s-au pogorât mulţi, căutând dreptate şi judecată în pustie,

30 Să şează acolo ei şi fiii lor şi muierile lor şi dobitoacele lor, pentru că s-au înmulţit preste ei răutăţile.

31 Şi s-au spus oamenilor împăratului şi ostaşilor, carii era în Ierusalim, cetatea lui David, că s-au dus oamenii carii nu ţin porunca împăratului în locuri ascunse, în pustie.

32 Şi au alergat după ei mulţi şi, ajungându-i, au tăbărât asupra lor şi au făcut asupra lor războiu în zioa sâmbetelor.

33 Şi au zis cătră ei: „Ajungă-vă până acuma. Ieşiţi şi faceţi după cuvântul împăratului şi veţi trăi”.

34 Iară ei au zis: „Nu vom ieşi, nici vom face cuvântul împăratului, ca să spurcăm zioa sâmbetii”.

35 Şi au sârguit asupra lor cu războiu.

36 Ci nu le-au răspuns lor, nici piiatră n-au aruncat asupra lor, nici au astupat ascunsurile, zicând:

37 „Să murim toţi întru nevinovăţiia noastră, şi va mărturisi pentru noi ceriul şi pământul, că fără de judecată ne piiardeţi pre noi”.

38 Şi s-au sculat cu războiu asupra lor sâmbăta, şi au murit ei şi muierile lor şi fiii lor şi dobitoacele lor, ca la o mie de suflete de oameni.

39 Şi au înţeles Matatiia şi priiatinii lui şi au plâns pentru ei foarte.

40 Şi au zis om cătră deaproapele său: „De vom face toţi cum au făcut fraţii noştri şi nu vom da războiu asupra neamurilor acestora, pentru sufletele şi dreptăţile noastre, acum, cât mai curând, ne vor piiarde de pre pământ”.

41 Şi s-au sfătuit în zioa aceaea, zicând: „Tot omul carele va veni asupra noastră cu războiu sâmbăta, să dăm războiu asupra lui şi să nu murim toţi, precum au murit fraţii noştri, în ascunsuri”.

42 Atunci, s-au strâns la ei adunarea asideilor, tari la puteare, din Israil, tot cel ce voia leagea.

43 Şi toţi cei ce fugea de reale s-au adaos la ei şi s-au făcut lor spre întărire.

44 Şi au adunat oaste şi au bătut pre cei păcătoşi cu măniia sa, şi pre bărbaţii cei fără de leage, cu urgiia sa, şi cei rămaşi au fugit la neamuri, să scape.

45 Şi au încungiurat Matatiia şi priiatinii lui şi au stricat jertvenicele lor.

46 Şi au tăiat împregiur pre pruncii cei netăiaţi împregiur, câţi au aflat în hotarăle lui Israil, cu tărie.

47 Şi au gonit pre fiii trufiei şi s-au sporit lucrul în mâinile lor.

48 Şi au scos leagea din mâinile neamurilor şi din mâinile împăraţilor, şi n-au dat corn păcătosului.

49 Şi s-au apropiiat zilele lui Matatie să moară şi au zis fiilor săi: „Acum s-au întărit trufiia şi certarea şi vreamea sfârşitului şi urgiia mâniei.

50 Acum, dară, fiilor, râvnitori fiţi legii şi daţi sufletele voastre pentru legătura părinţilor noştri.

51 Aduceţi-vă aminte de lucrurile părinţilor noştri, care le-au făcut întru neamurile sale, şi veţi lua mărire mare şi nume veacinic.

52 Avraam au nu întru ispită s-au aflat. credincios şi s-au socotit lui spre dreptate?

53 Iosif, în vreamea năcazului său, au păzit porunca şi s-au făcut domn Eghiptului.

54 Finees, tatăl nostru, au râvnit râvnirea şi au luat legătura preoţiei ceii veacinice.

55 Iisus, plinind cuvântul, s-au făcut judecătoriu în Israil.

56 Halev, pentru că au mărturisit întru adunare, au luat moştenirea pământului.

57 David, cu mila lui, au moştenit scaonul împărăţiei, în veacul veacului.

58 Ilie, râvnind râvna legii, s-au luat în sus până în ceriu.

59 Ananie, Azarie, Misail, crezind, s-au mântuit din para focului.

60 Daniil, întru nevinovăţiia sa, s-au mântuit din gurile leilor.

61 Şi aşea socotiţi întru fieştecare neam că toţi cei ce nădăjduiesc într-Însul nu vor slăbi.

62 Şi de cuvintele omului păcătos să nu vă teameţi, că mărirea lui e gunoiu şi viermi.

63 Astăzi să înalţă şi mâne nu să va afla, că s-au întors în ţărâna sa şi gândirea lui au perit.

64 Drept aceaea, voi, fiilor, întăriţi-vă şi vă îmbărbătaţi în leage, că într-însa vă veţi mări.

65 Şi, iată, Simeon, fratele vostru, ştiu că om de sfat easte, de el să ascultaţi în toate zilele. Acesta va fi voao în loc de tată.

66 Şi Iuda Macaveul, carele easte cu puteare tare din tinereaţele sale, acesta va fi căpetenie oastei, ca să faceţi războiu asupra noroadelor.

67 Şi voi aduceţi la voi pre toţi făcătorii legii şi izbândiţi izbânda norodului vostru.

68 Răsplătiţi răsplătire neamurilor şi luaţi aminte la poruncile legii”.

69 Şi bine i-au cuvântat pre ei şi s-au adaos la părinţii săi şi au murit în anul o sută patruzeci şi şease.

70 Şi l-au îngropat pre el fiii lui în mormânturile părinţilor săi, în Modin, şi l-au plâns pre el tot Israilul plângere mare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.