×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 16

Simon şi doi feciori ai lui să omoară cu vicleşug şi îi urmează Ioan, fiul lui, care s-au numit Hircan, care multe războaie şi vitejii au făcut. Despre care Iosif Flavie şi Goriodin scriu.

1 Şi s-au suit Ioan de la Gazara şi au spus lui Simon, tatălui său, ceale ce au făcut Chindeveu.

2 Şi au chemat Simon pre cei doi feciori mai mari ai săi, pre Iuda şi pre Ioan, şi le-au zis lor: „Eu şi fraţii miei şi casa tătâne-mieu am bătut pre vrăjmaşii lui Israil din tinereaţe până în zioa de astăzi şi s-au sporit prin mâinile noastre de multe ori a mântui pre Israil.

3 Şi acum, am îmbătrânit, iară voi la această slujbă de milă aveţi ani destui, fiţi în locul mieu şi în locul fratelui mieu şi, ieşind, bateţi războiu pentru neamul nostru şi ajutoriul cel din ceriu să fie cu voi”.

4 Şi au ales din ţară doaozeci de mii de bărbaţi războinici şi călăreţi şi au mers asupra lui Chindeveu şi au dormit la Modin.

5 Şi, sculându-să dimineaţă, mergea la câmp, şi, iată, oaste multă, pedestraşi şi călăreţi, le-au ieşit înainte, şi era un râu întră ei.

6 Şi au tăbărât el şi norodul lui, de cătră faţa lor şi au văzut pre norod temându-să a treace râul şi au trecut el întâiu şi l-au văzut pre el bărbaţii şi au trecut după el.

7 Şi au împărţit norodul, şi pre călăreţi în mijlocul pedestraşilor i-au pus, că călărimea vrăjmaşilor era multă foarte.

8 Şi au trâmbitat cu trâmbiţele şi s-au înfrânt Chindeveu şi tabăra lui şi au căzut dintru ei răniţi mulţi, şi carii au mai rămas au fugit în cetate.

9 Atunci, s-au rănit Iuda, fratele lui Ioan, iară Ioan i-au gonit pre ei până au venit la Chedron, carea o au fost zidit.

10 Şi au fugit până la turnurile ceale din ţarina Azotului şi le-au ars cu foc, şi au căzut dintru ei ca la vro doao mii de bărbaţi şi s-au înturnat în pământul Iudei cu pace.

11 Iară Ptolomeiu, a lui Avuv, era pus povăţuitoriu în câmpul Ierihonului şi avea argint şi aur mult.

12 Că era el ginere arhiereului.

13 Şi s-au înălţat inima lui şi au vrut să stăpânească ţara şi s-au sfătuit cu vicleşug asupra lui Simon şi a fiilor lui, ca să-i omoară pre ei.

14 Iară Simon umbla prin cetăţile ceale din ţară, şi grijea ceale de lipsă într-însele şi s-au pogorât la Ierihon el şi Matatiia şi Iuda, fiii lui, în anul o sută şeaptezeci şi şeapte, în luna a unsprăzeace, aceasta easte luna lui savat.

15 Şi i-au priimit cu vicleşug feciorul lui Avuv într-un coşteiu mic, ce să chema loc, care-l zidisă, şi le-au făcut lor ospăţ mare şi au ascuns acolo bărbaţi.

16 Şi, când s-au îmbătat Simon şi fiii lui, s-au sculat Ptolomeiu şi cei ce era cu el şi au luat armele sale şi au întrat asupra lui Simon la ospăţ şi l-au omorât pre el şi pre acei doi feciori ai lui şi o samă din slugile lui.

17 Şi au făcut răutate mare şi au răsplătit reale pentru bune.

18 Şi au scris aceastea Ptolomeu şi au trimis la împăratul, ca să-i trimiţă lui oaste într-ajutoriu, şi-i va da lui ţara lor şi cetăţile.

19 Şi au trimis pre alţii la Gazara să omoară pre Ioan, şi celor mai-mari preste mii au trimis cărţi să vie la el, ca să le dea lor argint şi aur şi daruri.

20 Iară pre alţii au trimis să cuprinză Ierusalimul şi muntele besearicii.

21 Ci înainte alergând oarecine, au spus lui Ioan la Gazara că au perit tatăl lui şi fraţii lui şi cum că: „Au trimis să te omoară şi pre tine”.

22 Şi, auzind, s-au spăimântat foarte şi au prins pre bărbaţii carii venisă să-l piiarză pre el şi i-au omorât, că au cunoscut că cerca să-l omoară pre el.

23 Iară cealealalte cuvinte a lui Ioan şi războaiele lui şi vitejiile lui, care bărbăteaşte le-au făcut, şi zidirea zidurilor, care au zidit, şi lucrurile lui,

24 Iată, aceastea s-au scris în Cartea zilelor arhiereiei lui, după ce s-au făcut arhiereu în locul tătâne-său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.