×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 15

Împrietinindu-să Simon cu Antioh, feciorul lui Dimitrie, jurând să (s)trâcă prietiniia lor.

1 Şi au trimis Antioh, feciorul împăratului Dimitrie, cărţi de la ostroavele mării la Simon, preotul şi stăpânitoriul jidovilor, şi la tot neamul.

2 Şi era scrise întru acest chip: „Împăratul Antioh, lui Simon, preotului celui mare şi stăpânitoriului neamului, şi neamului jidovesc, bucurie!

3 De vreame ce oameni pierzători au biruit împărăţiia părinţilor noştri,

4 Şi voiu să mă apuc de împărăţie să o aşez precum era mai înainte şi am adunat oaste multă şi am făcut corăbii de războiu, şi mi voia să ies în ţară, ca să pedepsesc pre cei ce au stricat ţara noastră şi pre cei ce au pustiit cetăţi multe întru împărăţie,

5 Acum, dară, întăresc ţie toate scutinţele care ţi le-au dat ţie împăraţii, cei mai înainte de mine, şi orice alte daruri ţ-au îngăduit ţie.

6 Şi-ţi îngăduiesc să faci bani supt numele tău în ţara ta.

7 Şi Ierusalimul şi sfintele să fie slobode, şi toate armele, câte ai făcut, şi cetăţile care le-ai zidit, care le stăpâneşti, să rămâie ţie.

8 Şi toată deatoriia împărătească şi oricâte era să fie împărăteşti, de acum şi în tot veacul, să lasă ţie.

9 Şi, după ce vom aşeza împărăţiia noastră, te voiu mări pre tine şi neamul tău şi besearica cu mărire mare, cât să fie arătată mărirea voastră în tot pământul”.

10 În anul o sută şeaptezeci şi patru au ieşit Antioh la pământul părinţilor săi şi s-au adunat la el toate oştile, cât puţini au rămas cu Trifon.

11 Şi l-au gonit pre el Antioh, împăratul, iară el au venit fugind în Dora, cea de lângă mare.

12 Că au văzut că s-au adunat preste el răutăţile şi l-au lăsat pre el oştile.

13 Şi au tăbărât Antioh asupra Dorii, şi cu el o sută şi doaozeci de mii de bărbaţi războinici şi opt mii de călăreţi.

14 Şi au încungiurat cetatea, şi corăbiile lovea şi da strânsoare cetăţii, şi de pre uscat şi despre mare, şi pre nime n-au lăsat, nici să iasă, nici să între.

15 Şi au venit Numenie şi cei ce era cu el de la Roma, având cărţi la împăraţi şi la ţeri, întru care aceastea era scrise:

16 „Luchie, ipatul romanilor, lui Ptolomeiu împăratului, bucurie!

17 Solii jidovilor au venit la noi, priiatinii şi soţii noştri, ca să înnoiască prieteşugul şi soţietatea cea din început, trimişi de Simon, arhiereul, şi de norodul jidovilor.

18 Şi au adus pavăză de aur de o mie de mnas.

19 Plăcutu-ne-au, drept aceaea, noao să scriem împăraţilor şi ţărilor, ca să nu le facă lor rău şi să nu-i bată pre ei şi cetăţile lor şi ţara lor şi ca să nu dea ajutoriu celor ce să războiesc asupra lor.

20 Şi ni s-au părut noao a lua pavăza de la ei.

21 Deci, de vor fi fugit nescari oameni făcători de reale din ţara lor la voi, să-i daţi pre ei lui Simon, arhiereului, ca să-i pedepsască pre ei după leagea lor”.

22 Şi ca aceastea au scris lui Dimitrie împărat, şi lui Atal şi lui Arat,

23 Şi lui Arsac şi la toate ţerile şi lui Sampsac şi la sparteani şi la Dilo şi la Midon şi la Sichiona şi la Caria şi la Samo şi la Pamfilia şi la Lichiia şi la Alicarnason şi la Rodos şi la Vasilida şi la Co şi la Sidi şi la Gortina şi la Chindon şi la Chipru şi la Chirini.

24 Şi izvodul lor l-au scris lui Simon, arhiereului.

25 Iară Antioh împăratul au tăbărât asupra Dorii a doao zi, apropiind pururea mâinile la ea şi făcând mahine, şi au închis pre Trifon, încât nici a întra, nici a ieşi nu putea.

26 Şi i-au trimis Simon lui doao mii de bărbaţi aleşi să-i ajute lui, şi argint şi aur şi vase multe.

27 Şi n-au vrut să le priimească, ci au stricat toate câte au tocmit cu el mai înainte şi s-au înstrăinat de cătră el.

28 Şi au trimis la el pre Atinovie, unul din priiatinii săi, ca să grăiască cu el, zicând: „Voi ţineţi Iopa şi Gazara şi coşteiul cel din Ierusalim, cetăţile împărăţiei meale.

29 Hotarăle lor le-aţi pustiit şi aţi făcut rană mare pre pământ, stăpânind locuri multe întru împărăţiia mea.

30 Acum, dară, daţi cetăţile care le-aţi luat şi birurile locurilor care le-aţi stăpânit din hotarăle ceale afară din hotarăle Iudeii.

31 Iară de nu, daţi pentru eale cinci sute de talanţi de argint, şi pentru stricăciunea carea aţi stricat, şi pentru birurile locurilor alţi cinci sute de talanţi, iară de nu, vom veni şi vom da războiu asupra voastră”.

32 Şi au venit Atinovie, priiatinul împăratului, la Ierusalim şi au văzut mărirea lui Simon şi păhărnicie de aur cu vase de aur şi de argint şi gătire multă, cât să minuna, şi i-au spus lui cuvintele împăratului.

33 Şi, răspunzind Simon, i-au zis lui: „Nici pământ străin n-am luat, nici ţinem ceva străin, ci moştenirea părinţilor noştri, carea vrăjmaşii noştri fără judecată cu oarece prilej o au apucat.

34 Iară noi, având prilej, ne ţinem de moştenirea părinţilor noştri.

35 Iară de Iopi şi de Gazara, care le ceri, aceastea făcea în norod rană mare şi în ţara noastră, pentru aceastea vom da o sută de talanţi”. Şi Atinovie nu i-au răspuns lui cuvânt.

36 Şi s-au întors cu mânie la împăratul şi i-au spus lui cuvintele aceastea şi mărirea lui Simon şi toate câte au văzut, şi s-au mâniiat împăratul cu iuţime mare.

37 Iară Trifon, întrând în corabie, au fugit la Ortosiada.

38 Şi au pus împăratul pre Chindeveu povăţuitoriu la marginea mării şi i-au dat lui oaste pedestraşi şi călăreţi.

39 Şi i-au poruncit lui să tăbărască în preajma feaţii Iudeii şi să zidească Chedronul şi să întărească porţile şi să dea războiu asupra norodului. Iară împăratul gonea pre Trifon.

40 Şi au venit Chindeveu la Iamniia şi au început a asupri pre norod şi a întra în Iudeea şi a robi pre norod şi a ucide, şi au zidit Chedronul.

41 Şi au rânduit acolo călăraşi şi puteri, ca apucând mai înainte să închiză căile Iudeii, în ce chip i-au poruncit lui împăratul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.