×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 14

Arsachis, împăratul persilor, prinzind pre Dimitrie, au odihnit pământul în toate zilele lui Simon. Iar Simon au luat Iopi şi Gaza şi cetatea Ierusalimului o au curăţit şi au mărit hotarăle neamului său.

1 Şi în anul o sută şeaptezeci şi doi, adunat-au împăratul Dimitrie puterile sale şi s-au dus în Midiia să-şi adune ajutoriu, ca să bată pre Trifon.

2 Iară auzind Arsachis, împăratul Persiei şi al Midiei, că au venit Dimitrie în hotarăle sale, au trimis pre unul din boiarii săi să-l prinză pre el viu,

3 Carele, mergând, au bătut tabăra lui Dimitrie şi l-au prins pre el şi l-au dus la Arsac şi l-au pus pre el în pază.

4 Şi au odihnit pământul în toate zilele lui Simon şi au căutat ceale bune neamului său şi le-au plăcut lor stăpânirea lui şi mărirea lui în toate zilele.

5 Şi cu toată mărirea sa au luat Iopi, ca să fie vad, şi au făcut întrare la ostroavele mării.

6 Şi au lăţit hotarăle neamului său şi au stăpânit ţara.

7 Şi au adunat robime multă şi au domnit Gazaronul şi Vetsuronul şi coşteiul, şi au scos necurăţiile dintr-însul, şi nu era cine să stea împrotiva lui.

8 Şi lucra ei pământul său cu pace, şi pământul da rodurile sale şi pomii câmpurilor, rodul său.

9 Bătrânii în uliţe şedea, toţi de lucrurile ceale bune vorbea, şi tinerii s-au îmbrăcat cu haine de mărire şi cu îmbrăcăminte de războiu.

10 Cetăţilor au dat bucate şi le-au aşezat cu unealte de întărire, atâta, cât s-au vestit numele mărirei lui până la marginea pământului.

11 Făcut-au pace pre pământ şi s-au veselit Israil cu veselie mare.

12 Şi au şezut fieştecare supt viţa sa şi supt smochinul său, şi nu era cine să-i sparie pre ei.

13 Că să sfârşisă de pre pământ cei ce da războiu asupra lor, şi împăraţii să surpară în zilele acealea.

14 Şi au întărit pre toţi smeriţii norodului său, leagea o au căutat şi au pierdut pre tot cel fără de leage şi viclean.

15 Sfintele le-au mărit şi au înmulţit vasele sfintelor.

16 Şi au auzit la Roma că au murit Ionatan, şi până la Spartis s-au auzit şi s-au măhnit foarte.

17 Şi auziră că Simon, fratele lui, s-au făcut în locul lui arhiereu şi stăpâneaşte ţara şi cetăţile ceale dintr-însa.

18 Şi i-au scris lui pre table de aramă, ca să înnoiască cu el prieteşugul şi soţietatea, carea o făcusă cu Iuda şi cu Ionatan, fraţii lui.

19 Şi s-au cetit înaintea adunării în Ierusalim.

20 Iară izvodul cărţilor care l-au trimis sparteanii acesta easte: „Boiarii sparteanilor, şi cetatea, lui Simon, preotului celui mare, şi bătrânilor şi preoţilor şi celuialalt norod al jidovilor, fraţilor, bucurie!

21 Solii cei trimişi la norodul nostru ne-au spus noao de mărirea şi cinstea voastră şi ne-am bucurat de venirea lor.

22 Şi am scris ceale zise de ei în sfaturile norodului, aşa Numenie, a lui Antioh, şi Antipater, fiiul lui Iason, solii jidovilor au venit la noi ca să înnoiască prieteşugul său cu noi.

23 Şi au plăcut norodului a priimi pre oamenii aceia cu mărire şi a pune izvodul cuvintelor lor în cărţile ceale însemnate norodului, ca să aibă pomenire norodul sparteanilor; şi izvodul acesta l-au scris lui Simon, arhiereului”.

24 După aceastea, au trimis Simon pre Numenie la Roma, având o pavăză mare de aur, carea trăgea la cumpănă o mie de mnas, ca să întărească cu ei soţietatea.

25 Şi, deaca au auzit norodul cuvintele aceastea, au zis: „Ce har vom răsplăti lui Simon şi fiilor lui?

26 Că au întărit el însuşi şi fraţii lui şi casa tătâne-său şi au bătut pre vrăjmaşii lui Israil de la ei şi i-au întărit lui stăpânire”. Şi au scris în table de aramă, care le-au pus pre stâlpi în munţii Sionului.

27 Şi acesta easte izvodul cărţii: „În zioa a optasprăzeace a lunii lui elul, în anul o sută şeaptezeci şi doi, care easte al treilea an pre vreamea lui Simon, arhiereului,

28 În Saramel, când era adunare mare de preoţi şi de norod şi de boiarii neamului şi a bătrânilor ţării, cunoscute s-au făcut voao aceastea, fiindcă de multe ori s-au făcut războaie în ţară.

29 Şi Simon, feciorul lui Matatiu, feciorul feciorilor lui Iariv, şi fraţii lui, carii s-au pus pre sine în primejdie stând împrotiva vrăjmaşilor neamului său, ca să stea sfintele lor şi leagea, şi cu mărire mare au mărit pre neamul său.

30 Şi au adunat Ionatan neamul său şi s-au făcut lui arhiereu şi s-au adaos la norodul său.

31 Şi au vrut vrăjmaşii lor să între în ţara lor, ca să le strice ţara lor şi să-şi tinză mâinile sale la ceale sfinte.

32 Atunci, s-au sculat Simon şi au dat războiu pentru neamul său, şi au cheltuit bani mulţi dintru ai săi şi au dat arme bărbaţilor puterii neamului său şi le-au dat lor lefi.

33 Şi au întărit cetăţile Iudeii şi Vetsura, cea de la hotarăle Iudeii, unde era armele vrăjmaşilor mai înainte, şi au pus acolo pază bărbaţi jidovi.

34 Şi au întărit Iopa, cea de la mare, şi Gazara, cea de la hotarăle Azotului, în carea mai înainte lăcuia vrăjmaşii şi au lăcuit acolo jidovi, şi câte era de lipsă la isprăvirea acestora au pus într-însele.

35 Şi, văzind norodul credinţa lui Simon şi mărirea carea au făcut neamului său, l-au pus pre el povăţuitoriu şie şi arhiereu, pentru că el au făcut toate aceastea şi dreptatea şi credinţa, carea au ţinut neamului său, şi au cercat în tot chipul a înălţa pre norodul său.

36 Şi în zilele lui bine au mers lucrul prin mâinile lui, că s-au râdicat neamurile din ţara lor şi cei din cetatea lui David din Ierusalim, carii şi-au fost făcut şie coşteiu, din care ieşea şi pângărea împregiurul sfintelor, şi făcea rană mare cu necurăţenie.

37 Şi au pus într-însul bărbaţi jidovi să lăcuiască şi au întărit spre apărarea ţării şi a cetăţii şi au înălţat zidurile Ierusalimului.

38 Şi împăratul Dimitrie i-au întărit lui arhiereiia după aceastea.

39 Şi l-au făcut pre el dintră priiatinii săi şi l-au mărit pre el cu mărire mare.

40 Pentru că au auzit cum că romanii chiiamă pre jidovi priiatini şi soţi şi cum că ei au ieşit înaintea solilor lui Simon cu cinste.

41 Şi cum că au voit jidovii şi preoţii să le fie Simon povăţuitoriu şi arhiereu în veac, până să va scula proroc credincios.

42 Şi să fie preste ei povăţuitoriu şi să aibă grijă de ceale sfinte; să rânduiască însuşi mai-mari preste lucrurile lor şi preste ţară şi preste arme şi preste cetăţi.

43 Şi să poarte grije de ceale sfinte şi toţi să asculte de el, şi cu numele lui să se scrie toate scrisorile în ţară şi să se îmbrace cu porfiră şi să poarte aur.

44 Şi nimănui din norod şi din preoţi nu va fi slobod să calce ceva dintr-aceastea şi să se puie împrotiva celor ce le va zice el sau să facă adunare în ţară fără de el sau să se îmbrace cu porfiră şi să se încingă cu armă de aur.

45 Iară cine va face afară de aceastea sau va călca ceva dintr-aceastea vinovat va fi”.

46 Şi au plăcut la tot norodul să aşeaze pre Simon şi să facă după cuvintele aceastea.

47 Şi au priimit Simon şi au voit a fi arhiereu şi povăţuitoriu şi stăpânitoriu neamului jidovesc şi preoţilor şi a purta grije de toţi.

48 Şi au zis ca scrisoarea aceasta să se puie în table de aramă.

49 Şi să le puie pre eale în curtea sfintelor în loc ales, şi izvoadele lor să le puie în vistierie, ca să le aibă Simon şi fiii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.