×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 13

Murind Ionatan, au rămas în locul lui Simon. Şi acesta, oştindu-să împrotiva lui Trifon, care omorâsă pre Antioh cel tinăr, au luat şi au curăţit cetatea Ierusalimului.

1 Şi au auzit Simon că au adunat Trifon puteare multă, ca să vie în pământul Iudei să-l piiarză.

2 Şi, văzind pre norod că easte spăimântat şi plin de frică, s-au suit în Ierusalim şi au adunat norodul.

3 Şi i-au mângăiat pre ei şi le-au zis lor: „Voi ştiţi câte am făcut eu şi fraţii miei şi casa tătâne-mieu pentru legi şi pentru ceale sfinte, şi războaiele şi nevoile, care noi le-am văzut.

4 Pentru aceasta au perit fraţii miei toţi pentru Israil şi am rămas eu singur.

5 Şi, acum, să nu dea Dumnezeu ca să-mi cruţ eu sufletul mieu în toată vreamea năcazului, că nu sânt mai bun decât fraţii miei.

6 Ci voiu izbândi pentru leagea mea şi pentru ceale sfinte şi pentru muieri şi pentru fiii noştri, că s-au adunat toate neamurile ca să ne piiarză pre noi vrăjmăşeaşte”.

7 Şi s-au aprins duhul norodului îndată cât au auzit cuvintele acestea şi au răspuns cu glas mare, zicând:

8 „Tu eşti noao povăţuitoriu în locul lui Iuda şi a lui Ionatan, fratelui tău.

9 Poartă războiul nostru şi toate, oricâte vei zice noao, vom face”.

10 Şi au adunat pre toţi bărbaţii cei de războiu şi au grăbit a săvârşi zidurile Ierusalimului, şi-l întări pre el primpregiur.

11 Şi au trimis pre Ionatan a lui Avesalom şi cu dânsul puteare destulă la Iopi şi, scoţind pre cei ce era acolo, au rămas acolo, într-însa.

12 Şi au purces Trifon de la Ptolomaida cu puteare multă, să între în pământul Iudei, şi avea cu sine pre Ionatan în pază.

13 Iară Simon au tăbărât la Adidus, în preajma feaţii câmpului.

14 Şi, înţelegând Trifon că s-au sculat Simon în locul lui Ionatan, fratelui său, şi cum că va să dea asupra lui războiu, au trimis la el soli, zicând:

15 „Pentru argintul ce era detoriu Ionatan, fratele tău, la treaba împărătească, pentru trebile care au avut, îl ţinem pre el.

16 Şi, acum, trimite o sută de talanţi de argint şi pre doi feciori ai lui, zăloage, ca nu cumva, slobozindu-să, să se viclenească de cătră noi şi îl vom slobozi”.

17 Şi au cunoscut Simon că cu înşelăciune grăiesc cu dânsul, însă tot au trimis argintul şi pre prunci, ca nu cumva să râdice vrăjmăşie mare asupra norodului, zicând:

18 „Că pentru că nu i-au trimis lui argintul, şi pruncii, au perit”.

19 Şi au trimis pruncii şi cei o sută de talanţi, iară el au minţit şi n-au slobozit pre Ionatan.

20 Şi, după aceaea, au venit Trifon, ca să între în ţară şi să o supuie pre ea, şi au încungiurat pre calea cea despre Adora. Iară Simon şi tabăra lui mergea în preajma lui în tot locul, oriunde mergea.

21 Iară cei din coşteiu au trimis la Trifon soli, grăbindu-l pre el, ca să vie la ei prin pustie şi să le trimiţă lor hrană.

22 Şi au gătit Trifon toată călărimea sa, ca să vie în noaptea aceaea, ci au fost zăpadă multă foarte şi n-au putut veni pentru zăpadă şi, purcezind, au venit în Galaadita.

23 Şi, când s-au apropiiat la Vascama, au omorât pre Ionatan şi s-au îngropat acolo.

24 Şi s-au înturnat Trifon şi s-au dus în pământul său.

25 Şi au trimis Simon şi au luat oasele lui Ionatan, fratelui său, şi l-au îngropat pre el în Modin, în cetatea părinţilor lui.

26 Şi l-au plâns pre el tot Israilul plângere mare şi l-au jelit pre el zile multe.

27 Şi au zidit Simon preste mormântul tatălui său şi a fraţilor lui, şi l-au înălţat cu chip frumos la vedeare din piiatră cioplită, pre dinainte şi pre dindărăpt.

28 Şi au pus deasupra şeapte turnuri, unul în preajma altuia, tatălui şi maicii şi celor patru fraţi.

29 Şi le-au făcut împregiur şanţ şi au pus stâlpi mari şi au făcut pre stâlpi toată armarea spre nume veacinic; şi lângă arme corăbii cioplite, ca să vază toţi cei ce umblă pre mare.

30 Acesta easte mormântul, carele au făcut în Modi până în zioa aceasta.

31 Iară Trifon, umblând cu vicleşug cu împăratul Antioh cel tinăr, l-au omorât pre el.

32 Şi au împărăţit în locul lui şi şi-au pus şie stema Asiei şi au făcut rană mare pre pământ.

33 Şi au zidit Simon cetăţile Iudeii şi le-au întărit primpregiur cu turnuri înalte şi cu ziduri mari şi cu turnuri şi cu porţi şi cu zăvoară, şi au pus bucate în cetăţi.

34 Şi, alegând Simon bărbaţi, i-au trimis la împăratul Dimitrie, ca să iarte ţara, pentru că toate faptele lui Trifon era jafuri.

35 Şi au trimis la el împăratul Dimitrie după cuvintele aceastea şi i-au răspuns lui şi i-au scris lui carte ca aceasta:

36 „Împăratul Dimitrie, lui Simon, arhiereului, şi priiatinului împăraţilor, şi bătrânilor şi neamului jidovesc, bucurie!

37 Corona cea de aur şi lanţul, carele l-aţi trimis, l-am luat, şi gata sântem să vă dăm voao pace mare şi a scrie celor mai-mari preste trebi să vă lasă voao ceale ce vă iertăm.

38 Şi câte am aşezat cu voi stau şi cetăţile care aţi zidit fie ale voastre.

39 Şi iertăm neştiinţele şi greşealele până în zioa de astăzi, şi cununa cu carea eraţi detori şi orice altă ce să vămuia în Ierusalim să nu să mai vămuiască.

40 Şi carii vor fi harnici dintru voi să se scrie întră ai noştri şi să fie întră noi pace”.

41 În anul o sută şeaptezeci s-au râdicat jugul neamurilor de la Israil.

42 Şi au început norodul lui Israil a scrie în scrisori şi în adunări în anul dintâiu, pre vreamea lui Simon, arhiereului celui mare şi mai-marele şi povăţuitoriul jidovilor.

43 În zilele acealea, tăbărât-au Simon asupra Gazei şi o au încungiurat pre ea cu oşti şi au făcut unealte de luarea cetăţii şi s-au apropiiat la cetate şi au lovit un turn şi l-au luat.

44 Şi cei ce era într-aceale unealte au sărit în cetate şi s-au făcut turburare mare în cetate.

45 Şi s-au suit cei din cetate cu muierile şi cu fiii săi pre zid, rumpându-şi hainele sale, şi au strigat cu glas mare, rugând pre Simon să le dea lor dreapta, şi au zis:

46 „Să nu ne faci noao după răutăţile noastre, ci după mila ta”.

47 Şi s-au făcut milă lui Simon de ei şi nu i-au bătut pre ei, ci, scoţindu-i din cetate, au curăţit casele în care era idolii şi aşa au întrat într-însa lăudând şi binecuvântând.

48 Şi au scos dintr-însa toată necurăţiia şi au aşezat acolo oameni, carii fac leagea, şi o au întărit şi şi-au zidit şieşi într-însa lăcaş.

49 Iară cei din coşteiu din Ierusalim era opriţi a ieşi şi a mearge în ţară şi a cumpăra şi a vinde, şi au flămânzit foarte şi mulţi dintru ei au perit de foame.

50 Şi au strigat cătră Simon să le dea dreapta şi le-au dat, şi au scos pre cei ce era acolo şi au curăţit coşteiul de spurcăciuni.

51 Şi au întrat în ea în doaozeci şi trei ale lunii a doao, în anul o sută şeaptezeci şi unul, cu laudă şi cu stâlpări şi cu copuze şi cu ţimbale şi cu alăute şi cu cântări şi cu cântece, că s-au zdrobit vrăjmaşi mari din Israil.

52 Şi au aşezat ca pre an să ţie această zi cu veselie.

53 Şi au întărit muntele besearicii, cel de lângă coşteiu, şi au lăcuit acolo el şi cei ce era cu el.

54 Şi au văzut Simon pre Ioan, feciorul său, că easte om deplin, şi l-au pus pre el povăţuitoriu preste toate oştile şi au lăcuit în Gazaris.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.