×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 11

Alexandru, războindu-să, să învinge şi, fugind, să omoară în Araviia şi împărăţeaşte Dimitrie. Ionatan dobândeaşte mare cinste înaintea împăratului Dimitrie, şi pre acesta îl mântuiaşte din primejdie. Multe războaie şi primejdii a lui Ionatan.

1 Iară împăratul Eghiptului au adunat puteri multe, ca năsipul de pre ţermurile mării, şi corăbii multe, şi au cercat să ia împărăţiia lui Alexandru cu vicleşug, şi să o adaogă la împărăţiia sa.

2 Şi au ieşit în Siriia cu cuvinte de pace, şi cei din cetăţi deşchidea lui şi ieşea înainte, că era porunca împăratului Alexandru să iasă înaintea lui, pentru că acela era lui socru.

3 Iară Ptolomeu, deacă întra în cetăţi, punea pază de ostaşi în fieştecarea cetate.

4 Şi când s-au apropiiat la Azot, i-au arătat lui besearica lui Dagon arsă şi Azotul şi ceale de primpregiurul lui stricate, şi trupurile lăpădate şi pre cei arşi, pre carii i-au ars în războiu, că era făcute grămezi de ei în calea lui.

5 Şi spusără împăratului ceale ce au făcut Ionatan, ca să-l vinovăţască pre el, şi au tăcut împăratul.

6 Şi au întimpinat Ionatan pre împăratul în Iopi cu mărire şi s-au închinat unul altuia şi au dormit acolo.

7 Şi au mers Ionatan cu împăratul până la râul ce să chiiamă Elevter, şi s-au întors în Ierusalim.

8 Iară împăratul Ptolomeiu, supuind şie cetăţile ceale de pre lângă mare până la Seleuchiia cea de lângă mare, cugeta asupra lui Alexandru sfaturi reale.

9 Şi au trimis soli la Dimitrie împăratul, zicând: „Vino să punem întră noi legătură, şi voiu da ţie pre fata mea, carea o ţine Alexandru, şi vei împărăţi împărăţiia tătâne-tău.

10 Că-mi pare rău că i-am dat lui fata mea, că m-au căutat să mă omoară”.

11 Şi au grăit rău asupra lui, pentru că poftea el împărăţiia lui.

12 Şi, luându-şi fata, o au dat lui Dimitrie şi s-au înstrăinat de cătră Alexandru şi s-au vădit vrăjmăşiia lor.

13 Şi au întrat Ptolomeiu în Antiohiia şi au pus doao steme pre capul său, a Asiei şi a Eghiptului.

14 Iară împăratul Alexandru era în Chilichiia în vremile acealea, că nu vrea să rămâie supt ascultarea lui cei din locurile acealea.

15 Şi au auzit Alexandru şi au venit asupra lui cu războiu, şi au ieşit Ptolomeiu şi l-au întimpinat pre el cu mână tare şi l-au înfrânt pre el.

16 Şi au fugit Alexandru la Araviia, ca să se acopere acolo, iară împăratul Ptolomeiu s-au înălţat.

17 Şi au luat Zavdiil Arapul capul lui Alexandru şi l-au trimis lui Ptolomeiu.

18 Şi împăratul Ptolomeiu au murit a treia zi, şi cei ce era în cetăţi au perit de cei ce era într-însele.

19 Şi au împărăţit Dimitrie în anul o sută şeasezeci şi şeapte.

20 În zilele acealea, adunat-au Ionatan pre cei din Iudeea, ca să bată cetatea cea din Ierusalim, şi au făcut asupra ei mahini multe.

21 Şi au mers oarecarii bărbaţi fără de leage, carii urea pre neamul său, la împăratul, şi i-au spus lui că Ionatan şeade cu oaste împregiurul cetăţii.

22 Iară el, auzind, s-au mâniiat, şi îndată purcezind au venit la Ptolomaida şi au scris lui Ionatan să nu şează cu oaste împregiurul cetăţii, şi degrab să vie la el în Ptolomaida, să se tâlnească.

23 Şi, deaca au auzit Ionatan, au poruncit să şează cu oaste împregiurul cetăţii şi au ales din cei mai bătrâni a lui Israil şi din preoţi, şi s-au dat pre sine la primejdie.

24 Şi, luând argint şi aur şi haine şi alte daruri multe, au mers la împăratul în Ptolomaida şi au aflat har înaintea lui.

25 Şi măcar că-l pârea pre el oarecarii fără de leage din jidovi.

26 Însă împăratul i-au făcut lui precum au făcut şi cei mai înainte de el şi l-au înălţat pre el înaintea tuturor priiatinilor săi.

27 Şi i-au întărit lui arhiereiia şi altele, câte au avut mai înainte spre cinste, şi l-au făcut pre el povăţuitoriu priiatinilor celor mai de frunte.

28 Şi s-au rugat Ionatan împăratului să scutească Iudeea de bir şi ceale trei ţinuturi şi Samariia, şi i-au făgăduit lui trei sute de talanţi.

29 Şi au plăcut împăratului şi au scris lui Ionatan cărţi despre toate aceastea, care aşea era:

30 „Împăratul Dimitrie, lui Ionatan, fratelui, bucurie, şi neamului jidovesc!

31 Izvodul cărţii, carea o am scris lui Lasten, rudeniei noastre, pentru voi, o am scris şi voao, ca să o ştiţi.

32 Împăratul Dimitrie, lui Lasten, tatălui său, bucurie!

33 Neamului iudeilor, priiatinilor noştri, şi celor ce păzesc dreptăţile noastre, am judecat să facem bine pentru bunăvoinţa lor cătră noi.

34 Le-am întărit lor şi hotarăle Iudeii şi ceale trei ţinuturi: Aferema şi Lida şi Ramatemul, care s-au adaos la Iudeea de la Samaritida, şi toate câte să hotărăsc cu eale, tuturor celor ce fac jertvă în Ierusalim în locul celor ce lua de la ei mai înainte împăratul pre an din rodurile pământului, şi din rodurile pomilor.

35 Şi cealealalte care ni să cad noao, zăciuialele şi vămile, ceale ce să cad noao, şi lacurile ceale de sare şi cununile, care să cad noao, toate de ajutoriu le îngăduim lor.

36 Şi nici una dintru aceastea nu să va călca de acum înainte în toată vreamea.

37 Acum, dară, aveţi grije ca să faceţi izvod de aceastea, care să se dea lui Ionatan şi să se puie în muntele cel sfânt, în locul cel însemnat”.

38 Iară văzind Dimitrie împărat că au încetat pământul înaintea lui şi nimic nu să împrotiveaşte lui, au slobozit pre toţi ostaşii săi, pre fieştecarele la locul său, afară de ostaşii cei străini, pre carii i-au adunat de la ostroavele neamurilor, şi s-au făcut lui vrăjmaşe toate oştile părinţilor lui.

39 Iară Trifon era din cei de la Alexandru mai înainte, văzind că toate oştile cârtesc asupra lui Dimitrie, au mers la Salmacuie Arapul, carele hrănea pre Antioh, copilaşul lui Alexandru.

40 Şi-l ruga pre el ca să-l dea pre el lui, să-l puie împărat în locul tătâne-său, şi i-au spus lui câte au făcut Dimitrie şi vrajba carea au oştile lui cu el, şi au rămas acolo zile multe.

41 Şi au trimis Ionatan la împăratul Dimitrie, ca să scoaţă pre cei din cetatea Ierusalimului şi pre cei din cetăţile ceale întărite, că da războiu asupra lui Israil.

42 Şi au trimis Dimitrie la Ionatan, zicând: „Nu numai aceastea voiu face ţie şi neamului tău, ci cu mărire te voiu mări pre tine şi pre neamul tău, de voiu avea vreame bună.

43 Acum, dară, pre dreptate vei face de-mi vei trimite bărbaţi, carii să mă ajute, că s-au viclenit asupra mea toate oştile meale”.

44 Şi i-au trimis Ionatan lui trei mii de voinici aleşi la Antiohiia şi au venit la împăratul şi s-au veselit împăratul de venirea lor.

45 Că s-au fost adunat cei din cetate în mijlocul cetăţii ca la vro sută şi doaozeci de mii de bărbaţi şi vrea să omoară pre împăratul.

46 Şi au fugit împăratul în curte şi au cuprins cei din cetate căile cetăţii şi au început a da războiu.

47 Şi au chemat împăratul pre jidovi întru ajutoriu şi s-au adunat toţi împreună la el şi îndată s-au râsipit în cetate.

48 Şi au omorât în cetate în zioa aceaea ca la vro sută de mii şi au ars cetatea şi au luat prăzi multe în zioa aceaea şi au mântuit pre împăratul.

49 Şi, văzind cei din cetate că au biruit jidovii cetatea precum au vrut, au slăbit cu cugetele sale şi au strigat cătră împăratul cu rugăciune, zicând:

50 „Dă-ne noao dreapta şi să înceate jidovii a ne bate pre noi şi cetatea”.

51 Şi au lăpădat armele şi au făcut pace şi s-au mărit jidovii înaintea împăratului şi înaintea tuturor celor din împărăţiia lui şi s-au întors la Ierusalim având prăzi multe.

52 Şi au şezut Dimitrie împărat pre scaonul împărăţiei sale şi au încetat pământul înaintea lui.

53 Şi au minţit toate câte au zis şi s-au înstrăinat de cătră Ionatan şi nu i-au răsplătit după facerile de bine, care i-au făcut lui, şi-l năcăjea pre el foarte.

54 Iară după aceastea, s-au întors Trifon şi Antioh cu el, copilaş tinăr, şi au împărăţit şi şi-au pus stemă.

55 Şi s-au adunat la el toate oştile care le-au râsipit Dimitrie şi au dat războiu asupra lui şi el au fugit şi s-au biruit.

56 Şi au luat Trifon fierile şi au stăpânit Antiohiia.

57 Şi au scris Antioh cel mai tinăr lui Ionatan, zicând: „Întărescu-ţi ţie arhiereiia şi te puiu mai-mare preste ceale patru ţinuturi şi vreau ca să fii tu din priiatinii împăratului”.

58 Şi i-au trimis lui vase de aur spre slujbă şi i-au dat lui puteare a bea din aur şi a să îmbrăca cu porfiră şi a avea copce de aur.

59 Şi pre Simon, fratele lui, l-au pus povăţuitoriu de la hotarul Tirului până la marginile Eghiptului.

60 Şi au ieşit Ionatan şi au mers dincolo de râu şi în cetăţi, şi s-au adunat la el toate oştile Siriei întru ajutoriu şi au venit la Ascalon şi au ieşit cei din cetate înaintea lui cu mărire.

61 Şi de acolo s-au dus la Gaza şi o au încungiurat cu oaste, şi au ars ceale dimpregiurul cetăţii şi le-au prădat pre eale.

62 După aceaea, cei din Gaza, rugând pre Ionatan, le-au dat lor dreapta şi, luând pre fiii boiarilor zăloage, i-au trimis în Ierusalim, iară el au mers prin ţară până la Damasc.

63 Şi au auzit Ionatan că au venit boiarii lui Dimitrie la Cadisul din Galileea cu puteare multă, vrând ca să-l scoaţă pre el din ţara aceaea.

64 Şi au ieşit înaintea lor, iară pre fratele său, Simon, l-au lăsat în ţară.

65 Şi Simon au tăbărât asupra Vetsurei şi au dat războiu împrotiva ei zile multe şi o au închis.

66 Şi l-au rugat pre el ca să le dea lor dreapta şi le-au dat lor şi i-au scos pre ei de acolo şi au luat cetatea şi au pus într-însa pază.

67 Iară Ionatan şi tabăra lui au tăbărât la apa Ghenisaretului şi, sculându-să de dimineaţă, au mers în câmpul Nasorului.

68 Şi, iată, tabăra celor de alt neam l-au întâmpinat pre el în câmp şi au ascuns oaste în munţi să pândească asupra lui, iară ei i-au ieşit lui înainte.

69 Iară oastea cea ascunsă s-au sculat din locurile sale şi au dat războiu.

70 Şi au fugit cei ce era cu Ionatan toţi, nici unul n-au rămas dintru ei, afară de Matatia, fiiul lui Avesalom, şi Iuda, fiiul lui Halfi, căpeteniile oştii puterilor.

71 Şi şi-au rupt Ionatan hainele sale şi au pus pământ pre capul său şi s-au rugat.

72 Şi s-au întors asupra lor cu războiu şi i-au biruit pre ei şi fugiră.

73 Şi, văzind cei ce fugisă de la el, s-au întors la el şi i-au gonit cu el până la Cadis, unde era tabăra lor, şi au tăbărât acolo.

74 Şi au căzut din cei de alt neam în zioa aceaea ca la vro trei mii de bărbaţi şi s-au întors Ionatan în Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.