×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A MACAVEILOR

Capitolul 1

Antioh Epifan, după ce au bătut Eghiptul, sculându-să asupra Ierusalimului, jefuiaşte besearica şi pre jidovi tirăneaşte, îi taie, robeaşte şi-i sileaşte să părăsască legile părinteşti.

1 Şi au fost după ce au bătut Alexandru Machidoneanul, feciorul lui Filip, carele au ieşit din pământul Hetiimului, şi au bătut pre Darie, împăratul perşilor şi al midilor, şi au împărăţit în locul lui, întâiu preste grecime.

2 Şi au făcut războaie multe şi au biruit cetăţi multe şi au tăiat pre împăraţii pământului.

3 Şi au trecut până la marginile pământului, şi au luat prăzi de la neamuri multe şi s-au alinat pământul înaintea lui.

4 Şi s-au înălţat şi s-au râdicat inima lui, şi au adunat puteare şi oaste tare foarte.

5 Şi au stăpânit ţări şi neamuri şi tirani, şi au fost lui supt bir.

6 Şi după aceasta, au căzut pre pat şi au cunoscut că va să moară.

7 Şi au chemat pre slugile sale ceale cinstite, carii cu sine era crescuţi din tinereaţe, şi le-au împărţit lor împărăţiia sa, încă fiind viu.

8 Şi au împărăţit Alexandru ani doisprăzeace şi au murit.

9 Şi au stăpânit slugile lui, fieştecarele la locul său.

10 Şi au pus toţi steme, după ce au murit el, şi fiii lor după dânşii, ani mulţi, şi s-au înmulţit răutăţile pre pământ.

11 Şi au ieşit dintr-înşii o rădăcină păcătoasă, Antioh Epifan, feciorul lui Antioh împărat, carele fuseasă la Roma zălog, şi au împărăţit în anul o sută treizeci şi şeapte a împărăţiei grecilor.

12 În zilele acealea, ieşit-au din Israil nişte fii fără de leage şi au îndemnat pre mulţi, zicând:

13 „Să meargem şi să facem legătură cu neamurile ceale dimpregiurul nostru, că, de când ne-am despărţit de ei, ne-au aflat pre noi multe răutăţi”.

14 Şi s-au părut bun cuvântul înaintea ochilor lor.

15 Şi s-au îndemnat oarecarii din norod şi s-au dus la împăratul şi le-au dat lor puteare a face dreptăţile neamurilor.

16 Şi au zidit şcoală în Ierusalim, după legile neamurilor.

17 Şi nu s-au tăiat împregiur, şi s-au depărtat de leagea cea sfântă şi s-au împreunat cu neamurile şi s-au vândut a face rău.

18 Şi s-au gătit împărăţiia înaintea lui Antioh şi au gândit a împărăţi Eghiptul, ca să împărăţască preste amândoao împărăţiile.

19 Şi au întrat în Eghipt cu gloată grea, cu cară şi cu elefanţi şi cu călăreţi şi cu corăbii multe.

20 Şi au rânduit războiu asupra lui Ptolomeiu, împăratul Eghiptului; şi s-au înfrânt Ptolomeiu de faţa lui şi au fugit, şi au căzut mulţi răniţi.

21 Şi au cuprins cetăţile ceale tari în pământul Eghiptului şi au luat prăzile pământului Eghiptului.

22 Şi s-au întors Antioh, după ce au bătut Eghiptul, în anul o sută patruzeci şi trei.

23 Şi s-au suit asupra lui Israil şi a Ierusalimului, cu norod mult, şi au întrat în besearică cu mândrie şi au luat jertvenicul cel de aur şi sfeaşnicul luminei şi toate vasele ei şi masa punerii-înainte şi căuşile şi năstrăpile şi cădealniţele ceale de aur şi catapeteazma şi cununile şi podoaba cea de aur, carea era în faţa besearicii, şi le-au sfărâmat toate.

24 Şi au luat argintul şi aurul şi vasele ceale poftite, şi au luat vistieriile ceale ascunse, care le-au aflat; şi luându-le toate s-au dus în pământul său.

25 Şi au făcut ucidere de oameni şi au grăit cu trufie mare.

26 Şi au fost plângere mare întru Israil, în tot locul.

27 Şi au suspinat boiarii şi bătrânii, fecioarele şi tinerii au slăbit, şi frumseaţa muierilor s-au schimbat.

28 Tot mirele au luat plângere, şi mireasa, ceaea ce şedea în cămară, au fost în jeale.

29 Şi s-au clătit pământul pentru cei ce lăcuia pre dânsul, şi toată casa lui Iacov s-au îmbrăcat cu ruşine.

30 Şi, după doi ani de zile, trimis-au împăratul pre cel mai mare preste biruri în cetăţile Iudei şi au venit în Ierusalim cu gloată mare.

31 Şi au grăit cătră dânşii cuvinte de pace cu vicleşug, şi i-au crezul lui.

32 Şi au căzut asupra cetăţii fără de veaste şi o au lovit pre ea cu rană mare şi au pierdut norod mult dintru Israil.

33 Şi au prădat cetatea şi o au ars cu foc, şi au surpat casele ei şi zidurile ei primpregiur.

34 Şi au robit muieri şi punci, şi dobitoace au stăpânit.

35 Şi au zidit cetatea lui David, cu zid mare şi tare şi cu turnuri tari, şi le-au fost lor apărare.

36 Şi au pus acolo neam păcătos, bărbaţi fără de leage, şi s-au întărit întru ea.

37 Şi au pus arme şi hrană şi, adunând prăzile Ierusalimului, le-au pus acolo.

38 Şi au fost ca un laţ mare şi aleşuire sfinţeniei şi diavol rău lui Israil, pururea.

39 Şi au vărsat sânge nevinovat împregiurul sfinţeniei şi au spurcat sfinţeniia.

40 Şi au fugit cei ce lăcuia în Ierusalim, pentru ei, şi s-au făcut lăcaş străinilor şi s-au făcut străină fiilor săi, şi pruncii ei o au părăsit pre ea.

41 Sfinţeniia ei s-au pustiit ca pustiia, praznicile ei s-au întors în jeale, sâmbetele ei, întru ocară, cinstea ei, întru defăimare.

42 După mărirea ei s-au înmulţit necinstea ei, şi înălţimea ei s-au întors în plângere.

43 Şi au scris împăratul la toată împărăţiia sa să fie toţi un norod şi să părăsască fieştecarele leagea sa.

44 Şi au priimit toate neamurile cuvântul împăratului.

45 Şi mulţi din Israil au cuprins slujba lui şi au jertvit idolilor şi au spurcat sâmbăta.

46 Şi au trimis împăratul cărţi prin mâinile solilor în Ierusalim şi în cetăţile Iudeiia, să umble după legile ceale străine ale pământului.

47 Şi să oprească arderile de tot şi jertva şi turnarea din sfinţenie.

48 Şi să spurce sâmbetele şi sărbătorile.

49 Şi să spurce sfinţeniia şi pre cei sfinţi.

50 Să zidească jertvenice şi capişti şi casă de idoli, şi să jertvească cărnuri de porc şi de dobitoace necurate.

51 Şi să-şi lasă pre fiii săi netăiaţi împregiur, şi să spurce sufletele lor cu toată necurăţeniia şi pângăriciunea, ca să uite leagea şi să schimbe toate îndreptările.

52 Iară carele nu va face după cuvântul împăratului să moară.

53 După toate cuvintele aceastea, au scris la toată împărăţiia sa şi au pus luători de samă preste tot norodul.

54 Şi au poruncit cetăţeanilor Iudeii să jertvească în cetate şi în cetate.

55 Şi s-au adunat la ei mulţi din norod, toţi carii au părăsit leagea şi au făcut reale pre pământ.

56 Şi au făcut pre Israil întru ascunsuri, în toată scăparea lor.

57 Iară în zioa a cincisprăzeace a lunii lui haselev, în anul o sută patruzeci şi cinci, au zidit spurcăciunea pustiirii pre oltariu, şi în cetăţile Iudei împregiur au zidit capişti.

58 Şi înaintea uşilor caselor şi în uliţe, tămâia.

59 Şi cărţile legii, care le-au aflat, le-au ars cu foc, stricându-le de tot.

60 Şi oriunde să afla la cineva Cartea Legii, şi oricine ţinea leagea, acela, din porunca împăratului, să omorea.

61 Cu putearea sa făcea aşea israilteanilor, carii să afla în toată luna şi luna în cetăţi.

62 Şi în doaozeci şi cinci a lunii au jertvit pre jertvenicul care era deasupra oltariului.

63 Şi pre muierile, care-şi tăiasă împregiur pre fiii săi, le-au omorât după poruncă.

64 Şi pre prunci i-au spânzurat de grumazii lor şi casele lor le-au prădat şi pre cei ce i-au tăiat împregiur i-au omorât.

65 Iară mulţi din Israil s-au întărit şi au pus întru sine ca să nu mânce necurat.

66 Şi mai voit-au a muri, decât a să pângări cu mâncări spurcate şi a spurca leagea cea sfântă, şi au murit.

67 Şi s-au făcut mânie mare asupra lui Israil, foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.