×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

ISTORIIA BĂLAORULUI ŞI A LUI VIL

Capitolul 1

Slujba idolilor. Înşelăciunea preoţilor, descoperirea înşelăciunii. Moartea bălaorului şi sfârmarea lui Vil. Daniil să aruncă în groapa leilor şi să mântuiaşte.

1 Şi împăratul Astiag s-au adaos la părinţii săi şi au luat Chir Persul împărăţiia lui.

2 Şi au vieţuit Daniil împreună cu împăratul acesta şi au întrecut cu mărirea pre toţi priiatinii lui.

3 Şi era un idol la vaviloneani, căruia era numele Vil, şi să cheltuia la el în toată zioa făină de grâu artave doaosprăzeace şi oi patruzeci şi veadre de vin şease.

4 Şi împăratul cinstea pre el şi mergea în toate zilele de să închina lui; iară Daniil să închina Dumnezeului său.

5 Şi au zis împăratul: „Pentru ce Ţnuţ i te închini lui Vil?”

6 Iară el au zis: „Pentru că nu crez în idoli făcuţi de mâini, ci în Dumnezeu cel Viu, Carele au făcut ceriul şi pământul şi are stăpânie peste tot trupul”.

7 Şi i-au zis împăratul: „Dară nu ţi se pare ţie Vil a fi Dumnezeu viu? Nu vezi câte mănâncă şi bea în toate zilele?”

8 Şi au zis Daniil, râzind: „Nu te înşela, împărate, acesta easte dinlăuntru lut şi din afară aramă, şi nu mâncă, nici bea niciodată”.

9 Şi măniindu-să împăratul, au chemat pre preoţii lui şi au zis lor: „De nu-mi veţi spune cine e cel ce mâncă cheltuiala aceasta, veţi muri!

10 Iară de-mi veţi arăta că Vil mâncă aceastea, Daniil va muri, pentru că au hulit pre Vil”.

11 Şi au zis Daniil împăratului: „Fie după cuvântul tău”.

12 Şi era preoţii lui Vil şeaptezeci, afară de muieri şi de prunci.

13 Şi au venit împăratul cu Daniil în casa lui Vil.

14 Şi au zis preoţii lui Vil: „Iată, noi ieşim afară, iară tu, împărate, pune bucatele şi vinul şi închide uşa şi o pecetluiaşte cu inelul tău.

15 Şi dimineaţă, când vei veni, de nu vei afla toate mâncate de Vil, să murim noi sau Daniil, cel ce au minţit asupra noastră”.

16 Iară ei nu băga samă, pentru că făcusă pre supt masă întrare ascunsă şi printr-aceaea întra totdeauna şi mânca acealea.

17 Şi au fost după ce au ieşit ei, şi împăratul au pus bucatele lui Vil, au poruncit Daniil slugilor sale şi adusără cenuşe şi au aşternut toată besearica înaintea împăratului singur.

18 Şi, ieşind, au închis uşa şi o au pecetluit cu inelul împăratului şi s-au dus.

19 Iară preoţii au venit noaptea, după obiceaiul lor, şi muierile lor şi pruncii lor, şi mâncară toate şi beură.

20 Şi au mânecat dimineaţă împăratul şi Daniil împreună cu el.

21 Şi au zis împăratul: „Întregi sânt peceţile, Daniile?” Iară el au zis: „Întregi, împărate”.

22 Şi au fost cât au deşchis porţile, uitându-să pre masă, împăratul au strigat cu glas mare: „Mare eşti Vil şi nu easte la tine nici un vicleşug”.

23 Şi au râs Daniil şi au oprit pre împăratul ca să nu între înlăuntru, şi au zis: „Vezi faţa pământului şi cunoaşte a cui sânt urmele aceastea”.

24 Şi au zis împăratul: „Văz că sânt urme de bărbaţi şi de muieri şi de prunci”.

25 Şi mâniindu-să împăratul, atunci au prins pre preoţi şi pre muieri şi pre fiii lor, şi i-au arătat lui uşile ceale ascunse, prin care întra şi mânca ceale de pre masă.

26 Şi i-au omorât pre ei împăratul şi pre Vil l-au dat lui Daniil, şi l-au stricat pre el şi besearica lui.

27 Şi era un bălaur mare într-un loc şi-l cinstea pre el vaviloneanii.

28 Şi au zis împăratul cătră Daniil: „Au, doară, vei zice că şi acesta easte de aramă?

29 Acesta e viu şi mâncă şi bea, nu vei putea zice că acesta nu easte dumnezeu viu, deci închină-te lui”.

30 Şi au zis Daniil: „Domnului Dumnezeului mieu mă voiu închina, că Acela easte Dumnezeu viu, iară tu, împărate, dă-mi slobozenie şi voiu omorî bălaurul fără de sabie şi fără de toiag”.

31 Şi au zis împăratul: „Dau-l ţie”. Şi au luat Daniil răşină şi său şi peri şi le-au fiert într-un loc şi au făcut cocoloş şi le-au aruncat în gura bălaurului şi au plesnit bălaurul.

32 Şi au zis: „Iată, închinăciunile voastre”.

33 Şi au fost deaca au auzit vaviloneanii, s-au măhnit foarte şi s-au pornit asupra împăratului.

34 Şi au zis: „Jidov s-au făcut împăratul! Pre Vil au stricat, şi pre bălaur au omorât, şi pre preoţi i-au tăiat”.

35 Şi, venind la împăratul, au zis: „Dă-ne noao pre Daniil.

36 Iară de nu, te vom ucide pre tine şi casa ta”.

37 Şi, văzind împăratul că să pornisă asupra lui foarte şi silit fiind, au dat lor pre Daniil.

38 Iară ei l-au aruncat în groapa leilor şi au fost acolo şease zile.

39 Şi era în groapă şeapte lei şi le da lor pre zi doao trupuri şi doao oi; iară atunci nu le-au dat lor, ca să mânce pre Daniil.

40 Şi era atunci Avacum proroc în ţara jidovească şi acela fierseasă fiertură şi au dimicat pâine în scafă şi mergea la câmp să ducă secerătorilor.

41 Şi au zis îngerul Domnului cătră Avacum: „Du prânzul care-l ai în Vavilon, lui Daniil, în groapa leilor”.

42 Şi au zis Avacum: „Doamne, Vavilonul nu l-am văzut şi groapa nu o ştiu unde easte”.

43 Şi l-au luat îngerul Domnului pre el de creaştetul lui şi-l ţinea de părul capului lui şi l-au pus în Vavilon, deasupra groapei, întru răpegiunea duhului său.

44 Şi au strigat Avacum, zicând: „Daniile, Daniile, ia prânzul care l-au trimis ţie Dumnezeu”.

45 Şi au zis Daniil: „Că Ţ-ai adus aminte de mine, Dumnezeule, şi n-ai părăsit pre cei ce Te caută şi Te iubesc pre Tine”.

46 Şi s-au sculat Daniil şi au mâncat; iară îngerul Domnului îndată au pus pre Avacum la locul său.

47 Iară împăratul au venit a şeaptea zi să plângă pre Daniil, şi au venit la groapă şi s-au uitat înlăuntru şi, iată, Daniil şedea.

48 Şi au strigat împăratul cu glas mare şi au zis: „Mare eşti, Doamne Dumnezeul lui Daniil, şi nu easte altul afară de Tine”.

49 Şi l-au scos pre el.

50 Iară pre cei ce era pricina piiarderii lui i-au aruncat în groapă şi i-au mâncat înaintea lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.