×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 7

A să feri de reale. Să opreaşte trufiia, fala pentru fapte bune, slăbiciunea inimii, minciuna, limbuţiia înaintea celor bătrâni şi fala pentru jertve. Lauda ţarinii, a muierii bune şi a slugii ascultătoare. Părinţii să-şi înveaţe pre fii şi să-şi mărite featele: fiii să-şi cinstească pre părinţi. Trebuie a să cinsti Dumnezeu şi preoţii Lui. Îndeamnă spre faptele milosteniei şi spre aducerea-aminte de ceale mai de pre urmă.

1 Nu face reale şi nu te va prinde pre tine răul.

2 Depărtează-tea de la nedrept şi să va depărta de la tine.

3 Fiiule, nu sămăna pre brazdele nedreptăţii, şi nu le vei săcera pre eale cu şeapte părţi mai multe.

4 Nu cerca de la Domnul stăpânire, nici de la împăratul scaon de mărire.

5 Nu te face drept înaintea Domnului, şi înaintea împăratului nu te arăta că eşti înţelept.

6 Nu cerca să fii judecătoriu, ca nu cumva să nu poţib râdica nedreptăţile.

7 Ca nu cumva să te sfieşti de faţa celui putearnic şi să pui sminteală întru dreptatea ta.

8 Nu păcătui asupra mulţimei cetăţii, nici tec slobozi în gloată.

9 Nu te lega de doao ori cu păcatul, că şi o dată nu vei fi nevinovat.

10 Să nu zici: „La mulţimea darurilor meale va căuta şi, când le voiu aduce acealea Preaînaltului Dumnezeu, le va priimi”.

11 Nu slăbi în rugăciunea ta şi nu treace cu vedearea a face milostenie.

12 Nu râde de omul cel ce easte întru amărăciunea sufletului său; că easte Cel ce smereaşte şi Cel ce înalţă.

13 Nu ara minciuni asupra fratelui tău, nici împrotiva priiatinului tău să nu faci aşa.

14 Nu voi a minţi nici o minciună, că minciuna deasă nu e bună.

15 Nu fi vorbitoriu în mulţimea bătrânilor şi nu poftori cuvântul în rugăciunea ta.

16 Să nu urăşti lucrarea cea cu osteneală şi lucrarea pământului, cea făcută de Cel Preaînalt.

17 Nu te socoti împreună cu mulţimea păcătoşilor, adu-ţi aminte că mâniia nu va zăbovi.

18 Smereaşte sufletul tău foarte, că izbânda celui necredincios foc şi viiarme easte.

19 Să nu schimbi priiatinul pentru bani nicidecum, nici pre fratele cel bun pentru aur Ofir.

20 Nu te abate de la muiarea bună şi înţeleaptă, că harul ei easte mai bun decât aurul.

21 Nu năcăji pre sluga, carea lucră cu adevăr, nici pre năimitul, carele-şi dă sufletul său.

22 Pre sluga înţăleaptă să o iubească sufletul tău, să nu-l lipseşti pre el de slobozenie.

23 Ai tu dobitoace? Socoteaşte-le pre eale şi, de sânt ţie de folos, rămâie la tine.

24 Feciori ai? Învaţă-i pre ei şi înduplecă din pruncie grumazul lor.

25 Feate ai? Păzeaşte trupul lor şi să nu-ţi arăţi veaselă faţa cătră eale.

26 Mărită-ţi fata şi mare lucru vei face, şi după bărbat înţălept o mărită.

27 Muiare ai după suflet? Nu o lăpăda pre ead.

28 Cu toată inima cinsteaşte pre tatăl tău, şi de durerile maicii tale să nu-ţi uiţi.

29 Adu-ţi aminte că prin ei te-ai născut şi ce vei răsplăti lor, precum ei ţie?

30 Cu tot sufletul tău te teame de Domnul, şi pre preoţii Lui cinsteaşte.

31 Cu toată putearea iubeaşte pre Cel ce te-au făcut pre tine, şi pre slugile Lui să nu le părăsăşti.

32 Teame-te de Domnul şi cinsteaşte pre preot şi-i dă parte lui, precum s-au poruncit ţie,

33 Pârgă şi pentru păcat şi darul braţelor şi jertvele sfinţeniei şi pârga celor sfinte.

34 Şi celui sărac întinde mâna ta, ca să se săvârşească blagosloveniia ta.

35 Darul dării, înaintea a tot cel viu, şi de la cel mort să nu opreşti darul.

36 Nu te întoarce de cătră cei ce să jeluiesc, şi cu cei ce plâng, plânge.

37 Nu te lenevi a cerceta pre cel bolnav, că dintru aceastea vei fi iubit.

38 Întru toate cuvintele tale adu-ţi aminte de ceale mai de pre urmă ale tale şi în veac nu vei păcătui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.