×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 6

Mărirea sfatului, pisma şi vrăjmăşiia depărtează iubirea deaproapelui, carea o ajută cuvântarea dulce, pacinica petreacere împreună. Priiatinul adevărat nu să poate preţui. Trebuie a iubi şi a cruţa înţălepciunea. Trebuie a să cerca însoţirea celor înţălepţi şi a să ţinea poruncile lui Dumnezeu.

1 Şi în loc de priiatin, nu te face vrăjmaş, că numele rău ruşine şi ocară va moşteni; aşea e păcătosul cel cu doao limbi.

2 Nu te mări întru sfatul sufletului tău, ca să nu să răpească ca un taur sufletul tău.

3 Frunzele tale vei mânca şi rodurile tale vei piiarde şi vei rămânea ca un lemn uscat.

4 Sufletul rău piiarde-va pre cel ce-l are pre el şi-l va face bucurie vrăjmaşilor.

5 Gâtlejul dulce va înmulţi pre priiatinii săi şi limba cea bine grăitoare va înmulţi închinăciunile ceale bune.

6 Mulţi să fie carii au pace cu tine, iară sfeatnicii tăi să fie dintru o mie unul.

7 De ai priiatin, în nevoie să-l aibi pre el şi nu te încreade curund lui.

8 Pentru că easte priiatin până la o vreame şi nu va rămânea în zioa năcazului tău.

9 Şi easte priiatin carele să întoarce la vrajbă şi certarea ocării tale va descoperi.

10 Şi easte priiatin, soţ de masă, şi nu va rămâneaa în zioa năcazului tău.

11 Şi în ceale bune ale tale va fi ca şi tine şi cu slugile tale va îndrăzni.

12 De te vei smeri va fi împrotiva ta şi de la faţa ta să va ascunde.

13 De nepriiatinii tăi te desparte, şi de priiatinii tăi ia-ţi aminte.

14 Priiatinul credincios e acoperemânt tare, şi cel ce l-au aflat pre el aflat-au comoară.

15 Cu priiatinul credincios nimica nu să poate asemăna şi nu easte măsură bunătăţii lui.

16 Priiatinul credincios easte leacul vieţii, şi cei ce să tem de Domnul îl vor afla pre el.

17 Cel ce să teame de Domnul bine va ţinea prieteşugul său, că, precum el, aşea şi deaproapele lui.

18 Fiiule, din tinereaţele tale aleage învăţătura, şi până la cărunteaţele tale vei afla înţălepciune.

19 Ca şi cel ce ară şi samănă, apropie-te la ea şi aşteaptă rodurile ei ceale bune.

20 Că cu lucrarea ei puţin te vei osteni şi curund vei mânca din rodurile ei.

21 Cât de grea easte celor neînvăţaţi şi cel fără de inimă nu va rămânea întru ea.

22 Ca piiatra ispitirei tare va fi într-însul şi nu va zăbovi a o lăpăda pre ea.

23 Că înţălepciunea după numele ei easte şi nu la mulţi easte arătată.

24 Ascultă, fiiule, şi priimeaşte învăţătura meab şi nu lăpăda sfatul mieu.

25 Şi bagă picioarele tale în obezile ei, şi în lanţul ei grumazul tău.

26 Supune umărul tău şi o poartă pre ea, şi să nu-ţi fie greu de legăturile ei.

27 Cu tot sufletul tău te apropie la ea şi cu toată putearea ta păzeaşte căile ei.

28 Cearcă-o şi o caută şi să va arăta ţie. Şi deaca o vei afla, să nu o laşi pre ea.

29 Că mai pre urmă vei afla odihna ei şi să va întoarce ţie, întru bucurie.

30 Şi vor fi ţie obezile ei acoperemânt de tărie şi lanţurile ei, podoabă de mărire.

31 Că podoabă de aur easte într-însa şi legăturile ei fire de iachint.

32 Cu haină de mărire te vei îmbrăca cu ea şi cununa bucuriei vei pune ţie.

33 De vei vrea, fiiule, vei învăţa, şi de veic pune sufletul tău, iscusit vei fi.

34 De vei iubi a auzi, vei priimi învăţătura, şi de vei pleca ureachiia ta, înţălept vei fi.

35 Întru mulţimea bătrânilor stăi, şi cu cel înţălept te împreună.

36 Tot graiul dumnezeiesc pofteaşte a-l auzi, şi pildele înţăleagerii să nu treacă de la tine.

37 De vei vedea înţălept, mânecă la el, şi pragurile uşilor lui să le roază piciorul tău.

38 Cugetă întru poruncile Domnului, şi întru leagea Lui pururea să gândeşti.

39 El va întări inima ta, şi pofta înţălepciunii tale să va da ţie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.