×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 51

Mulţămeaşte lui Dumnezeu, Carele din mare primejdii l-au mântuit pre dânsul, şi îndeamnă pre toţi spre strădaniia înţălepciunii ceii cereşti.

1 Mărturisi-mă-voiu Ţie, Doamne Împărate, şi Te voiu lăuda pre Tine, Dumnezeule,Mântuitoriul mieu.

2 Mărturisescu-mă numelui Tău, că acoperitoriu şi ajutoriu Te-ai făcut mie şi ai mântuit trupul mieu de la perire.

3 Şi din laţul limbii ocărâtoare şi de buzele celor ce grăiesc minciună, şi înaintea celor ce stau, înainte Te-ai făcut mie ajutoriu.

4 Şi m-ai izbăvit pre mine, după mulţimea milii şi a numelui Tău, de la cei ce răcnea, gata să mă mânce,

5 Din mâna celor ce caută sufletul mieu, din multe năcazuri care le-am avut,

6 Din năduşirea văpăii de primpregiur şi din mijlocul focului, unde nu m-am ars,

7 Din adâncul pântecelui iadului şi de limba necurată şi de cuvântul mincinos şi de limba cea nedreaptă, cu pâră la împăratul.

8 Apropiiatu-s-au până la moarte sufletul mieu şi viiaţa mea era aproape de iad, jos.

9 Încungiuratu-m-au de toate părţile şi nu era cine să-mi ajute. Căutat-am ajutoriul oamenilor şi nu era.

10 Şi mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, şi de lucrarea Ta, cea din veac.

11 Că mântuieşti pre cei ce Te aşteaptă pre Tine şi-i izbăveşti pre ei din mâna vrăjmaşilor.

12 Şi am înălţat pre pământ rugăciunea mea şi m-am rugat pentru mântuirea de moarte.

13 Chemat-am pre Domnul, Tatăl Domnului mieu, ca să nu mă părăsască în zilele năcazului, în vreamea trufaşilor, fără de ajutoriu.

14 Lăuda-voiu numele Tău neîncetat, şi-l voiu cânta întru mărturisire, şi s-au auzit rugăciunea mea.

15 Că m-ai mântuit pre mine din perire şi m-ai scos din vreame rea.

16 Pentru aceaea, mă voiu mărturisi şi Te voiu lăuda şi bine voiu cuvânta numele Domnului.

17 Când încă eram mai tinăr, mai înainte până ce a nu rătăci, am căutat înţălepciunea, aiavea, întru rugăciunea mea,

18 Înaintea besearicii m-am rugat pentru ea şi până la ceale de pre urmă o voiu căuta pre ea.

19 Ca de floarea strugurului copt, aşea s-au veselit inima mea de ea.

20 Încălecat-au piciorul mieu cu dreptate, din tinereaţele meale o am cercat pre ea.

21 Plecat-am puţin ureachiia mea, şi am priimit, şi multă învăţătură mi-am aflat.

22 Procopsit-am într-însa; Celui ce mi-au dat mie înţălepciune voiu da mărire.

23 Că am cugetat ca să o fac pre ea şi am râvnit binele şi nu mă voiu ruşina.

24 Foarte s-au nevoit sufletul mieu pentru ea, şi întru toată fapta mea sârguitoriu am fost.

25 Mâinile meale le-am întins spre înălţime şi de neştiinţele ei m-am tânguit.

26 Sufletul mieu l-am îndreptat la dânsa şi întru curăţenie o am aflat pre ea; inima mea mi-am lipit de ea, din început.

27 Pentru aceaea, nu mă voiu părăsi.

28 Şi pântecele mieu s-au turburat căutându-o pre ea, pentru aceaea, bună agoniseală mi-am agonisit.

29 Dat-au Domnul limbă mie plata mea şi cu aceaea voiu lăuda pre El.

30 Apropiiaţi-vă cătră mine cei neînvăţaţi şi mâneţi în casa învăţăturii!

31 Pentru ce întârziiaţi la aceastea şi sufletele voastre însătoşează foarte?

32 Deşchis-am gura mea şi am grăit: „Agonisiţi-vă fără de argint”.

33 Supuneţi cerbicea voastră supt jug, şi să priimească sufletul vostru învăţătură; aproape easte a o afla pre ea.

34 Vedeţi cu ochii voştri că puţin m-am ostenit şi multă odihnă mi-am aflat.

35 Luaţi învăţătură, că mult număr de argint şi mult aur veţi câştiga cu ea.

36 Veselească-să sufletul vostru de mila Lui şi nu vă ruşinaţi de lauda Lui.

37 Lucraţi lucrul vostru mai înainte de vreame, şi va da plata voastră în vreamea sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.