×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 48

Ilie, Eliseiu, Iezechiia, Isaiia, proroc mare, care, povăţuind, s-au mântuit jidovii de asirii.

1 Şi-au sculat Ilie, prorocul, ca focul, şi cuvântul lui ca făcliia ardea,

2 Carele au adus preste ei foamete şi cu râvna sa i-au împuţinat pre ei.

3 Cu cuvântul Domnului au oprit ceriul şi de trei ori au pogorât foc.

4 Cât te-ai mărit, Ilie, întru minunile tale? Şi cine easte aseamenea ţie, ca să se laude?

5 Cel ce ai înviiat pre mort din morţi şi din iad cu cuvântul Celui Preaînalt.

6 Cel ce ai pogorât pre împăraţi la pierzare şi pre cei măreţi de pre scaonul lor.

7 Cel ce ai auzit în Sina mustrare şi în Horiv, judecăţile izbândirei.

8 Cel ce ai uns împăraţi spre răsplătire şi proroci următori după tine.

9 Cel ce te-ai înălţat cu vifor de foc, cu car de cai de foc.

10 Cel ce eşti scris, în mustrări la vremi, ca să potoleşti mâniia mai înainte de mânie şi să întorci inima tatălui cătră fiiu şi să aşezi neamurile lui Iacov.

11 Fericiţi cei ce te-au văzut pre tine şi cei ce întru dragoste au adormit, că şi noi cu viiaţă vom trăi.

12 Ilie, carele cu vifor s-au acoperit, şi Eliseiu s-au umplut de duhul lui.

13 Şi în zilele sale nu s-au clătit de biruitori, şi nimene nu l-au supus pre el.

14 Tot cuvântul nu au fost ascuns înaintea lui şi întru adormire au prorocit trupul lui.

15 Şi în viiaţa sa au făcut seamne, şi la moarte minunate au fost lucrurile lui.

16 Cu toate aceastea nu s-au pocăit norodul şi nu au încetat de la păcate, până ce s-au prădat din pământul său şi s-au râsipit în tot pământul.

17 Şi au rămas norod puţin şi domn în casa lui David.

18 Unii dintru ei au făcut ce e plăcut, iară unii au înmulţit păcate.

19 Iezechiia au întărit cetatea sa şi au băgat în mijlocul eia apă.

20 Săpat-au cu fier piiatra cea colţurată şi au zidit izvoară de ape.

21 În zilele lui, suitu-s-au Senahirim şi au trimis pre Rapsachi şi au râdicat mâna sa asupra Sionului şi s-au sumeţit cu trufiia sa.

22 Atunci s-au clătit inimile şi mâinile lor, şi s-au chinuit ca ceale ce nasc, şi au chemat pre Domnul cel milostiv, întinzind ei mâinile sale cătră El.

23 Şi Cel Sfânt din ceriu degrab i-au auzit pre ei şi i-au mântuit pre ei prin mâna lui Isaie.

24 Lovit-au tabăra asiriianilor şi i-au omorât pre ei îngerul Lui.

25 Pentru că au făcut Iezechiia ce au plăcut Domnului şi s-au întărit în căile lui David, tatălui său, care le-au poruncit Isaie, prorocul cel mare şi credincios, întru vedearea sa.

26 În zilele lui, s-au înturnat soarele şi au adaos împăratului viiaţa.

27 Cu duh mare au văzut ceale de pre urmă şi au mângăiat pre cei ce plângea în Sion.

28 Până în veaci au arătat ceale ce vor să fie şi ceale ascunse, mai înainte de ce au venit eale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.