×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 47

Laudă pre Natan, prorocul, pre David, şi vârsta cea mai dintâiu a lui Solomon, şi îi huleaşte bătrâneaţele, nebuniia lui Rovoam, şi pedepseaşte închinarea de idoli a lui Ierovoam.

1 Şi, după acesta, s-au sculat Natan a proroci în zilele lui David.

2 Ca seul cel osibit de la mântuire, aşea David, dintră fiii lui Israil.

3 Cu leii s-au jucat ca cu iezii şi cu urşii, ca cu mieii oilor.

4 În tinereaţele sale au nu au omorât pre uriiaş? Şi au luat ocara din neam când au râdicat mâna sa cu piiatra praştiei şi au oborât sumeţiia lui Goliat?

5 Că au chemat pre Domnul cel Preaînalt, Cel ce au dat puteare în dreapta lui să omoară pre omul cel tare în războiu, ca să înalţă cornul neamului său.

6 Aşea, întru zeci de mii, l-au mărit pre el şi l-au lăudat pre el întru blagosloveniile Domnului, aducând lui stemă de mărire.

7 Că au înfrânt pre vrăjmaşi primpregiur şi au defăimat pre filistimii cei împrotivnici; până în zioa de astăzi au sfărmat cornul lor.

8 Întru tot lucrul său da mărturisire Sfântului celui Preaînalt, cu cuvinte de mărire,

9 Cu toată inima sa au lăudat şi au iubit pre Cel ce l-au făcut pre el.

10 Şi au pus cântăreţi înaintea oltariului şi din glasul lor îndulceaşte versurile.

11 Dat-au în sărbători bună-cuviinţă şi au împodobit vremile până la sfârşit, lăudând ei numele cel sfânt a Lui şi de dimineaţa răsunând sfinţirea.

12 Domnul au şters păcatele lui şi au înălţat în veaci cornul lui, şi i-au dat lui făgăduinţa împăraţilor şi scaonul mărirei întru Israil.

13 După acesta, s-au sculat fiiu înţălept şi pentru dânsul au odihnit întru lărgime.

14 Solomon au împărăţit în zilele păcii, căruia Dumnezeu i-au dat odihnă primpregiur, ca să zidească casă întru numele Lui şi să gătească sfinţire în veaci.

15 Cât de înţelept ai fost în tinereaţele tale şi te-ai umplut ca un râu de înţeleagere!

16 Acoperit-au sufletul tău pământul şi l-ai umplut cu pildele gâciturilor.

17 La ostroave, departe, au ajuns numele tău şi iubit ai fost întru pacea ta.

18 Pentru cântece şi pentru pilde şi pentru parimii şi pentru tălmăciri s-au mirat de tine ţările,

19 Întru numele Domnului Dumnezeului, Cel ce S-au numit Dumnezeul lui Israil.

20 Adunat-ai ca cusitoriul aurul şi ca plumbul ai înmulţit argintul.

21 Plecat-ai sinurile tale muierilor şi te-ai volnicit întru trupul tău.

22 Dat-ai ocară întru mărirea ta şi ai spurcat sămânţa ta, ca să aduci mânie preste fiii tăi şi m-am umilit pentru nebuniia ta, ca să se împărţască împărăţiia în doao părţi, şi de la Efraim să înceapă împărăţie neascultătoare.

23 Iară Domnul nu va părăsi mila Sa şi nu să va depărta de la lucrurile Sale,

24 Nici va piiarde pre nepoţii celui ales şi sămânţa celui ce L-au iubit pre El nu o va stânge.

25 Şi au dat rămăşiţă lui Iacov şi lui David, dintr-însul, rădăcină.

26 Şi s-au odihnit Solomon cu părinţii săi.

27 Şi au lăsat după sine, din sămânţa sa, nebunie norodului şi pre Rovoam, cel cu puţină înţălepciune, carele cu sfatul său au abătut norodul.

28 Şi pre Ierovoam, feciorul lui Navat, carele au făcut pre Israil să păcătuiască şi au dat lui Efraim calea păcatului.

29 Şi s-au înmulţit păcatele lor foarte, cât i-au mutat pre ei din pământul lor.

30 Şi au cercetat toată răutatea, până ce au venit izbânda preste ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.