×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 45

Lauda lui Moisi şi a lui Aaron, râvna lui Finees.

1 Şi au scos dintru el bărbat de milă, carele au aflat har înaintea ochilor a tot trupul, pre Moisi cel iubit de Dumnezeu şi de oameni, a cărui pomenire easte întru blagoslovenii.

2 Asămănatu-l-au pre el cu mărirea sfinţilor şi l-au mărit pre el cu frică asupra vrăjmaşilor şi cu cuvintele lui au făcut să înceate seamne.

3 Măritu-l-au pre el înaintea feaţii împăraţilor.

4 Dat-au prin el porunci norodului Său şi i-au arătat lui mărirea Sa.

5 Pentru credinţa şi pentru blândeaţele lui l-au sfinţit; alesu-l-au pre el din tot trupul, făcutu-l-au pre el să auză glasul Său şi l-au băgat pre el în negură.

6 Şi i-au dat lui înaintea feaţii porunci, leagea vieţii şi a ştiinţei, ca să înveaţe pre Iacov aşezământul de leage al Său şi pre Israil, judecăţile Sale.

7 Înălţat-au pre Aaron sfânt aseamenea lui, pre fratele lui, din neamul lui Levi.

8 Întărit-au cu el legătură veacinică şi i-au dat preoţiia norodului.

9 Fericitu-l-au pre el cu bună podoabă şi l-au încins cu haină de mărire.

10 Îmbrăcatu-l-au cu săvârşire de laudă şi l-au întărit pre el cu vasele vârtutei.

11 Nădragi şi haină lungă până în pământ şi umărariu; şi l-au încungiurat pre el cu rodioare de aur şi cu zurgălao multe, împregiur.

12 Ca să răsune glas în umblarea lui, auzit să facă sunetul în besearică, întru pomenirea fiilor norodului Său.

13 Cu haină sfântă, cu aur şi cu vânăt şi cu mohorât, lucru de împestritoriu cu engolpiul judecăţii, cu arătările adevărului.

14 Cu coc răsucit, lucru de meşter, cu pietri scumpe săpate ca peceatea, legate cu aur, lucru de tăietoriu de piiatră, întru pomenire, cu scrisoare săpată după numărul neamurilor lui Israil.

15 Cunună de aur deasupra mitrei, închipuirea peceţii sfinţeniei, mărirea cinstei, lucrul vârtutei, poftele ochilor împodobite, frumoasă.

16 Mai înainte de el nu au fost ca acealea până în veac, nu s-au îmbrăcat de alt neam, fără numai singuri fiii lui şi nepoţii lui, totdeauna.

17 Jertva lui vor aduce de tot, în toată zioa, de doao ori neîncetat.

18 Umplut-au Moisi mâinile şi l-au uns pre el cu untdelemn sfânt.

19 Au fost lui spre legătură veacinică şi săminţiei lui în zilele ceriului, ca să slujească Lui împreună şi să preoţască şi să blagoslovească pre norodul Lui, întru numele Lui.

20 Alesu-l-au pre el din toţi cei vii, ca să aducă jertvă Domnului, tămâie şi miros de bună mireasmă întru pomenire, ca să se roage pentru norodul Său.

21 Datu-i-au lui poruncile Sale şi puteare preste aşezământurile judecăţilor, ca să înveaţe pre Iacov mărturiile şi în leagea Lui să lumineaze pre Israil.

22 Stătut-au împrotiva lui cei străini şi au pismuit asupra lui în pustie.

23 Oamenii cei ce era cu Datan şi cu Aviron şi adunarea lui Core cu mânie şi cu urgie.

24 Văzut-au Domnul şi nu I-au plăcut Lui, şi ei s-au amistuit de iuţimea mâniei.

25 Făcut-au cu ei minuni, amistuindu-i pre ei cu focul văpăii Sale.

26 Şi au adaos lui Aaron mărire şi i-au dat lui moştenire.

27 Pârga roadelor dintâiu au împărţit lor; pâine mai întâiu le-au gătit lor să se sature.

28 Că jertvele Domnului vor mânca, care le-au dat lui şi seminţiei lui.

29 Iară în pământul norodului moştenire nu va avea şi parte nu easte lui întru norod,

30 Că El e partea moştenirei lui.

31 Şi Finees, fiiul lui Eleazar al treilea, easte întru mărire, râvnind el întru frica Domnului.

32 Că au stătut, când s-au întors norodul cu bunătatea şi sârguinţa sufletului său, şi s-au rugat pentru Israil.

33 Pentru aceaea, i-au pus lui legătură de pace, înainte-stătătoriu celor sfinte şi norodului Său, ca să fie lui şi seminţiei lui mărirea preoţiei în veaci.

34 Şi legătură cu David, fiiul din neamul lui Iuda, ca să moştenească împărăţiia fiii lui, unul după altul, singur; aşea moştenire lui Aaron şi seminţiei lui.

35 Dea voao înţălepciune întru inima voastră, ca să judecaţi pre norodul Lui cu dreptate, ca să nu se stângă bunătăţile lor şi mărirea lor în neamurile lor

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.