×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 43

Dumnezeu Să laudă pentru lucrurile Sale, dară decât toată lauda easte mai mare.

1 Mărimea înălţimei, tăriia cură-ţeniei, forma ceriului întru vedearea mărirei.

2 Soarele în ivire vestind, în ieşire, vas minunat, făptura Celui Preaînalt.

3 Când easte la amiiazăzi, uscă pământul, şi înaintea arderii lui cine va sta?

4 Căminul suflând în lucrurile arsurii, de trei ori mai tare easte soarele arzind munţii.

5 Suflând abur de foc şi strălucind rază, întunecă ochii.

6 Mare e Domnul, Cel ce l-au făcut pre el, şi cu porunca Lui grăbeaşte meargerea.

7 Şi luna o au făcut, ca în vreamea sa să fie arătare vremilor şi semn veacului.

8 Din lună e semnul sărbătorii, lumină, carea scade până la sfârşit.

9 Luna după numele ei easte, minunate schimbări face crescând.

10 Vas taberilor întru înălţime, întru tăriia ceriului strălucind.

11 Frumseaţa ceriului easte slava stealelor, podoabă luminând întru ceale înalte, Domnul.

12 În cuvintele Celui Sfânt vor sta la judecată, nici vor scădeaa în stările sale.

13 Vezi curcubeul şi binecuvântă pre Cel ce l-au făcut pre el, că foarte frumos easte în strălucirea sa.

14 Încungiurat-au ceriul împregiur cu mărire, mâinile Celui Preaînalt l-au întins pre el.

15 Cu porunca Lui au grăbit zăpada şi grăbeaşte fulgerile după judecata Sa.

16 Pentru aceaea, să deşchid vistieriile şi norii zboară ca pasările.

17 Cu mărimea Sa întăreaşte norii şi sfarmă pietrile grindinei.

18 Şi de căutarea Lui să vor cutremura munţii.

19 Cu voia Lui suflă austrul; glasul tunetului Lui au făcut să se chinuiască pământul,

20 Şi viforul mieziinopţii şi volbura vântului;

21 Presară zăpada ca pasările ce zboară, şi ca cum poposeaşte lăcusta e pogorârea ei.

22 De frumseaţa albimei ei să va mira ochiul şi de ploaia ei să va spăimânta inima.

23 Şi bruma ca sarea o varsă pre pământ, carea, deaca înghiiaţă, să face ca vârvurile de ţepuşi.

24 Vânt reace va sufla de la miiazănoapte şi va îngheţa apa toată, adunarea apei va acoperi şi să va îmbrăca ca cu o platoşe apa.

25 Mânca-va munţii şi va arde pustiiul şi va stânge verdeaţa ca focul.

26 Leac reapede a tuturor acestora va fi negura, roaoa întâmpinând va stâmpăra de zăduh.

27 Cu cuvântul Său au făcut să înceate adâncul şi au sădit într-însul ostroave.

28 Cei ce umblă pre mare povestesc primejdiile ei şi cu auzirile urechilor noastre ne mirăm.

29 Şi acolo sânt lucruri preamărite şi minunate, osibire a tot dobitocul, făptura chiţilor.

30 Printr-Însul e sporiul săvârşitului Lui şi în cuvântul Lui s-au aşezat toate.

31 Multe vom grăi şi nu vom ajunge, şi sfârşitul cuvintelor El easte întru toate.

32 Mărind, ce vom putea? Că El easte Cel Mare decât toate lucrurile Sale.

33 Groaznic easte Domnul şi mare foarte, şi minunată easte putearea Lui.

34 Mărind pre Domnul, înălţaţi-L cât veţi putea, pentru că va prisosi încă;

35 Şi înălţindu-L pre El, întăriţi-vă, nu vă osteniţi, pentru că nu veţi ajunge.

36 Cine L-au văzut pre El şi va povesti? Şi cine-L măreaşte pre El precum easte?

37 Multe ascunse sânt mai mari decât aceastea; că puţine am văzut din lucrurile Lui.

38 Că toate le-au făcut Domnul şi celor cuvioşi le-au dat înţelepciune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.