×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 4

Îndeamnă spre milostenie şi spre înţălepciune, arătând folosinţele aceştiia. Ruşinea e bună şi rea. A nu să tăinui înţălepciunea, nici a trăi împrotiva adevărului. A să lupta pentru dreptate. Lucrarea ta să răspunză cuvântului. Fii de omenie cătră supuşii tăi şi nu scump.

1 Fiiule, viiaţaa săracului să nu o lipseşti şi ochii cei lipsiţi nu-i face să aşteapte.

2 Sufletul flămând să nu-l întristezi şi să nu urgiseşti pre om când are lipsă.

3 Inima năcăjită nu o turbura şi nu întârziia a da celui lipsit.

4 Rugăciunea celui năcăjit nu o lăpăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de cătră cel lipsit.

5 De cătră cel sărac nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blastăme.

6 Că rugăciunea celui ce te blastămă pre tine, întru amărăciunea sufletului său, o va auzi Cel ce l-au făcut pre el.

7 Iubit te fă adunării şi celui mai mare smereaşte capul tău.

8 Pleacă săracului ureachiia ta şi cu blândeaţe răspunde lui ceale de pace.

9 Scoate pre cel năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuiaşte şi să nu slăbeşti de inimă când judeci.

10 Fii celor săraci ca un tată şi în loc de bărbat mumei lor.

11 Şi vei fi ca fiiul Celui Preaînalt şi te va iubi mai mult mumă-ta.

12 Înţălepciunea înalţă pre fiii săi şi priimeaşte pre cei ce o caută pre ea.

13 Cel ce o iubeaşte pre ea iubeaşte viiaţa, şi cei ce mânecă la ea să vor umplea de veselie.

14 Cel ce o ţine pre ea va moşteni mărire, şi oriunde va mearge blagoslovi-l-va pre el Domnul.

15 Cei ce slujesc ei sluji-vor Celui Sfânt, şi pre cei ce o iubesc pre ea îi iubeaşte Domnul.

16 Cel ce ascultă de ea judeca-va neamuri, şi cel ce să apropie de ea va lăcui cu nădeajde.

17 De vei creade ei, o vei moşteni pre ea şi vei ţinea rodurile ei.

18 Că curmeziş umblă cu dânsul întâiu, teamere şi frică va aduce preste el,

19 Şi-l va chinui pre el cu învăţătura sa, până ce va creade sufletului lui, şi-l va ispiti pre el întru îndreptările sale.

20 Şi iarăşi să va întoarce drept la el şi-l va veseli pre el, şi va descoperi lui ascunsele sale.

21 Iară de va rătăci, îl va părăsi pre el şi-l va da în mâinile căderii lui.

22 Păzeaşte vreamea şi te fereaşte de rău şi pentru sufletul tău nu te ruşina.

23 Că easte ruşine carea aduce păcat, şi easte ruşine carea aduce mărire şi har.

24 Nu lua faţă asupra sufletului tău şi nu te ruşina de cădearea ta.

25 Nu opri cuvântul în vreame de mântuire,

26 Că din cuvânt să cunoaşte înţălepciunea, şi din graiurile limbii, învăţătura.

27 Nu grăi împrotiva adevărului, ci te ruşinează pentru neînvăţătura ta.

28 Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu te sili împrotiva curgerii râului.

29 Şi nu te supune omului nebun şi nu lua faţa celui putearnic.

30 Până la moarte te luptă pentru adevăr şi Domnul Dumnezeu Se va lupta pentru tine.

31 Nu fi aspru cu limba ta şi leaneş întru lucrurile tale.

32 Nu fi ca un leu în casa ta şi nu năcăji cu mănie pre casnicii tăi.

33 Să nu fie mâna ta întinsă a lua şi strânsă a da.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.