×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 39

Cel înţălept zisele şi faptele celor de demult le cearcă. Să pomenesc deatoriile înţăleptului. Dumnezeu întru toate să Se laude. Lucrurile lui desăvârşit.

1 Înţelepciunea tuturor celor de demult o va cercaa şi în prorocii să va îndeletnici.

2 Graiurile bărbaţilor celor vestiţi le va păzi şi va străbate zisele ceale încurcate.

3 Ascunsele pildelor le va cerca şi în tainele gâciturilor va petreace.

4 În mijlocul celor mari va sluji şi înaintea povăţuitorilor să va arăta.

5 În pământul neamurilor străine va umbla, că ceale bune şi ceale reale întru oameni ispiteaşte.

6 Inima sa o va adaoge a mâneca cătră Domnul, Cel ce l-au făcut pre el, şi înaintea Celui Preaînalt să va ruga.

7 Şi va deşchide gura sa întru rugăciune şi pentru păcatele sale să va ruga.

8 De va vrea Domnul cel Mare, de duhul înţeleagerii să va umplea.

9 Acesta ca ploaia va vărsa cuvintele înţelepciunei sale şi întru rugăciune să va mărturisi Domnului.

10 Acesta va îndrepta sfatul lui şi ştiinţa, şi întru ceale ascunse ale lui va cugeta.

11 Acesta va arăta învăţătura dăscăliei sale şi leagea legăturei Domnului să va lăuda.

12 Lăuda-vor înţelepciunea lui mulţi; până în veac nu să va stânge.

13 Nu va peri pomenirea lui şi numele lui va fi viu în neamurile neamurilor.

14 Înţelepciunea lui o vor spune neamurile şi lauda lui o va vesti adunarea.

15 De va rămânea, nume-şi va lăsa mai mult decât o mie; şi de va odihni, îşi agoniseaşte şie.

16 Încă ceale ce le-am gândit le voiu grăi şi ca luna plină m-am umplut.

17 Ascultaţi-mă pre mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca şi trandafirul ce creaşte spre curgerea apeib,

18 Şi ca tămâia, bine mirosiţi miros şi înfloriţi floare ca crinul.

19 Daţi miros şi lăudaţi cu cântare, binecuvântaţi pre Domnul întru toate lucrurile.

20 Daţi mărire numelui Lui şi vă mărturisiţi întru lauda Lui, cu cântările buzelor şi cu alăute, şi aşea să ziceţi întru mărturisire:

21 „Lucrurile Domnului toate bune sânt foarte; şi toată porunca în vreamea sa va fi.

22 Şi nu easte pentru ce să zici: «Ce e aceastac?» Că toate în vreamea sa să vor cerca.

23 De cuvântul Lui au stătut apa ca stogul şi de graiul gurii Lui, vasăle apelor.

24 Întru porunca Lui toată bunavoinţă easte, şi nu easte cine să împuţineaze mântuirea Lui.

25 Lucrurile a tot trupul înaintea Lui sânt şi nimica nu să poate ascunde de cătră ochii Lui. Din veac în veac au privit şi nimic nu easte inunat înaintea Lui.

26 Nu pot zice: «Ce easte aceasta? Pentru ce easte aceasta?», că toate pentru folosul lor sânt făcute.

27 Blagosloveniia Lui au acoperit pământul ca un râu şi ca un potop uscatul l-au îmbătat.

28 Aşea, mâniia Lui o vor moşteni neamurile, precum au mutat apele întru sărătură.

29 Căile Lui celor cuvioşi sânt direapte, iară celor făr’ de leage, împiedecări.

30 Ceale bune celor buni s-au zidit din început, iară celor păcătoşi, ceale reale.

31 Începutul a toată lipsa vieţii omului easte apa, focul şi fierul şi sarea şi făina de grâu şi miiarea şi laptele, sângele strugurului şi untuldelemn şi haina.

32 Aceastea toate celor cuvioşi întru bunătăţi, iară celor păcătoşi întru reale, să vor întoarce.

33 Sânt duhuri făcute pentru ca să facă izbândă şi întru mâniia lor au întărit bătăile lor.

34 Şi în vreamea sfârşitului vor vărsa tăriia, şi mâniia Celui ce i-au făcut pre ei o vor înceta.

35 Focul şi grindinea şi foametea şi moartea, toate aceastea spre izbândire sânt făcute.

36 Dinţii fiiarălor şi scorpiile şi şerpii şi sabiia izbânditoare, ca să piiarză pre cei necredincioşi.

37 Întru porunca Lui să vor veseli şi pre pământ la trebi să vor găti, şi în vremile sale nu vor treace cuvânt.

38 Pentru aceaea, din început m-am întărit şi am cugetat, şi în scrisoare am lăsat:

39 «Toate lucrurile Domnului bune şi tot folosul în vreamea sa îl vor da».

40 Şi nu să poate zice: «Aceasta e mai rea decât aceaea», că toate în vreamea sa să vor adeveri”.

41 Şi acum, cu toată inima şi gura, lăudaţi şi binecuvântaţi numele Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.