×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 33

Dumnezeiasca înţălepciune pre unii înalţă, iară pre alţii smereaşte, şi aceasta după dreaptă judecată. Bărbatul înţălept nu să supune neînţălepţeaşte fiiului său, nici muierii, nici oricui altui om.

1 Pre cel ce să teame de Domnul nu-l va întimpina răul, fără numai ispită, şi iară-l va izbăvi pre el.

2 Bărbatul înţălept nu va urî leagea, iară cel ce să făţărniceaşte într-însa easte ca corabiia în fortună.

3 Omul înţălegătoriu va creade legii şi leagea va fi lui credincioasă.

4 Ca întrebarea drepţilor găteaşte cuvântul şi aşea te vei asculta, leagă împreună învăţătură şi răspunde.

5 Ca roata carului e inima nebunului şi ca osiia ce să întoarce e gândul lui.

6 Ca calul armăsariu easte priiatinul hulitoriu, supt tot cel ce şeade pre el rânchează.

7 Pentru ce zi pre zi întreace şi toată lumina zilei anului de la soare easte?

8 Cu ştiinţa Domnului s-au osibit şi au schimbat vremi şi praznice.

9 Dintru eale, unele le-au înălţat şi le-au sfinţit, altele le-au pus în numărul zilelor.

10 Şi toţi oamenii sânt din ţărână, şi din pământ s-au zidit Adam.

11 Cu mulţimea ştiinţăi Domnul i-au osibit pre ei şi au schimbat căile lor.

12 Dintru ei au blagoslovit şi au înălţat. Şi dintru ei au sfinţit şi au apropiiat la Sine.

13 Dintru ei au blăstămat şi au smerit, şi-au scos pre ei din lăcaşurile sale.

14 Ca lutul olariului în mâna Lui, toate căile Lui după bună plăcearea Lui.

15 Aşea sânt oamenii în mâna Celui ce i-au făcut pre ei, ca să le dea lor după judecata Sa.

16 Împrotiva răului easte binele şi împrotiva morţii, viiaţa.

17 Aşea e împrotiva cuviosului cel păcătos.

18 Aşijderea, priveaşte la toate lucrurile Celui Preaînalt: doao, doao, şi unul împrotiva unuia.

19 Şi eu mai pre urmă am privegheat şi am moştenit de tot, ca de la început.

20 Ca cel ce adună în vie pre urma culegătorilor, cu blagosloveniia Domnului am ajuns, şi ca cel ce culeage, am umplut teascul.

21 Socotiţi că nu numai pentru mine singur m-am ostenit, ci pentru toţi cei ce caută învăţătură.

22 Ascultaţi-mă pre mine, mai-marii norodului şi povăţuitorii adunării, băgaţi în urechi.

23 Fiiului şi muierii, fratelui şi priiatinului, în viiaţa ta, să nu-i dai puteare asupra ta.

24 Şi banii tăi nu-i da altuia, ca nu cumva să-ţi pară rău şi să te rogi pentru ei.

25 Până trăieşti şi easte suflet întru tine, nici unui trup nu te supune.

26 Că mai bine easte ca fiii tăi să se roage de tine, decât tu să cauţi la mâinile fiilor tăi.

27 Întru toate lucrurile tale fii săvârşitoriu, nu da hulă întru mărirea ta.

28 În zioa sfârşitului zilelor vieţii tale şi la vreamea morţii tale, împarţi moştenirea ta.

DE SLUGI

29 Mâncare şi toiag şi povară la măgariu; iară la slugă, pâine şi certare şi lucru.

30 Lucră cu sluga şi vei afla odihnă; slobozi mâinile lui şi va cerca slobozenie.

31 Jugul şi hamul pleacă grumazii, şi pre sluga cea rea, legăturile şi caznele.

32 Pune-l pre el la lucru, ca să nu şează fără de lucru, că multă răutate au învăţat lenevirea.

33 La lucru pune-l pre el, precum să cade lui, şi de nu te va asculta, îngreoiază obezile lui.

34 Şi să nu prisoseşti preste tot, afară de cale, şi fără de judecată nimica să nu faci.

35 De ai slugă, să fie ca tine, că cu sânge l-ai câştigat pre el.

36 De ai slugă, grijeaşte-l pre el ca şi pre tine însuţi, că ca de sufletul tău vei avea de el lipsă.

37 De-l vei năcăji pre el şi, sculându-să, va fugi, în carea cale îl vei căuta pre el?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.