×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 24

Numără laudele înţelepciunii, folosul şi înceaperea ei.

1 Înţelepciunea va lăuda sufletul său şi în mijlocul norodului să va mări.

2 Întru adunarea Celui Preaînalt va deschide gura sa şi înaintea puterii Lui să va lăuda:

3 „Eu din gura Celui Preaînalt am ieşit şi ca negura am acoperit pământul.

4 Eu întru ceale înalte am lăcuit şi scaonul mieu easte în stâlp de nor.

5 Încungiurarea ceriului am încungiurat singură şi în fundul adâncurilor am umblat.

6 În valurile mării şi în tot pământul şi în tot norodul şi neamul am căştigat.

7 După toate aceastea, am cercat odihnă întru a cui moştenire aş sălăşlui.

8 Atunci mi-au poruncit mie Făcătoriul tuturor, şi Cel ce m-au făcut pre mine au aşezat lăcaşul mieu.

9 Şi au zis: «Întru Iacov lăcuiaşte şi întru Israil moşteneaşte».

10 Mai înainte de veac, dintru început m-au zidit pre mine şi până în veac nu mă voiu sfârşi.

11 În lăcaşul cel sfânt, înaintea Lui am slujit, şi aşea, în Sion m-am întărit.

12 În cetatea cea iubită aşijderea m-au odihnit şi în Ierusalim, putearea mea.

13 Şi m-am înrădăcinat în norod mărit în partea Domnului, a moştenirei Lui.

14 Ca un chedru, în Livan, m-am înălţat şi ca un chiparos în munţii Ermonului.

15 Ca un finic, în ţermuri, m-am înălţat, şi ca săditurile trandafirului în Ierihon.

16 Ca un maslin frumos în câmp, şi m-am înălţat ca un paltin.

17 Ca scorţişoara şi aspalatul, mirosurilor am dat miros, şi ca smirna cea aleasă, am slobozit bun miros.

18 Ca halvanul şi ca onixul şi ca stactiia şi ca aburul Livanului în cort.

19 Eu ca şi terevintul am întins ramurile meale, şi ramurile meale sânt ramurile mărirei şi ale darului.

20 Eu ca o viţă am odrăslit dar, şi florile meale sânt rodul mărirei şi al avuţiei.

21 Apropiiaţi-vă cătră mine, cei ce mă poftiţi pre mine, şi vă săturaţi din rodurile meale.

22 Că pomenirea mea e mai dulce decât miiarea, şi moştenirea mea, decât fagurul mierii.

23 Cei ce mă mânâncă pre mine iară vor flămânzi, şi cei ce mă beau pre mine iară vor însătoşea.

24 Cel ce mă ascultă pre mine nu să va ruşina şi cei ce lucrează întru mine nu vor păcătui”.

25 Toate aceastea sânt cartea legăturii Dumnezeului celui Preaînalt, leagea carea o au poruncit Moisi moştenire adunărilor lui Iacov.

26 Cel ce umple ca Fisonul înţelepciunea, şi ca Tigrul în zilele tinerilor;

27 Cel ce umple ca Efratul înţeleagerea, şi ca Iordanul, în zilele seacerii;

28 Cel ce arată ca lumina învăţătura, ca Ghionul în zilele culesului.

29 Cel dintâiu nu o au cunoscut desăvârşit, aşijderea, şi cel de pre urmă nu o va străbate pre ea.

30 Decât marea s-au înmulţit cugetul ei, şi sfatul ei, decât adâncul cel mare.

31 Şi eu, ca o albie de râu şi ca un şipot de apă, am ieşit în raiu.

32 Zis-am: „Adăpa-voiu grădina mea şi voiu îmbăta sădirea mea”.

33 Iată, s-au făcut mie din albie râu, şi din râul mieu s-au făcut mare.

34 Că învăţătura ca ziorile o luminez şi o arăt pre ea până departe.

35 Şi ca prorociia voiu turna învăţătura şi o voiu lăsa pre ea în neamurile veacurilor.

36 Vedeţi că nu pentru mine numai m-am ostenit, ci pentru toţi cei ce o caută pre ea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.