×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 20

Adaoge a vorbi despre dojenire şi despre limbuţie, încă şi despre daruri şi minciună.

1 Mai bine easte a mustra decât a să mâniia.

2 Şi cel ce să mărturiseaşte de scădeare să va opri.

3 Precum easte pofta famenului a strica fecioriia featei, aşea easte cel ce cu sila face judecată.

4 Easte carele tace şi să află înţălept, şi easte carele să face urât pentru vorba cea multă.

5 Şi easte carele tace pentru că nu are ce să răspunză, şi easte carele tace pentru că ştie vreamea.

6 Omul înţălept va tăcea până la vreame, iară cel spurcat şi nebun va treace preste vreame.

7 Cel ce înmulţeaşte cuvintele urî-să-va, şi cel ce-şi ia şie puteare să va urî.

8 Easte sporiu omului întru ceale reale, şi easte aflare spre scădeare.

9 Easte dare, carea nu-ţi va folosi, şi easte dare a căriia îndoită easte răsplătirea.

10 Easte micşorare pentru mărire, şi easte carele din smerenie şi-au râdicat capul.

11 Easte carele cumpără multe cu puţin, şi easte carele plăteaşte cu şeapte părţi mai mult.

12 Cel înţelept întru cuvinte iubit să va face pre sine, iară darurile celor nebuni să vor vărsa.

13 Darul celui fără de minte nu-ţi va folosi ţie, că ochii lui în loc de unul sânt mulţi.

14 Puţinteale va da şi multe va împuta, şi va deşchide gura sa ca un strigătoriu.

15 Astăzi va da împrumut şi mâne va ceare îndărăpt; urât om easte unul ca acesta.

16 Nebunul va zice: „Nu easte mie priiatin şi nu easte har întru bunătăţile meale.

17 Cei ce mănâncă pâinea mea sânt răi cu limba”.

18 De câte ori şi câţi vor batjocori pre el?

19 Mai bună easte cădearea pre pământ, decât cădearea limbii; aşea cădearea celor răi degrab va veni.

20 Omul nemulţămitoriu easte poveaste fără de vreame, pururea va fi în gura celor neînvăţaţi.

21 Din gura nebunului să va goni pilda, că nu o va zice în vreamea ei.

22 Easte carele de nevoie să opreaşte a păcătui şi întru odihna sa nu să va umili.

23 Easte carele-şi piiarde sufletul său pentru ruşine, şi de cătră faţa cea fără de minte va piiarde pre el.

24 Easte carele pentru ruşinea făgăduiaşte har priiatinului şi şi-l face pre el vrăjmaş în zădar.

25 Ocară rea easte la om minciuna, în gura celor neînvăţaţi, pururea va fi.

26 Mai bun easte furul decât cel ce pururea minte; iară amândoi pierzarea vor moşteni.

27 Năravul omului mincinos easte ocară, şi ruşinea lui easte cu el pururea.

CUVINTELE PILDELOR

28 Cel înţelept la cuvânt să va înălţa pre sine, şi omul înţelept va plăcea celor mari.

29 Cel ce lucră pământul înălţa-va stogul său, şi cel ce place celor mari curăţi-se-va de nedreptate.

30 Ospeaţele şi darurile orbesc ochii înţălepţilor, şi ca zăbala în gură abat mustrările.

31 Înţălepciunea ascunsă şi comoara neştiută, ce folos easte de amândoao?

32 Mai bun easte omul carele-şi ascunde nebuniia sa, decât omul carele-şi ascunde înţălepciunea sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.