×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 16

Izbânda lui Dumnezeu împrotiva celor necredincioşi şi mila spre cei buni. De cunoştinţa şi judecata lui Dumnezeu nimenea nu să poate feri, a Căruia lucruri sânt neispitite.

1 Nu pofti mulţime de fii fără de folos, nici te bucura de fiii necredincioşi.

2 De se vor înmulţi, nu te bucura de ei, de nu easte frica lui Dumnezeu cu ei.

3 Nu creade vieţii lor şi nu nădăjdui întru locula lor.

4 Că mai bun easte unul decât o mie, şi a muri fără de fii, decât a avea fii fără de frica lui Dumnezeu.

5 Că un înţălept va umplea cetatea de lăcuitori, iară neamul celor necredincioşi să va pustii.

6 Multe ca aceastea am văzut cu ochii miei şi mai tari decât aceastea au auzit ureachiia mea.

7 Întru adunarea păcătoşilor aţiţa-să-va foc, şi în neamul neascultătoriu s-au aprins mânie.

8 Nu s-au milostivit spre uriiaşii cei de demult, carii s-au depărtat întru tăriia lor.

9 Nu au iertat, pentru nemerniciia lui Lot, pre cei ce i-au urât pentru trufiia lor.

10 Nu s-au făcut Lui milă de neamul pierzării, carii să înălţasă întru păcatele sale.

11 Şi aşeab, şease sute de mii de pedestri adunaţi întru învârtoşearea inimii salec.

12 De va fi unul vârtos la cerbice, minune va fi de să va curăţi.

13 Că mila şi mâniia la El easte. El poate să Se milostivească şi să Se mânie.

14 Precum e multă mila Lui, aşea e multă şi certarea Lui, pre om după faptele lui îl judecă.

15 Nu va scăpa păcătosul cu răpirea, nici va întârziia răbdarea celui binecredincios.

16 La toată milosteniia va face lor; fieştecine după faptele sale va afla.

17 Să nu zici „De Domnul mă voiu ascunde, au dintru înălţime aduce-ş-va cineva aminte de mine?

18 Întru norod mare nu mă voiu pomeni, că ce easte sufletul mieu întru atâta mulţime de făpturi?”

19 Iată ceriul, şi ceriul ceriului lui Dumnezeu, adâncul şi pământul să vor clăti întru cercetarea Lui.

20 Aşijderea, munţii şi temeliile pământului, când va căuta spre eale, de frică să vor cutremura.

21 Şi de aceastea nu va gândi inima, şi de căile Lui cine-şi va aduce aminte?

22 Şi vifor, care nu-l va vedea om, iară ceale mai multe lucruri ale Lui sânt ascunse.

23 Lucrurile dreptăţii cine le va vesti sau cine va răbda? Că departe e făgăduinţa.

24 Cel ce să micşorează cu inima cugetă aceastea; iară bărbatul cel fără de minte şi rătăcit cugetă ceale nebune.

25 Ascultă, fiiul mieu, şi învaţă ştiinţă, şi ia aminte cu inima ta la cuvintele meale.

26 Arăta-voiu în cumpănă învăţătura şi cu amăruntul voiu vesti ştiinţa.

27 Întru judecata Domnului, lucrurile Lui din început, şi de când le-au făcut au osibit părţile lor.

28 Împodobit-au în veac lucrurile Sale şi începuturile lor, în neamurile lor, nici au flămânzit, nici s-au ostenit şi nu au încetat de la lucrurile Saled.

29 Nici unul pre deaproapele său nu l-au năcăjit, şi până în veac nu se va împrotivi cuvântului Lui.

30 Şi după aceasta, au căutat Domnul pre pământ şi l-au umplut de bunătăţile Sale.

31 Cu tot fealiul de dobitoace vii au acoperit faţa lui şi într-însul va fi întoarcerea lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.