×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 10

Judecătoriul înţălept easte folositoriu, iară cel neînţălept, păgubitoriu. Supuşii urmează pre povăţuitoriu. Toate sânt în mâna lui Dumnezeu. Viiaţa omului e scurtă, după moarte, viermi. Te fereaşte de nedreptate, de ocară şi de lăcomie. Pe trufaşi i-au pierdut Dumnezeu. Săracul drept să nu să urgisească, nici bogatul păcătos să se cinstească.

1 Judecătoriul înţălept va învăţa pre norodul său, şi povăţuirea celui înţălept cu rânduială va fi.

2 După cum easte judecătoriul norodului, aşea sânt şi slugile lui, şi cum easte mai-marele cetăţii, aşea sânt toţi cei ce lăcuiesc într-însa.

3 Împăratul neînvăţat va piiarde pre norodul său, şi cetatea să va lăcui prin înţălepciunea celor putearnici.

4 În mâna Domnului easte stăpânirea pământului, şi în vreamea sa va scula pre cel folositoriu preste dânsul.

5 În mâna Domnului easte sporiul omuluia, şi pre faţa cărturariului va pune mărirea sa.

6 Pentru toată nedreptatea să nu te mânii pre deaproapele, şi nimica nu face cu fapte sumeaţe.

7 Urâtă e înaintea Domnului şi înaintea oamenilor trufiia, şi de la amândoi să lapădă păcatul nedreptăţii.

8 Împărăţiia de la un neam la alt neam să mută, pentru strâmbătăţi şi pentru sumeţii, şi pentru avuţii; pentru ce să trufeaşte pământul şi cenuşa?

9 Ce să trufeaşte pământul şi cenuşa, că în viiaţă am lăpădat ceale dinlăuntru ale lui?

10 Boala îndelungată o taie doftorul, şi împăratul astăzi easte şi mâne va muri.

11 Că, murind omul, va moşteni şerpi şi fieri şi viermi.

12 Începutul trufiei omului easte a părăsi pre Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel ce l-au făcut pre el.

13 Că începutul păcatului easte trufiia şi cel ce o ţine pre ea va ploa urâciune.

14 Pentru aceaea, minunate certări au adus Domnulb şi i-au surpat pre ei până în sfârşit.

15 Scaonele celor mai mari le-au surpat Domnul şi au pus pre cei blânzi în locul lor.

16 Rădăcinile neamurilor le-au smuls Domnul şi au sădit pre cei smeriţi în locul lor.

17 Ţările neamurilor le-au surpat Domnul şi le-au stricat pre eale până la temeliile pământului.

18 Uscat-au dintru ei şi i-au pierdut pre ei şi au făcut să înceate de pre pământ pomenirea lor.

19 cNu s-au zidit oamenilor trufiia, nici iuţimea mâniei naşterii muierilor.

20 Sămânţă cinstită carea easte? Sămânţa omului.

21 Sămânţă cinstită carea easte? Cei ce să tem de Domnul.

22 Sămânţă necinstită carea easte? Sămânţa omului.

23 Sămânţă necinstită carea easte? Cei ce nu ţin poruncile.

24 Întră fraţi, povăţuitoriul lor cinstit easte, şi cei ce să tem de Domnul, înaintea ochilor Lui.

25 Mărirea celui bogat şi a celui cinstit şi a celui sărac easte frica Domnului.

26 Nu easte bine a batjocori pre săracul cel înţelept şi nu să cade a mări pre omul cel păcătos.

27 Cel mare şi judecătoriul cel putearnic să va mări, şi nici unul dintru ei nu easte mai mare decât cel ce să teame de Domnul.

28 Robului celui înţelept vor sluji cei slobozi, şi bărbatul înţelept nu va cârti când să dojeneaşte.

29 Nu te face înţelept când faci lucrul tău, nu te mări în vreamea năcazului tău.

30 Mai bun easte cel ce lucră întru toate, decât cel ce umblă sau să măreaşte şi easte lipsit de pâine.

31 Fiiule, întru blândeaţe măreaşte sufletul tău, şi-i dă lui cinste după vredniciia lui.

32 Pre cel ce păcătuiaşte asupra sufletului său cine-l va îndrepta? Şi cine va cinsti pre cel ce-şi face de ocară viiaţa sa?

33 Săracul să cinsteaşte pentru ştiinţa sa, şi cel bogat să cinsteaşte pentru avuţiile sale.

34 Iară cel ce să slăveaşte întru sărăcie, dară în avuţie cu cât? Şi cel neslăvit întru avuţie, dară în sărăcie cu câtd?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.