×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 7

Pentru că tuturor aseamenea e întrarea la viiaţă şi ieşirea, decât toate e mai de lipsă înţălepciunea, carea toate bunătăţile aduce cu sine. Împreună având duhul înţăleagerii de multe fealiuri, carea minunat înalţă pre cel ce o află desăvârşit.

1 Sânt şi eu om muritoriu, aseamenea tuturor din neamul celui dintâiu, zidit din pământ.

2 Şi în pântecele maicii meale m-am închipuit, în vreame de zeace luni închegatu-m-am, în sânge din sămânţă bărbătească şi cu somn de dulceaţă împreunându-să.

3 Şi după ce m-am născut, am tras aerul cel de obşte şi aseamenea pătimaş am căzut pre acest pământ.

4 Glasul cel dintâiu, ca şi tuturor celoralalţi, mi-au fost plânsul, în scutece am fost hrănit şi cu griji.

5 Că nici un împărat n-au avut alt început al naşterii.

6 Ci una e întrarea tuturor în viiaţă şi ieşirea, aseamenea.

7 Pentru aceaea, m-am rugat şi minte mi s-au dat mie, chemat-am şi au venit întru mine duhul înţălepciunii.

8 Mai mult o am ales pre ea, decât schiptrurile şi scaonele,

9 Şi bogăţiia nimica o am socotit asămănându-o cu ea.

10 Nici piiatra scumpă nu o am asămănat cu ea; că tot aurul asămănat cu ea puţinel năsip easte, şi argintul înaintea ei ca tina să va socoti.

11 Mai mult decât sânătatea şi frumseaţa o am iubit pre ea şi o am ales pre ea să o am în loc de lumină, că nestinsă e lumina ei.

12 Şi mi-au venit mie toate bunătăţile împreună cu ea şi nenumărată bogăţie prin mâinile ei.

13 Şi m-am veselit de toate, că înţălepciunea le povăţuiaşte pre eale, şi nu ştiiam că ea easte născătoarea acestora.

14 Şi făr’ de vicleşug o am învăţat, şi fără de pizmă daua, şi avuţiia ei nu o ascunz.

15 Că easte comoară nesfârşită oamenilor, cu carea cei ce să folosesc să fac priiatini lui Dumnezeu, pentru darurile învăţăturii.

16 Mie mi-au dat Dumnezeu să grăiesc după gândul mieu şi să cuget cum să cade de ceale ce să dau, că El easte povăţuitoriul înţălepciunei şi îndreptătoriul înţălepţilor,

17 Că în mâna Lui sântem şi noi, şi cuvintele noastre, şi toată înţălepciunea şi ştiinţa lucrurilor.

18 Că El mi-au dat mie cunoştinţă adevărată de ceale ce sânt, ca să ştiu tocmirea lumii şi lucrarea stihiilor,

19 Începutul şi sfârşitul şi mijlocul vremilor, schimbările timpurilor şi mutările vremilor, cursurile anilor şi rânduiala stealelor,

20 Firile dobitoacelor şi măniile fierilor, putearea vânturilor şi gândurile oamenilor, osibirile odraslelor şi vârtutea rădăcinilor.

21 Şi toate ceale ascunse şi ceale arătate le-am cunoscut, că m-au învăţat înţălepciunea meşter a tuturor.

22 Că easte într-însa duh de înţăleagere, sfânt, curat, de multe fealiuri, supţire, mişcătoriu, strălucit, nespurcat, luminat, fără de patimă, iubitoriu de bine, ascuţit, neoprit, de bine făcătoriu,

23 Iubitoriu de oameni, adevărat, stătornic, fără de frică, atotputearnic, atotvăzătoriu, şi carele răzbate prin toate duhurile ceale înţălegătoare, curate şi foarte supţiri.

24 Că, decât toată mişcarea, mai mişcătoare easte înţălepciunea, şi pătrunde şi încape prin toate pentru curăţiia.

25 Că easte aburul puterii lui Dumnezeu şi curgere limpede a mărirei Celui Atotputearnic, pentru aceaea nimica nu o întină pre ea.

26 Pentru că easte strălucirea luminii ceii veacinice şi oglindă curată a lucrării lui Dumnezeu şi chipul bunătăţii Lui.

27 Şi, fiindcă easte una, toate le poate, şi întru sine rămâind, toate le înnoiaşte, şi, prin neamuri, în sufletele ceale cuvioase să mută, priiatini lui Dumnezeu şi proroci tocmeaşte.

28 Că nimica nu iubeaşte Dumnezeu, fără numai pre cel ce petreace cu înţălepciune.

29 Că mai frumoasă easte ea decât soarele şi decât toată tocmirea stealelor; asămănată cu lumina mai de frunte să află ea.

30 Că după lumină urmează noaptea, iară pre înţălepciune nu o biruiaşte răutatea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.