×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 6

Îndeamnă pre împăraţi şi pre judecători să cearce înţelepciunea şi dreptatea, arătând ce perire grea va fi judecătorilor nedrepţi şi cât e de aproape înţelepciunea celor ce o caută. Şi cum că aflarea aceştiia e de folos, de carea pizmătareţul nu e vreadnic.

1 Auziţi, dară, împăraţi, şi înţăleageţi, învăţaţi-vă, judecătorii marginilor pământului.

2 Băgaţi în urechi, cei ce stăpâniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi întru noroadele neamurilor.

3 Că de la Domnul s-au dat voao stăpânirea şi putearea de la Cel Preaînalt, Carele va cerceta faptele voastre şi sfaturile va cerca.

4 Că, ispravnici fiind împărăţiei Lui, nu aţi judecat drept, nici aţi păzit leagea şi nici aţi umblat după sfatul lui Dumnezeu.

5 Cu frică şi cu grabă va sta asupra voastră, că judecată cumplită va fi celor mai mari.

6 Că celui mai mic să îngăduiaşte milă, iară cei tari tare să vor certa.

7 Că Stăpânul tuturor nu Să va ruşina de faţă, nici Să va sfii de mărire, că şi pre cel mic şi pre cel mare El l-au făcut, şi de toţi aseamenea Lui easte pronie.

8 Iară celor mai mari, grea cercare le stă asupră.

9 Deci, cătră voi, împăraţi, sânt cuvintele meale, ca să învăţaţi înţelepciune şi să nu cădeţi.

10 Pentru că cei ce au păzit cu cuviinţă ceale cuvioase cuvioşi vor fi, şi cei ce vor învăţa aceastea vor afla răspuns.

11 Poftiţi, dară, cuvintele meale şi le doriţi, şi vă veţi învăţa.

12 Luminată şi neveştezită easte înţălepciunea şi lezne să veade de cei ce o iubesc, şi să află de cei ce o caută.

13 Mai înainte aleargă la cei ce o doresc, ca mai înainte să se cunoască.

14 Cel ce mânecă la ea nu să va osteni, că o va afla şezind la porţile lui.

15 Că a cugeta de dânsa săvârşirea gândului easte, şi cel ce va priveghiia pentru ea curând va fi fără de grijă.

16 Că ea umblă împregiur, căutând pre cei vreadnici de ea, şi în căi să arată lor cu bun har, şi întru tot cugetul îi întâmpină pre ei.

17 Că începutul ei easte pofta cea adevărată a învăţăturii.

18 Iară pofta învăţăturii easte dragostea, şi dragostea easte păzirea legilor ei.

19 Iară păzirea legilor easte temeiul nevinovăţiei, şi nevinovăţiia face a fi aproape de Dumnezeu.

20 Drept aceaea, pofta înţălepciunei duce la împărăţie.

21 Deci, dară, de vă bucuraţi de scaone şi de schiptruri, împăraţii noroadelor, cinstiţi înţălepciunea, ca în veac să împărăţiţi.

22 Iară ce easte înţălepciunea şi cum s-au făcut spune-voiu voao.

23 Şi nu voiu ascunde de cătră voi tainele, ci de la începutul facerii voiu cerceta,

24 Şi voiu pune la arătare cunoştinţa ei şi nu voiu treace adevărul.

25 Şi nu voiu umbla cu pizma cea topitoare, că aceasta nu să va împreuna cu înţălepciunea.

26 Iară mulţimea înţălepţilor mântuire easte lumii, şi împăratul înţălept easte bună întemeiare norodului.

27 Drept aceaea, învăţaţi-vă cu cuvintele meale şi vă veţi folosi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.