×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 5

La judecată, văzind necredincioşii îndrăzneala drepţilor, să vor mira, pre carii aici i-au urgisit, îşi vor plânge mişelătatea sa, pentru că toată fericirea lor au fost vremealnică, iară a celor drepţi va fi veacinică. Şi Dumnezeu Însuşi, şi pre toate făpturile, porneaşte spre pedeapsa celor necredincioşi.

1 Atuncea va sta cu multă îndrăzneală dreptul înaintea feaţii celor ce l-au năcăjit pre dânsul şi a celor ce n-au băgat în samă ostenealele lui.

2 Şi văzindu-l pre el, să vor turbura cu cumplită frică şi să vor minuna de minunată mântuirea lui.

3 Şi vor zice, întru sine căindu-să, şi pentru îngustarea duhului vor suspinaa: „Acesta easte pre carele noi l-am avut oarecândva de râs şi pildă de ocară.

4 Noi, cei fără de minte, viiaţa lui o am socotit nebunie, şi sfârşitul lui, fără de cinste.

5 Şi cum s-au socotit, întră fiii lui Dumnezeu şi întră sfinţi, soartea lui easte!

6 Rătăcit-am, dară, de la calea adevărului, şi lumina dreptăţii nu ne-au strălucit noao, şi soarele nu ne-au răsărit noao.

7 Umplutu-ne-am de cărările fărădelegii şi ale pierzării şi am umblat pre cărări neumblate, iară calea Domnului nu o am cunoscut.

8 Ce ne-au folosit noao trufiia? Şi avuţiia cu fală ce ne-au adus noao?

9 Toate aceastea ca umbra au trecut şi ca o veaste ce aleargă pre aproape.

10 Ca corabiia carea treace prin valurile apei, a căriia treaceri nu să află urma, nici calea umblării ei în valuri.

11 Sau ca paserea ce zboară în aer, a căriia nici semn de călătorie nu să află,

12 Ci cu aripile bătând vânt uşor şi despicându-l cu sila pornirii, mişcând aripile, să preumblă, şi, după aceasta, nu să află semn umblării într-însul,

13 Sau ca săgeata ce săgeată la locul semnat, aerul împărţindu-să, îndată iară să împreună, cât nu să ştie pre unde au trecut.

14 Aşea şi noi, după ce ne naştem, ne sfârşim, şi nici un semn de faptă bună nu avem a arăta, ci întru răutatea noastră ne sfârşim”.

15 Că nădeajdea celui necredincios easte ca pravul ce-l spulberă vântul şi ca bruma carea să goneaşte de vifor şi ca fumul care să împrăştie de vânt şi ca pomenirea unui oaspet, ce treace într-o zi.

16 Iară drepţii în veac vor fi vii şi întru Domnul plata lor, şi purtarea de grijă pentru dânşii la Cel Preaînalt.

17 Pentru aceasta vor lua împărăţiia podoabei şi stema frumseaţii din mâna Domnului, că cu dreapta Sa va acoperi pre ei şi cu braţul Său îi va scuti pre ei.

18 Lua-va toată arma râvna Lui şi va într-arma făptura spre izbânda vrăjmaşilor.

19 Îmbrăca-Să-va în zaoa dreptăţii şi-Şi va pune Luişi coif judecata cea nefăţarnică.

20 Lua-va pavăză nebiruită sfinţeniia şi va ascuţi cumplită mânie, ca o sabie, şi va da războiu împreună cu El lumea asupra celor fără de minte.

21 Mearge-vor drept nemeritoare săgeţile fulgerilor şi, ca dintr-un arc bine încordat al norilor, la ţintă vor lovi.

22 Şi din măniia cea zvârlitoare de pietri pline să vor arunca grindinile,

23 Întărâta-să-va asupra lor apa mării, şi râurile îi vor îneca de năpraznă.

24 Sta-va împrotiva lor duhul puterii şi ca un vifor va vântura pre ei; şi va pustii tot pământul fărădeleagea, şi răutatea va răsturna scaonele putearnicilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.