×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 18

La jidovi era lumină, iară la eghipteani întunearec. Aceia să povăţuiesc cu stâlpi de foc, iară în Eghipt ucide îngerul pre tot cel întâiu născut. Jidovii, întărâtând măniia lui Dumnezeu, în turburarea lui Core, să măntuiesc în mijlocul focului, aducând Aaron tămâie şi rugându-să pentru mulţime.

1 Şi la cuvioşii Tăi mare lumină era, al cărora glasul îl auzea, iară chipul nu-l vedea.

2 Şi, pentru că nu pătimea şi ei acealea, îi fericea pre ei şi mulţămea pentru că nu-şi izbândesc pentru asuprealele ceale mai dinainte şi să ruga să-i iarte de realele ce le-au fost făcut.

3 Pentru care le-ai dat lor stâlp de foc arzătoriu, carele să-i povăţuiască întru acea călătorie neştiută, şi soare fără de stricăciune ai dat aceştii călătorii iubitoare de cinste.

4 Că vreadnici era aceia a să lipsi de lumină şi a să păzi întru întunearec, cei ce au păzit pre fiii Tăi închişi, prin carii trebuia să se dea veacului nestricata lumină a legii.

5 Şi, când s-au sfătuit ei să omoară pruncii celor cuvioşi, un fiiu s-au pus afară şi s-au mântuit; spre mustrarea lor le-ai luat lor mulţimea fiilor, şi pre toţi odată i-ai pierdut în apă tare.

6 Noaptea aceaea mai înainte au fost cunoscută părinţilor noştri, ca cu adevărat să ştie la ce jurământuri au crezut, şi, nădăjduind întru acealea, să se veselească.

7 Şi norodul Tău au văzut şi mântuirea celor drepţi şi perirea vrăjmaşilor.

8 Că, precum ai pedepsit pre împrotivnici, cu aceaea, aşea pre noi, chemându-ne, ne-ai mărit.

9 Că întru ascuns jertvea cuvioşii fiii celor buni şi leagea dumnezeirii întru un gând o au pus, aseamenea acestora, şi bunătăţilor şi primejdiilor să fie părtaşi sfinţii, cântând laudele părinţilor.

10 Iară strigarea cea neîntocmită a vrăjmaşilor răsuna şi cu jeale să purta pruncii, plângând.

11 Cu aceaeaşi pedeapsă pedepsindu-să robul şi stăpânul, prostul şi împăratul acealeaşi pătimind.

12 Toţi împreună, chemând moartea, avea morţi nenumăraţi, că nu ajungea cei vii a îngropa, de vreame ce într-o clipeală cea mai mare parte a neamului lor au perit.

13 Că cei ce toate nu le-au crezut pentru fermecături, când le-au perit cei întâiu născuţi, au mărturisit că norodul easte fiiul lui Dumnezeu.

14 Că lina tăceare, cuprinzind toate, şi noaptea cu reapedea ei curgere mijlocind,

15 Cuvântul Tău cel atotputearnic din ceriu, din scaonele împărăteşti, cumplit războinic în mijlocul pământului celui de perit au sărit.

16 Sabie ascuţită, purtând porunca Ta cea nefăţarnică, şi, stând, au umplut toate de moarte, şi până la ceriu ajungea şi sta pre pământ.

17 Atunci, îndată nălucirile visurilor groaznic i-au turburat pre ei şi înfricoşeri fără de veaste au stătut asupra lor.

18 Şi altul, airea zăcând, jumătate mort, arăta pentru ce pricină moare,

19 Că visele, care i-au turburat pre ei, mai înainte au arătat aceasta, ca să nu piiară neştiind pentru ce păţesc rău.

20 Şi s-au atins şi de drepţi ispita morţii, şi au perit mulţi în pustie, ci nu îndelung au ţinut mâniia.

21 Că, grăbind, bărbatul cel nevinovat i-au apărat, arma slujbei sale, rugăciunea, şi îmblânzirea tămâierii aducând, au stătut împrotiva mâniei şi sfârşit au pus primejdiei morţii, arătându-să pre sine a fi robul Tău.

22 Şi au biruit gloata, nu cu tăriia trupului, nici cu lucrarea armelor, ci cu cuvântul au supus pre ucigătoriul, pomenind jurământurile părinţilor şi legăturile.

23 Că fiind grămadă de morţi, zăcând unii preste alţii, stând la mijloc, au potolit mâniia şi au despărţit calea cea de cătră cei vii.

24 Că în veşmânt lung până la călcâie era toată podoaba, şi mărirea părinţilor în săpătură de piiatră cu patru rânduri, şi mărirea Ta, preste stema capului lui.

25 La aceastea au încetat ucigătoriul şi s-au temut de aceastea, că numai singură ispita mâniei era destulă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.