×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 16

Eghipteanii, pătimind ceale vreadnice pentru închinarea idolilor, israilteanii au dobândit hrană de la Dumnezeu. Iară certându-să cu muşcarea şerpilor şi încălţind şarpe de aramă, s-au însânătoşat de la Dumnezeu. Dar cei necredincioşi cu moarte pedepsindu-să prin lăcuste, prin muşte şi prin foc şi prin grindine, când credincioşii s-au săturat şi s-au întărit.

1 Drept aceaea, pentru unele ca aceastea, după vrednicie s-au pedepsit şi prin mulţime de fieri s-au chinuit.

2 Şi, în locul pedeapsii aceiia, bine ai făcut norodului Tău, căruia, când au poftit gustare noao, hrană le-ai gătit, prepeliţe.

3 Ca aceaea poftind hrană, pentru ceale ce li s-au arătat şi li s-au trimis, şi de la pofta cea de lipsă să se întoarcă; iară aceştia, puţin lipsindu-să, hrană noao au gustat.

4 Că să cădea celor ce făcea tirănie să le vie lipsă de care să nu poată scăpa; iară acestora numai să li să areate cum să chinuia vrăjmaşii lor.

5 Că şi când au venit preste ei groaznica mânie a fierilor şi cu muşcarea şerpilor celor cumpliţi să strica,

6 Ci nu până în sfârşit au rămas mâniia Ta, ci pentru ca să se înveaţe, în puţină vreame s-au turburat, având sămnul mântuirii, ca să-şi aducă aminte de porunca legii Tale.

7 Că cei ce să întorcea, nu prin ceaea ce vedea să mântuia, ci prin Tine, Mântuitoriul tuturor.

8 Şi cu aceasta ai arătat vrăjmaşilor noştri că Tu eşti Cel ce mântuieşti de tot răul.

9 Că pre aceia i-au omorât muşcările lăcustelor şi ale muştelor, şi nu s-au aflat leac sufletului lor, că vreadnici era cu unele ca aceastea a să pedepsi.

10 Iară pre fiii Tăi nici dinţii bălaorilor celor veninaţi nu i-au biruit, că mila Ta, venind, i-au vindecat pre ei.

11 Că aducându-şi aminte de cuvintele Tale să împungea şi degrab să mântuia, ca nu căzind întru adâncă uitare să fie înstrăinaţi de facerea Ta de bine.

12 Că nici iarbă, nici unsoare nu i-au vindecat pre ei, ci cuvântul Tău, Doamne, Cel ce toate le vindecă.

13 Că Tu stăpâneşti preste viiaţă şi preste moarte şi pogori la porţile iadului şi iară râdici.

14 Şi omul ucide cu răutatea sa, şi ieşind duhul nu să va întoarce, nici va aduce îndărăpt sufletul cel luat.

15 Iară de mâna Ta nu easte putinţă a scăpa.

16 Că păgânii carii s-au lepădat a Te şti pre Tine cu putearea braţului Tău au fost bătuţi cu ploi străine şi cu grindine şi de ploi gonindu-să neîncetat şi de foc amistuindu-să.

17 Că ce e mai minunat, mai mult ardea focul în apă, carea toate le stânge, pentru că lumea easte apărătoare celor drepţi.

18 Că aorea să îmblânzea para focului, ca să nu arză pre fierile ceale trimisă asupra celor necredincioşi, şi ei, văzind, să cunoască că cu judecata lui Dumnezeu să gonesc.

19 Iară aorea şi în apă mai mult decât e putearea focului ardea, ca să strice roadele pământului celui nedrept.

20 Că cu hrană îngerească ai hrănit pre norodul Tău şi pâine gata ai trimis lor din ceriu, fără de osteneală, carea avea toată dulceaţa, după toată plăcearea gustului.

21 Că statul Tău au arătat cătră fii dulceaţa Ta şi, precum poftea cel ce o mânca, aşea să făcea precum fieştecine voia.

22 Iară zăpada şi ghiiaţa răbda focul, şi nu să topiia, ca să cunoască că focul cel arzătoriu, carele strălucea în zăpadă şi în ploi, au amistuit rodurile vrăjmaşilor.

23 Şi iarăşi acesta, ca să se hrănească drepţii, şi-au uitat putearea sa.

24 Pentru că făptura slujind Ţie, Celui ce o ai făcut, să tinde spre pedeapsă asupra celor nedrepţi şi să slobozeaşte spre facerea de bine, pentru cei ce nădăjduiesc spre Tine.

25 Pentru aceaea, şi atunci, spre toate mutându-să, darului Tău, celui a toate hrănitoriu, slujea, spre vrearea celor ce să ruga.

26 Ca să înveaţe pre fiii Tăi, pre carii i-ai iubit, Doamne, că nu naşterile roadelor hrănesc pre om, ci cuvântul Tău ţine pre cei ce cred Ţie.

27 Că ceaea ce nu să strica de foc, de puţină rază a soarelui încălzindu-să, să topiia.

28 Ca cunoscut să fie că, mai înainte de soare, trebuie a mâneca spre mulţămita Ta şi la răsăritul luminei a să ruga Ţie.

29 Că nădeajdea celui nemulţămitoriu ca ghiiaţa de iarnă să va topi şi va cură ca apa cea de nici o treabă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.