×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 10

Să laudă înţălepciunea, pentru că au ţinut şi de reale au mântuit pre Adam, pre Noe, Avraam, Lot, Iacov, Iosif şi pre Moisi, prin care au povăţuit Dumnezeu pre fiii lui Israil, prin Marea Roşie, şi pre eghipteani i-au înecat într-însa.

1 Aceasta pre părintele lumii, cel întâiu plăsmuit, carele singur au fost făcut, l-au păzit,

2 Şi l-au scos pre el din cădearea sa, şi i-au dat lui puteare să stăpânească preste toate.

3 Şi, depărtându-să de la ea cel nedrept, cu urgiia sa şi cu măniia cea ucigătoare de frate, au perit.

4 Pentru carele, când au înecat apa pământul, iarăşi au mântuit înţălepciunea, prin lemn prost, pre cel drept ocârmuind.

5 Aceasta şi, întru unirea răutăţii neamurilor celor împreunate, au cunoscuta pre cel drept şi l-au păzit pre el fără de prihană lui Dumnezeu, şi, cu mila cea mare a fiiului, tare l-au păzit.

6 Aceasta pre cel drept, carele au fugit când au perit cei necredincioşi, l-au mântuit de focul care s-au pogorât preste ceale cinci cetăţi,

7 A cării răutăţi mărturie easte încă pământul cel pustiiu, care fumă, şi pomii lui roduri fără de folos odrâslesc, şi stâlpul cel de sare, carele easte mormântul sufletului celui necredincios.

8 Că, nebăgând samă de înţălepciune, nu numai s-au păgubit a cunoaşte ceale bune, ci şi pomenirea nebuniei sale au lăsat în viiaţa aceasta, ca nici cu lucrurile care au păcătuit să nu să poată ascunde.

9 Iară înţălepciunea au scos din nevoi pre cei ce i-au slujit ei.

10 Aceasta pre dreptul cel ce fugea de mâniia fratelui său l-au povăţuit pre căi dreapte şi i-au arătat împărăţiia lui Dumnezeu şi i-au dat cunoştinţa celor sfinte şi l-au sporit pre el întru năcazuri şi au plinitb ostenealele lui.

11 Întru lăcomiia celor ce-l stăpânea pre el au stătut de faţă şi l-au îmbogăţit pre el.

12 Păzitu-l-au pre el de vrăjmaşi şi de cei ce-l pândea l-au apărat, şi biruinţă tare i-au dat lui, ca să cunoască că decât toate easte mai tare buna-credinţă.

13 Aceasta pre dreptul cel vândut nu l-au părăsit, ci de păcat l-au mântuit.

14 Pogorâtu-s-au cu el în groapă şi în legături nu l-au lăsat pre el, până i-au dat schiptrul împărăţiei şi puteare preste cei ce-l tirănea pre el, şi mincinoşi au arătat pre cei ce au grăit rău de el, şi i-au dat lui mărire veacinică.

15 Aceasta pre norodul cel cuvios şi sămânţa cea nevinovată au izbăvit de la neamul celor ce-i năcăjiia.

16 Întrat-au în sufletul robului Domnului şi au stătut împrotiva împăraţilor celor groaznici, cu minuni şi cu seamne.

17 Dat-au celor cuvioşi plata ostenealelor lor, povăţuitu-i-au pre ei în cale minunată, şi le-au fost lor zioa acoperemânt şi noaptea lumină de steale.

18 Trecutu-i-au pre ei Marea Roşie şi i-au trecut prin apă multă.

19 Iară pre vrăjmaşii lor i-au înecat, şi din adâncul cel fără de fund i-au scos pre ei.

20 Pentru aceaea, drepţii au jefuit pre cei necredincioşi, şi au lăudat, Doamne, numele Tău cel sfânt şi mâna Ta cea apărătoare. Toţi împreună cu o inimă o au lăudat,

21 Că înţălepciunea au deşchis gura muţilor şi limbile pruncilor le-au făcut vorbitoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.