×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 9

Să porunceaşte să lapede muierile ceale de alt neam şi pruncii. Şi să însamnă carii dintră leviţi şi dintră preoţi sânt împreunaţi cu aceastea. Esdra, după ce ceteaşte leagea Domnului, porunceaşte ca toţi să se întoarcă la locurile sale şi să fie veaseli.

1 Şi sculându-să Esdra de la curtea besearicii, au mers la cămara lui Ionan, al lui Eliasiv.

2 Şi mâind acolo, pâine nu au gustat, nici au beut apă, plângând, fărădelegile ceale mari ale mulţimei.

3 Şi s-au făcut strigare în toată Iudeea şi în Ierusalim, la toţi cei din robie, ca să se adune în Ierusalim.

4 Şi câţi nu s-ar întâmpla în doao sau trei zile, după judecata bătrânilor, carii mai sus şed, să vor omorî dobitoacele lor şi el să va înstrăina de la mulţimea robiei.

5 Şi s-au adunat toţi cei din neamul lui Iuda şi al lui Veniamin, în trei zile în Ierusalim, aceasta easte luna a noaoa, în doaozeci ale lunei.

6 Şi au şezut împreună toată mulţimea în curtea besearicii, tremurând pentru iarna carea era.

7 Şi sculându-să Esdra, au zis lor: „Voi aţi făcut fărdeleage şi aţi lăcuit împreună cu muieri de alt neam, ca să adaogeţi păcatele lui Israil.

8 Şi acum, daţi mărturisire şi mărire Domnului Dumnezeului nostru,

9 Şi faceţi voia Lui şi vă osibiţi de neamurile pământului şi de muierile ceale de alt neam”.

10 Şi au strigat tot norodul şi au zis cu glas mare: „Aşea, după cum ai zis, vom face!

11 Ci mulţimea e multă şi vreame de iarnă şi nu putem să stăm descoperiţi şi lucrul nostru nu easte de o zi, nici de doao, pentru că mult am păcătuit întru aceastea.

12 Şi să stea povăţuitorii, cei dinainte ai mulţimei şi toţi cei din lăcaşurile noastre, câţi au muieri de alt neam.

13 Să vie să-şi ia vreame din tot locul, bătrânii şi judecătorii, până vor dezlega măniia Domnului de la noi, cea pentru porunca aceasta”.

14 Ioanatas, al lui Azail, şi Iezechiia, al lui Teocan, au arătat după aceastea; şi Mosolamos şi Levi şi Savateu au îndemnat împreună cu ei;

15 Şi au făcut după toate aceastea cei dintru robime.

16 Şi au ales lui Esdra, preotul, bărbaţi, povăţuitori ai părinţilor lor, pre toţi pre nume, şi au şezut împreună, la luna cea noao a lunei a zeacea, a cerca lucrul.

17 Şi s-au adus la săvârşit ceale pentru bărbaţii cei ce ţin la sine muieri de alt neam, până la luna a noaoa a lunii ceii dintâiu.

18 Şi s-au aflat, din preoţii cei ce s-au adunat, carii avea muieri de alt neam:

19 Din fiii lui Iisus, al lui Iosedec, şi ai fraţilor lui Matilas, şi Eleazar şi Iorivos şi Ioadanos.

20 Şi au pus mâinile să scoaţă pre muierile sale şi, spre curăţire, berbeci pentru curăţiia lor.

21 Şi din fiii lui Emir: Ananiia şi Zavdeu şi Ianis şi Sameos şi Ereil şi Azariia.

22 Şi din fiii lui Fes: Eliona, Masias, Ismailos şi Natanail şi Ochidil şi Talsas.

23 Şi din leviţi: Iozavados şi Semis şi Colios, acesta easte Calitas şi Pateu şi Iuda şi Ionas.

24 Din cântăreţii besearicii: Eliasavos, Vachur.

25 Din portari: Salum şi Tulvanos.

26 Dintr-ai lui Israil, din fiii lui Foros: Iermas şi Edias şi Melhias şi Mailos şi Eliazar şi Asevias şi Vaaneas.

27 Din fiii lui Ila: Matanias, Zaharie şi Eriil şi Ieremot şi Andias.

28 Şi din fiii lui Zamot: Eliadas, Elisimus, Otonia, Iarimot şi Savat şi Sardeos.

29 Din fiii lui Vivai: Ioan şi Ananiia şi Iosavad şi Amatis.

30 Din fiii lui Mani: Olamos, Mamuhos, Iedeos, Iasuv şi Iasailos şi Ieremot.

31 Şi din fiii lui Adi: Naatos şi Moosias, Lacunos şi Naidos şi Matanias şi Sestil şi Valnuos şi Manasia.

32 Şi din fiii lui Anan: Elionas şi Aseas şi Melhia şi Saveos şi Simon, al lui Hosameu.

33 Şi din fiii lui Asum: Altaneu şi Matias şi Vaneas, Elifalat şi Manasi şi Semen.

34 Şi din fiii lui Maani: Ieremie, Modis, Omairos, Ioil, Mavdan şi Pelias şi Anos, Caravasion şi Enasiv şi Mamnitanaim, Eleasi, Vanus, Eliali, Samis, Selemiia, Natania.

35 Şi din fiii lui Ozora: Sesis, Esril, Azail, Samatos, Zamvri, Iosifus.

36 Şi din fiii lui Etma: Mazitiia, Zavadeia, Ides, Iuil, Vaneas. Toţi aceştia au lăcuit împreună cu muieri de alt neam şi le-au slobozit pre eale împreună cu fiii.

37 Şi au lăcuit preoţii şi leviţii şi cei din Israil în Ierusalim şi în ţară, la lună noao a lunei a şeaptea, şi fiii lui Israil, întru lăcaşurile lor.

38 Şi s-au adunat toată mulţimea împreună deodată la lărgimea cea de cătră răsăritul porţii besearicii,

39 Şi au zis lui Esdra, preotului şi cetitoriului, să aducă Leagea lui Moisi, carea s-au dat de Domnul Dumnezeu lui Israil.

40 Şi au adus Esdra, arhiereul, leagea la toată mulţimea, de la om până la muiare şi la toţi preoţii, să auză leagea în lună noao a lunei a şeaptea.

41 Şi au cetit la lărgimea porţii ceii dintâiu a besearicii, din zori până la amiiazăzi, înaintea bărbaţilor şi a muierilor, şi adaosără toată mulţimea la leage.

42 Şi au stătut Esdra, preotul şi cetitoriul legii, pre scaonul judecăţii, cel de lemn, care s-au tocmit.

43 Şi au stătut lângă el Matatias, Samus, Ananiia, Azariia, Uriia, Iezechiia, Valasam, de-a dreapta.

44 Şi de-a stânga, Faldeu şi Misail, Melhiia, Aotasuf, Navariia.

45 Şi luând Esdra cartea legii înaintea mulţimei, pentru că şedea întâiu cu mărire înaintea tuturor,

46 Şi dezlegând leagea, toţi în picioare au stătut şi bine au cuvântat Esdra pre Domnul Dumnezeul cel Înalt, pre Dumnezeu Savaot Atotţiitoriul.

47 Şi au strigat toată mulţimea: „Amin!”

48 Şi râdicând în sus mâinile şi căzind la pământ, s-au închinat Domnului.

49 Iisus şi Anus şi Saraviia şi Adinos şi Iacov, Savatea, Aftea, Meaneas şi Caletas, Azaria şi Ioazavd şi Ananiia, Viatas, leviţii învăţa leagea Domnului, răspicând cetirea.

50 Şi au zis Atparatis lui Esdra, arhiereului şi cetitoriului, şi leviţilor, celor ce cetea mulţimei cătră toţi:

51 „Zioa aceasta easte sfântă Domnului”. Şi toţi plângea când auzea leagea:

52 „Drept aceaea, mergând, mâncaţi grăsimi şi beaţi dulceţi şi trimiteţi trimiteri la cei ce nu au,

53 Pentru că sfântă e zioa Domnului şi nu vă măhniţi, că Domnul vă va mări pre voi”.

54 Şi leviţii poruncea toate norodului, zicând: „Zioa aceasta sfântă easte Domnului, nu vă măhniţi”.

55 Şi s-au dus toţi să mănânce şi să bea şi să se veselească şi să dea trimiteri celor ce nu au şi să se veselească foarte pentru că s-au răspicat cuvintele care s-au învăţat şi s-au adunat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.